ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประเทศไทย - โครงการ Living with HIV

โครงการ Living with HIV

HIV Champion ของเราจำนวน 50 คนในประเทศไทยทำงานอย่างหนักในปีนี้ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Living with HIV โดยการให้การศึกษาแก่ประชาชนจำนวน 18,000 คนในการอบรมแบบในชั้นเรียนจริงจากกลุ่มของชุมชนหลากหลาย รวมทั้งโรงเรียน สถานพินิจและทัณฑสถาน กรมทหาร และแรงงานต่างด้าว

ในเดือนตุลาคม มีการลงนามเพื่อเป็นพันธมิตรทางการศึกษากับชุมชนชาวเขาปกาเกอะญอ เพื่อให้การศึกษาแก่ประชาชนจำนวน 100,000 คนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน HIV Champion ของเราจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ให้การฝึกอบรมเป็นเวลาสองวันเพื่อให้การศึกษาแก่ผู้ให้การฝึกอบรมใหม่จำนวน 18 คน ผู้ที่เข้าร่วมในการฝึกอบรมทั้งหมดได้ลงนามในคำมั่นที่พวกเขาตกลงร่วมกัน ในการให้การศึกษาแก่สมาชิกของชุมชนตนเองจำนวน 100,000 คนในปีหน้า ผู้ให้การฝึกอบรมใหม่ทั้ง 18 คนได้เตรียมให้การอบรมแก่อาสาสมัครมากกว่า 300 คนเพื่อเป็นเพื่อนผู้ร่วมให้ความรู้เพื่อช่วยให้พวกเขาไปถึงเป้าหมายตามคำมั่นที่สัญญาไว้

เราให้การสนับสนุนต่อคำมั่นดังกล่าวโดยการให้ชุดเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับเอชไอวี ซึ่งประกอบด้วยคู่มือการศึกษา Living with HIV จำนวน 10,000 ชุดทั้งภาษาไทยและภาษาปกาเกอะญอ และแบบทดสอบ 100,000 ชุดเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009