ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ข้อมูล

การลงทุนด้านชุมชนของเราสำหรับปี 2006-2009 ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ เราใช้โมเดลของ London Benchmarking Group ซึ่งประกอบด้วยคำแนะนำที่ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน เพื่อวัดผลและเปรียบเทียบการสนับสนุนชุมชนทั้งด้วยเงินสด เวลาของพนักงาน การระดมทุน การบริจาคสิ่งของและบริการ และต้นทุนในการบริหารจัดการ

ผลรวม (เหรียญสหรัฐฯ 000) FY 2008 H1 2009(d) H2 2009 FY 2009
เงินบริจาค 30,543 12,385 8,916 20,308(e)
เวลาของพนักงาน (รายการที่ไม่ใช่เงินสด)(a) 7,176 3,209 5,140 8,475
สิ่งของและบริการ (รายการที่ไม่ใช่เงินสด)(b) 1,009 151 144 295
ต้นทุนในการบริหารจัดการ 4,807 1,891 1,643 3,534
การเรี่ยไร (การระดมทุนและอื่นๆ)(c) 5,086 2,498 3,156 5,654
ยอดรวม 48,622 20,134 18,999 $38,268
ผลกำไรการดำเนินงานก่อนหักภาษี 4,570,000 2,838,000 N/A N/A(f)
% ผลกำไรการดำเนินงานของปีเดียวกัน 1.06% 0.71% N/A N/A(g)
เปอร์เซ็นต์ของ PYOP 1.21% 0.44% N/A 0.84%
(a)
สำหรับปี 2009 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานอาสารวบรวมมาจาก PeopleSoft เท่านั้น เวลาเพิ่มเติมใดๆที่แต่ละประเทศรายงานเข้ามา จะถูกจัดประเภทใหม่เป็นการเรี่ยไรซึ่งสอดคล้องกับแนวทางใหม่จาก LBG โปรดอ้างถึงภาคผนวก A สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
(b)
สิ่งของและบริการประกอบด้วยสิ่งของบริจาคทั้งหมดที่ไม่ใช่เงิน
(c)
ข้อมูลการเรี่ยไรเกี่ยวข้องกับรายได้จากกิจกรรมการระดมทุนของพนักงาน ข้อมูลนี้ถูกรวบรวมเป็นครั้งแรกในปี 2008 สำหรับปี 2009 เวลาที่พนักงานอาสาใช้ที่ไม่มีการรายงานผ่านทาง PeopleSoft ได้ถูกนำมาจัดแยกประเภทใหม่เป็นการเรี่ยไร (โปรดอ้างถึงหัวข้อ a)
(d)
ตัวเลข H1 ได้รับการแก้ไขเนื่องมาจากการจัดแบ่งประเภทใหม่ของเวลาที่พนักงานอาสาใช้ตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อ (a) และ (c)
(e)
ไม่รวมข้อมูลจากอัฟกานิสถานและแอฟริกาใต้ เนื่องจากยังไม่มีการสรุปรายงาน
(f)
ไม่ทราบจำนวน
(G)
ไม่สามารถคำนวณได้ โปรดอ้างถึง (e)

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009