ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แนวทางและความก้าวหน้าของเรา

เป้าหมายปี 2009 สถานะ ความสำเร็จ
ผลักดันประสิทธิภาพการดำเนินงานในช่วงเวลาที่ยากลำบากด้วยการยกระดับความผูกพันต่อองค์กร กำลังดำเนินการ
 • ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมเพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในประเทศเกาหลี ไต้หวัน และไทย ฮ่องกงรักษาไว้ซึ่งคะแนนความผูกพันในระดับที่เทียบเคียงได้กับองค์กรที่มีคะแนนความผูกพันอยู่ในระดับโลก
สร้างประสิทธิผลของผู้นำ กำลังดำเนินการ
 • ขณะนี้ ผู้จัดการสามารถทบทวนและกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของพนักงานขึ้นใหม่ได้ผ่านทางระบบออนไลน์ตลอดทั้งปี ช่วยให้มีการทบทวนความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและช่วยให้เกิดความชัดเจนในความคาดหวังต่อพนักงานของเรา
 • สำหรับผู้นำอาวุโส เราใช้ขอบข่ายงานที่แข็งแกร่งในการเชื่อมโยงคุณค่ากับรางวัล ดังนั้นผู้นำของเราจะได้รับรางวัลสำหรับความสำเร็จที่พวกเขาได้รับและวิธีการสู่ความสำเร็จเหล่านั้นด้วยหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
 • ภาวะผู้นำที่เข้มแข็งของเราพิสูจน์ให้เห็นได้จากการแต่งตั้งพนักงานระดับอาวุโสของเราที่มาจากผู้สมัครภายในองค์กรถึง 68 เปอร์เซ็นต์
 • กลุ่มผู้มีความสามารถของเราได้คะแนนผลการทำงานเมื่อสิ้นปีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมากกว่าเพื่อนร่วมงาน และมีอัตราการลาออกต่ำกว่าอย่างต่อเนื่อง
 • 25 เปอร์เซ็นต์ (70) ของพนักงานจากโปรแกรม International Graduate ได้ย้ายไปทำหน้าที่ในต่างประเทศ
 • รางวัลจากภายนอกที่พิสูจน์ถึงความเป็นผู้นำด้านทรัพยากรบุคคล ได้แก่ Gallup Great Place To Work 2009 (ฮ่องกง, เคนยา, เกาหลี และไทย); Hewitt Best Employer 2009 (เกาหลี) และ HR Leadership Award Asia-Pan Pacific HRM Conference (อินเดีย)
ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของเรามากขึ้น กำลังดำเนินการ
 • เราปรับปรุงกระบวนการเป้าหมายด้านคุณค่าเพื่อให้รางวัลแก่พนักงานของเราที่ปฏิบัติงานโดยยึดหลักค่านิยมของเราในทุกๆวันให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
 • เห็นได้ชัดว่าพนักงานของเรามีความเข้าใจในวัฒนธรรมและค่านิยมที่มีความเป็นเอกลักษณ์เนื่องจาก 80 เปอร์เซ็นต์ของพวกเขาเห็นตรงกันกับข้อความที่ว่า "ฉันทราบว่า SCB ยึดมั่นในสิ่งใดและสิ่งใดที่ทำให้แบรนด์ของเราแตกต่างจากคู่แข่งของเรา" ในการสำรวจการมีส่วนร่วมของเราครั้งล่าสุด
พนักงานทุกคนฟื้นฟูความรู้ของตนเองเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ โดยการเข้าเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ เสร็จสมบูรณ์
 • จาก 96 เปอร์เซ็นต์ของพนักงานทั้งหมดและ 98 เปอร์เซ็นต์ของพนักงานใหม่ที่ได้ผ่านการเรียนรู้เกี่ยวกับเอชไอวีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในปีนี้เราจึงให้ความสำคัญในการบรรลุพันธสัญญาในการให้การศึกษาเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์กับ CGI ที่จะให้การศึกษาแก่ประชาชน 1 ล้านคนภายในปี 2010 พันธสัญญานี้จะทำให้เป็นจริงได้โดย Champion ของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด จำนวน 1,150 คนทั่วทั้ง 50 ประเทศซึ่งพวกเขาได้ร่วมทำงานกับพันธมิตรภายนอกองค์กรมากกว่า 50 แห่ง

ลำดับความสำคัญในปี 2010

 • ผลักดันประสิทธิภาพการดำเนินงานผ่านทางการให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมและการรักษาพนักงานไว้อย่างต่อเนื่อง
 • เตรียมพนักงานให้พร้อมเป็นผู้นำในระยะยาวยิ่งขึ้น โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนการพัฒนาส่วนบุคคลเป็นไปด้วยดี รวมถึงมีการให้คำแนะนำและการสร้างระบบเครือข่ายสำหรับผู้มีความสามารถที่มีผลการดำเนินงานสูงของเรา
 • สร้างความรู้ความสามารถของกลุ่มผู้มีความสามารถในพื้นที่โดยเฉพาะในตลาดที่มีการเติบโตสูง
 • ใช้จุดยืนของแบรนด์ที่กำหนดขึ้นใหม่สำหรับธนาคารและกฎบัตรลูกค้าเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมและค่านิยมที่แตกต่างของเราต่อไป

คำว่าพนักงานไม่ได้หมายถึงแค่กลุ่มของบุคคล แต่เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนให้องค์กรดำเนินไป การดำเนินงานใน 71 ประเทศและพนักงานจาก 125 ชาติเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความหลากหลายของเรา

เมื่อเจ็ดปีที่แล้ว เราได้สื่อสารถึงค่านิยมห้าประการ: ความเป็นสากล ความกล้าหาญ การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ความคิดสร้างสรรค์ และความน่าเชื่อถือ สิ่งเหล่านี้คือค่านิยมที่เรายึดถือ คือสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากคู่แข่งของเราและสร้างวัฒนธรรมที่ทำให้สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเป็นสถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริง

ตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มธนาคารคุณปีเตอร์ แซนด์ส ไปจนถึงพนักงานระดับล่างสุดในสาขาต่างๆของเรา เราเชื้อเชิญให้พนักงานปฏิบัติงานโดยยึดถือค่านิยมเหล่านี้ โดยผู้จัดการอาวุโสของเรา ก้าวนำเป็นแบบอย่าง พวกเขานำค่านิยมของเราไปใช้ในการดำเนินงานทุกวัน ตั้งแต่วิธีการปฏิบัติต่อพนักงาน การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า และการมีส่วนร่วมในชุมชนภายในพื้นที่

เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพนักงานของเราทุกคนเข้าใจอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่เราคาดหวังจากพวกเขา ในปีนี้เราพัฒนาโดยการนำวัตถุประสงค์เหล่านี้เข้าไปอยู่ในระบบออนไลน์ทำให้พนักงานแต่ละคนและผู้จัดการของพวกเขาสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยยกระดับมาตรฐานผลการดำเนินงานและถือว่าเป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจของเรา เราคาดหวังให้พนักงานทุกคนดำเนินงานอย่างเข้มแข็งเมื่อคำนึงถึงธุรกิจ และดำเนินงานดังกล่าวด้วยวิธีการที่สอดคล้องกับค่านิยมของเรา การจ่ายค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานจะพิจารณาโดยคำนึงถึงสิ่งที่พนักงานบรรลุผลสำเร็จรวมทั้งวิธีการที่พวกเขาประสบผลสำเร็จ

เมื่อดูแลปฏิบัติอย่างเหมาะสม วัฒนธรรมของเราจะหล่อเลี้ยงความภักดีและสร้างสภาพแวดล้อมที่พนักงานของเราสามารถประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นพื้นฐานของผลการดำเนินงานเป็นเลิศอันยั่งยืน

โครงสร้างระบบรางวัลของเราย่อมมีบทบาทในการสร้างผลการดำเนินงานที่ยั่งยืน เรายังคงให้คำมั่นในการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานและมุ่งเป้าให้นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของเราสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในขณะเดียวกันก็ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการให้รางวัลดังกล่าวนั้นเหมาะสมและแข่งกับภายนอกได้ นโยบายเหล่านี้สนับสนุนและขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางธุรกิจของเรา และช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับค่านิยมของเรา

เราตั้งใจสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ให้เกียรติพนักงานของเราแต่ละคน และสร้างโอกาสให้พวกเขาได้พัฒนาทั้งระดับความสามารถส่วนบุคคลและในทางอาชีพ เราให้ประสบการณ์ที่พิเศษแก่พวกเขา โดยให้โอกาสในการทำงานร่วมกับพนักงานจากหลายทวีปและวัฒนธรรม

เรายังคงปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้จากประสบการณ์ของเราตลอดเวลา ก่อนที่องค์การอนามัยโลกจะยกระดับการแพร่ระบาดของไวรัสไข้หวัดหมูในปีนี้ให้เป็นการแพร่ระบาดในวงกว้าง เราได้จัดตั้งคณะกรรมการดูแลการแพร่โรคระบาดของกลุ่มธนาคารซึ่งใช้บทเรียนที่ได้เรียนรู้ในเอเชียระหว่างการแพร่ระบาดของไข้หวัดนก มาบริหารจัดการการตอบสนองของเราทั่วโลก

เรามีประวัติที่เลื่องลือและอนาคตที่ได้เป็นในการดำเนินงานในตลาดต่างๆ เช่น เอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลางที่ซึ่งการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนานั้นไม่สามารถคาดการณ์ได้

การสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนเป็นสิ่งจำเป็น ความสำเร็จของเราจะขึ้นกับความทุ่มเทของพนักงานของเรา ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่วัฒนธรรมของเราต้องก่อให้เกิดวามภักดีและสร้างสภาพแวดล้อมที่พนักงานของเราประสบความสำเร็จได้

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009