ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การให้รางวัลและการยอมรับ

ค่าตอบแทนเป็นองค์ประกอบหลักของการสร้างความผูกพันของพนักงาน มีองค์ประกอบสองประการในการจ่ายค่าตอบแทนภายในสถาบันการเงินต่างๆ นั่นคือ เงินเดือนทั้งปีและการจ่ายค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงาน เรามองว่าผลการดำเนินงานเป็นมากกว่าแค่การบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ในฐานะธนาคารที่มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและค่านิยมที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา เราเชื่อว่าวิธีการที่พนักงานแต่ละคนแสดงออกถึงสิ่งเหล่านี้ในชีวิตการทำงานเป็นส่วนประกอบสำคัญของผลการดำเนินงาน พนักงานทุกคนได้รับคะแนนด้านคุณค่า ซึ่งเป็นการสะท้อนว่าพวกเขาทำงานโดยยึดหลักค่านิยมและวัฒนธรรมของเราได้ดีเพียงใด โดยที่สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อรางวัลจากการดำเนินงานของพวกเขา พนักงานที่ได้รับคะแนนด้านค่านิยมต่ำสุดจะไม่ได้รับโบนัสที่พิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปี แม้ว่าพวกเขาจะทำงานได้ตรงตามเป้าหมายทางการเงินทั้งหมดก็ตาม

คณะกรรมการดูแลการจ่ายค่าตอบแทนในระดับผู้บริหารของเราจะเป็นผู้กำหนดงบค่าตอบแทนที่ให้ตามผลการดำเนินงานแก่หน่วยธุรกิจแต่ละหน่วย ซึ่งเช่นเคย ปัจจัยต่างๆนอกเหนือจากผลการดำเนินงานทางการเงินจะถูกนำมาพิจารณา ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงการวัดผลที่ไม่ใช่ทางการเงินและผลการดำเนินงานของเราเปรียบเทียบกับกลุ่มที่เทียบเท่ากับเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการจะพิจารณาลักษณะความเสี่ยงของธุรกิจหลากหลายประเภท โดยใช้ข้อมูลในรายงานต่างๆจากหน่วยงานกำกับดูแลความเสี่ยงและหน่วยงานควบคุมดูแลอื่นๆในการกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนแบบแปรผันตามผลงาน ในตลาดโลก การจ่ายค่าตอบแทนแบบแปรผันตามผลงานถือเป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลที่ปรับตามความเสี่ยงแล้วของผลกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ที่ปรับแล้ว (Adjusted Economic Profit) ซึ่งจะนำค่าที่สูงกว่าระหว่างการขาดทุนที่คาดไว้และที่เกิดขึ้นจริงมาพิจารณาด้วย ด้วยเหตุดังกล่าว ผลประโยชน์ของพนักงานเรานั้นจึงสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของเรา

กฎระเบียบข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงนั้นทำให้ปีนี้เป็นปีที่ท้าทาย โครงสร้างระบบรางวัลและวิธีปฏิบัติต่างๆนั้น สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านกฎระเบียบข้อบังคับใหม่ๆอยู่แล้ว ซึ่งบางส่วนเป็นผลลัพธ์จากการทบทวนที่เราริเริ่มดำเนินการในปี 2008 เราได้เสริมความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการเพื่อให้มั่นใจว่าการจ่ายค่าตอบแทนแบบแปรผันตามผลงานสำหรับหน่วยงานที่ควบคุมดูแลได้ถูกกำหนดโดยไม่ขึ้นกับธุรกิจที่หน่วยงานดังกล่าวดูแลอยู่ นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารด้านการกำกับดูแลความเสี่ยงของเราได้เข้าร่วมในการประชุมหลักๆของคณะกรรมการดูแลการจ่ายค่าตอบแทน และดำรงตำแหน่งประธานในคณะกรรมการการวางแผนผลการดำเนินงานในตลาดโลกซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบส่วนที่สำคัญที่สุดของเงินที่ใช้ไปทั้งหมดในการจ่ายค่าตอบแทนแบบแปรผันตามผลงาน

เราได้เพิ่มสัดส่วนของค่าตอบแทนสะสมตามผลการดำเนินงาน และจ่ายค่าตอบแทนส่วนนี้ในรูปหุ้นโดยไม่มีข้อยกเว้น ในระหว่างปีนั้น เรายังปรับปรุงนโยบายการเรียกคืนผลตอบแทนของเราซึ่งหมายความว่า ในบางสถานการณ์จะไม่มีการมอบค่าตอบแทนสะสมให้ สถานการณ์เหล่านี้เกี่ยวข้องไม่เฉพาะในการปรับปรุงงบการเงินใหม่ แต่ยังนำมาใช้เมื่อพนักงานทำให้เกิดการสูญเสียที่สำคัญเนื่องมาจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เราได้เพิ่มสัดส่วนของรางวัลการจ่ายค่าตอบแทนแบบแปรผันตามผลงานในรูปแบบค่าตอบแทนสะสมในระหว่างปีตามการทบทวนการสะสมค่าตอบแทน

สอดคล้องกับแนวทางธนาคารหนึ่งเดียวของเรา เราได้เชื่อมโยงโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนที่มีความสอดคล้องสำหรับพนักงานทุกคนเข้ากับผลการดำเนินงานและคะแนนด้านค่านิยมโดยตรง สัดส่วนระหว่างส่วนที่คงที่กับส่วนที่แปรผันของค่าตอบแทนตามผลงานนั้น จะแตกต่างกันตามระดับอาวุโสและงบรางวัลของการจ่ายค่าตอบแทนแบบแปรผันตามผลงาน แต่โครงสร้างนั้นจะเหมือนกันทั่วทั้งธุรกิจและทุกประเทศ รางวัลตามผลงานทั้งหมดที่เกินจากระดับที่กำหนดไว้จะมอบให้ในรูปของเงินสดและหุ้นสะสม โดยที่พนักงานระดับอาวุโสยังอาจได้รับรางวัลจากผลการดำเนินงานเป็นหุ้นด้วย ซึ่งจะได้รับมอบก็ต่อเมื่อธนาคารบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายในระยะยาวบางประการเท่านั้น ทั้งนี้อย่างน้อยสองในสามของการจ่ายค่าตอบแทนนั้น เป็นค่าตอบแทนตามผลงานสำหรับผู้บริหาร

โครงสร้างระบบรางวัลต่างๆ ของเราให้การยอมรับในผลการทำงานในระยะยาวในหลากหลายวิธี รางวัลสะสมจะมีมูลค่าหลังจากสามปี และมูลค่าที่ได้รับขึ้นกับการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในช่วงเวลานั้น

นอกจากนี้รางวัลตามผลงานที่อยู่ในรูปของหุ้นยังมีมูลค่าเมื่อครบสามปี และมูลค่าที่ได้รับขึ้นกับผลกำไรต่อหุ้นและเป้าหมายการคืนผลตอบแทนรวมให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งทำให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างผลประโยชน์ของผู้รับกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009