ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Heart of Borneo

Heart of Borneo

โครงการ Heart of Borneo เป็นโครงการที่ปกป้องพื้นที่ป่าดิบชื้นขนาดใหญ่แห่งสุดท้ายที่เหลืออยู่ของเอเชียซึ่งมีพื้นที่มากกว่า 220,000 กม2เป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ในโลกกว่า 6 เปอร์เซ็นต์และชนพื้นเมืองกว่าสามล้านคนและโครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2007

Heart of Borneo (หัวใจของบอร์เนียว) คืออะไร

การตัดไม้ทำลายป่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากต่อเกาะบอร์เนียว ปัจจุบันมีผืนป่าเหลืออยู่เพียงแค่ครึ่งหนึ่งของผืนป่าเดิม โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพิทักษ์ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพในบริเวณพื้นที่นั้น และเพื่อช่วยให้เกิดการจัดการและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในบริเวณดังกล่าวโดย:

  • การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการตัดสินใจผ่านทางการออกแบบและการนำกลไกมาใช้ในการกำหนด จัดระเบียบ และบังคับใช้นโยบายการใช้ การวางแผน การพิทักษ์ และการจัดการที่ดินในทั้งสามรัฐที่ได้รับผลกระทบ
  • ใช้ประโยชน์จากพลังด้านการตลาดทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่าอย่างสิ้นเชิง
  • การสร้างกลไกทางการเงินที่ยั่งยืนและเสมอภาคโดยอาศัยการผนวกรวมบริการและมูลค่าด้านสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายของ Heart of Borneo จนถึงปี 2010:

  • จัดทำ 'พื้นที่ที่ได้รับการป้องกัน' จำนวน 24 ล้านเฮกตาร์
  • ยุติการตัดไม้ทำลายป่าที่ 'มีมูลค่าสูง' ทั้งหมด
  • สนับสนุนการสร้างกลไกต่างๆเพื่อสนับสนุนทางการเงินในระยะยาว เพื่อให้ทางเลือกอื่นๆที่ปฏิบัติได้จริงเพื่อทดแทนการตัดไม้ทำลายป่าแก่ชุมชนและรัฐบาลในประเทศนั้นๆ
  • สนับสนุนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับระบบนิเวศ

เรามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไร

เราเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ Heart of Borneo หลังจากที่ผู้อยู่อาศัยในบรูไนให้คำมั่นใน Greatest Race on Earth Environment Challenge ปี 2008 ของเราเป็นสัดส่วนต่อประชากรสูงสุด โดยโครงการดังกล่าวจะให้ผู้คนจากทั่วโลกให้คำมั่นในการลดการใช้ทรัพยากรลง สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด บรูไนให้คำมั่นในการให้เงินบริจาคของเราจำนวน 500,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา

เราทำงานร่วมกับพันธมิตรในการจัดทำโปรแกรมผ่านทางโครงการต่างๆรวมทั้งการฟื้นฟูป่าในส่วนของพื้นที่ชุ่มน้ำที่เสื่อมโทรมของบอร์เนียวและสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งมุ่งเป้าที่การระบุชี้วิธีการใหม่ ๆ ๆในการป้องกันสัตว์ป่า เช่น ลิงอุรังอุตัง แรดและช้างที่อาศัยอยู่ในป่า Sungai Ingei

พนักงานของเรามีส่วนร่วมในโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้หลายโครงการ รวมทั้งการปลูกต้นไม้จำนวน 1,000 ต้นในพื้นที่ป่า Badas และในการจัดการท่องเที่ยวป่าพรุ Kuala Balai ที่ได้รับความสนใจจากสาธารณชนจำนวนมากสำหรับแขกผู้มาเยือนซึ่งรวมไปถึง ข้าหลวงใหญ่แห่งสหราชอาณาจักร เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย และรองข้าหลวงใหญ่มาเลเซีย

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009