ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ก้าวนำเป็นแบบอย่าง

ก้าวนำเป็นแบบอย่างในชุมชน

เรามีสำนักงานใหญ่ซึ่งวางกฎระเบียบต่างๆอยู่ในสหราชอาณาจักร และภาคภูมิใจที่ได้นำความรู้และขนบธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดมาอย่างยาวนานไปใช้ในประเทศต่างๆที่เราเข้าไปดำเนินงาน เราแข่งขันกับสถาบันทางการเงินภายในประเทศในตลาดหลักของเราแต่ละแห่ง ในการดำเนินงานดังกล่าวอย่างมีประสิทธิผล เป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องมีความเข้าใจในตลาดที่เราเข้าไปดำเนินงาน ตระหนักถึงปัญหาความท้าทายต่างๆที่พวกเขาต้องเผชิญ และให้คำมั่นในการทำงานร่วมกันกับพวกเขาเพื่อเอาชนะปัญหาเหล่านี้

พนักงานของเราทั่วทั้งเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลางมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จดังกล่าว พวกเขาไม่เพียงแต่ให้ข้อมูลอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับตลาดที่เราเข้าไปดำเนินงานเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้กับแบรนด์ของเราและเป็นผู้ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วย ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องทำให้สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเป็นสถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม: เพื่อดึงดูดและรักษาไว้ซึ่งบุคคลที่มีความสามารถ

เรามอบอำนาจให้แก่พนักงานของเราในการแก้ปัญหาความท้าทายที่เผชิญในตลาดในประเทศ และปัญหาต่างๆที่คุกคามความยั่งยืนของธุรกิจของเรา โดยข้อเท็จจริงก็คือ หลักการดังกล่าวนี้เป็นเหตุผลในการสมัครเข้าทำงานของพนักงานใหม่ของเราหลายๆคน ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับความเสื่อมถอยด้านสิ่งแวดล้อม ความยากจน สุขภาพอนามัย และการตัดสิทธิ์ของผู้หญิง เป็นปัญหาส่วนหนึ่งที่มีผลกระทบอย่างมากต่อผลการดำเนินธุรกิจของเรา เราให้คำมั่นในการสนับสนุนพนักงานของเราโดยการลดผลกระทบโดยตรงของเราเองและในการทำงานร่วมกับชุมชนต่างๆของเราเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ในทำนองเดียวกัน โดยการส่งเสริมการเป็นอาสาสมัครของพนักงาน, เครือข่าย champion และผู้ประสานงานทั่วทั้งองค์กรของเรา พนักงานของเราจึงเป็นหัวใจของโปรแกรมการลงทุนในชุมชนของเรา ด้วยความช่วยเหลือของพนักงานเหล่านี้ เรามีส่วนร่วมกับรัฐบาลในประเทศ, หน่วยงาน NGO, บริษัทข้ามชาติ และบริษัทหน่วยงานภาคเอกชนอื่นๆ ในการแก้ปัญหาต่างๆ เช่น เชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ โรคตาบอดที่สามารถป้องกันได้ และการระบาดของโรคมาลาเรีย

เครื่องมือในการรายงาน

ข้อมูลสำคัญ

68%

ของการแต่งตั้งพนักงานในระดับอาวุโสเป็นพนักงานภายในองค์กร

1.125m

คือจำนวนประชาชนที่ให้คำสัญญาว่าจะรับการศึกษาเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ของเรา

28%

คืออัตราการลดการใช้กระดาษ / พนักงานประจำ (กก. ในปี 2007-2009/พนักงานประจำ/ปี)

24%

คืออัตราการลดการปล่อยมลพิษทางอากาศจากการเดินทาง / พนักงานประจำ (ปริมาณ CO2 ปี 2007-2009/พนักงานประจำ/ปี)

8.3m

คือจำนวนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ Seeing is Believing จนถึงปัจจุบัน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009