ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การสร้างความสัมพันธ์กับพนักงาน

ที่สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด แนวทางที่เรานิยมคือการดูแลพนักงานเป็นรายบุคคลมากกว่าเป็นกลุ่ม แนวทางดังกล่าวเน้นที่การสื่อสารโดยตรง การจัดการเปลี่ยนแปลงองค์กร และการมีส่วนร่วมและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน

ปีนี้ การเข้าซื้อกิจการ เช่น Cazenove Asia และ First Africa รวมทั้งการแปรรูปโครงสร้างที่สำคัญในขอบเขตธุรกิจทางกลยุทธ์ ทำให้เราต้องเน้นความสำคัญไปที่การจัดการเปลี่ยนแปลงองค์กร ซึ่งรวมถึงการติดต่อสื่อสารอย่างทันท่วงทีและการรุกสร้างความผูกพันของพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการดังกล่าว

การเจรจาต่อรองร่วม

ในบางประเทศที่เราเข้าไปดำเนินกิจการ พนักงานมีสิทธิ์ในการรวมตัว จัดตั้งกลุ่ม และเจรจาต่อรองร่วม ในกรณีดังกล่าว เรายอมรับในสิทธิ์เหล่านี้และประสานกับพนักงานตามหลักที่กำหนดในข้อตกลงการเจรจาต่อรองร่วม ข้อตกลงการเจรจาต่อรองร่วมแต่ละสัญญานั้นมีความแตกต่างกัน ดังนั้นจึงมีการพิจารณาเป็นกรณีๆไป นอกจากนั้นเราให้คำมั่นในการเปิดการสนทนากับพนักงานของเราอย่างต่อเนื่อง แนวทางที่เป็นมาตรฐานของเราในข้อตกลงการเจรจาต่อรองร่วมนั้นระบุไว้ในนโยบายโอกาสทางความเท่าเทียม การยอมรับความหลากหลาย และความมีศักดิ์ศรีของกลุ่มธนาคาร

บุคลากรรักษาความปลอดภัย

ในตลาดของเราบางแห่งนั้น ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในสังคมอาจทำให้บุคลากรรักษาความปลอดภัยของเรามีความเสี่ยงเป็นพิเศษ จึงมีความจำเป็นที่ต้องจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เก่งที่สุดเพื่อรับประกันว่าพวกเขาได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมและเพื่อให้คำมั่นในการรับประกันว่าพวกเขาได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม นอกจากนั้นพนักงานเหล่านี้ยังจะต้องรู้จักวิธีการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสม

เราดำเนินการทุกด้านเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเราที่ว่าจ้างตามสัญญาจ้างนั้นได้รับค่าตอบแทนสอดคล้องกับขั้นเงินเดือนที่มีอยู่ทั่วไป และชั่วโมงและวันในการทำงานของพวกเขาได้รับการควบคุมดูแลตามความเหมาะสม

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009