ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ข้อมูล

ประเภทข้อมูล การวัด 2005 2006 2007 2008 2009
จำนวนพนักงาน ทั่วโลก 43,899 58,821 69,612 73,863 73,777
บุคคลธนกิจ 19,271 25,610 34,798 34,978 33,477
  บุคคลธนกิจ 19,271 25,610 34,798 34,978 33,477
  สถาบันธนกิจ 7,944 8,832 9,490 12,337 14,468
  ธนาคารแห่งแรก SC, เกาหลี 5,775 6,023 6,170 6,210 6,323
การกระจายของพนักงาน
แยกตามภูมิภาค (1)
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้อื่นๆ 24% 20% 20% 24% 21%
เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ 30% 30% 30% 30% 30%
  อินเดีย 23% 26% 28% 24% 27%
  แอฟริกา 12% 8% 8% 8% 8%
  ตะวันออกกลางและปากีสถาน 6% 12% 11% 10% 9%
  สหราชอาณาจักร/ยุโรป/ทวีปอเมริกา 4% 3% 3% 5% 4%
สัญชาติ
แบ่งตามภาค
ภูมิศาสตร์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้อื่นๆ 21% 22% 18% 19% 22%
เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ 27% 26% 28% 28% 28%
  อินเดีย 31% 27% 30% 27% 25%
  แอฟริกา 11% 10% 8% 8% 9%
  ตะวันออกกลางและปากีสถาน 5% 11% 8% 7% 7%
  สหราชอาณาจักร/ยุโรป/ทวีปอเมริกา 4% 4% 4% 5% 5%
การสรรหาบุคลากร อัตราการเติบโตของพนักงาน-การเติบโตในการนับแบบรายหัวที่ปรับตามผู้ที่เข้าทำงานใหม่และผู้ที่ลาออก 11% 15% 20% 5% -2%
  อัตราการเติบโตของพนักงาน-การเติบโตในการนับแบบรายหัวที่ปรับตามผู้ที่เข้าทำงานใหม่และผู้ที่ลาออก 9% 7% 3% 8% 8%
  จำนวนผู้จบการศึกษาจากต่างประเทศ 190 260 332 329 223
  จำนวนสัญชาติต่างๆของพนักงาน 22 25 34 32 30
การยอมรับความหลายหลายและการไม่แบ่งแยก เปอร์เซ็นต์ผู้หญิงจากทั่วโลก 48% 47% 46% 46% 45%
เปอร์เซ็นต์ผู้หญิง - ผู้บริหารอาวุโส 15% 16% 15% 17% 20%
  จำนวนคนสัญชาติต่างๆจากทั่วโลก 89 105 116 128 125
  จำนวนสัญชาติต่างๆที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารอาวุโส 45 56 61 68 69
  การเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ จำนวนการเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ 272 335 403 489 295
  จำนวนพนักงานที่ทำหน้าที่ในต่างประเทศ 599 735 776 882 771
ความผูกพันของพนักงาน เปอร์เซ็นต์การมีส่วนร่วม 96% 97% 95% 95% 96%
  คะแนนความผูกพันของพนักงาน (/5) 3.96 3.99 4.02 3.99 4.03
การสิ้นสุดอายุการทำงาน ผู้ที่มีผลงานสูงและพนักงานที่มีศักยภาพสูง 4% 3% 3% 4% 3%
การบริหารผลการปฏิบัติงาน เปอร์เซ็นต์ที่พนักงานได้รับการประเมิน? 98% 98% 100% 100% 100%
  เปอร์เซ็นต์ที่ได้รับการทบทวนต่อวัตถุประสงค์ที่เห็นด้วย (2)? 90% 90% 90% 89% 91%
อายุงาน 0-5 ปี 65% 71% 71% 70% 68%
  5-15 ปี 23% 18% 17% 17% 19%
  >15 ปี 12% 11% 13% 13% 13%
หุ้น จำนวนพนักงานที่ได้รับผลตอบแทนที่เป็นหุ้น? 3,100 3,077 3,167 5,337 3,337
  เปอร์เซ็นต์การเข้าร่วมในโครงการออมหุ้น (3)? 44% 47% 42% 37% 37%
การเรียนรู้และการพัฒนา จำนวนผู้เรียนทั้งหมด (4) 124,979 418,174 534,377 657,164 721,840
จำนวนวันที่เรียน 126,168 361,523 387,905 325,948 341,793
  เปอร์เซ็นต์ของพนักงานที่เข้ารับการอบรม 80% 73% 85% 91% 91%
  จำนวนวันที่อบรมโดยเฉลี่ยต่อพนักงานหนึ่งคน 2.4 วัน 3.4 วัน 4 วัน 3.5 วัน 3.6 วัน
  เปอร์เซ็นต์ของพนักงานที่มีศักยภาพสูงที่เข้ารับการอบรม 92% 94% 95% 97% 97%

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009