ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประเทศไทย - การริเริ่มโครงการพนักงานอาสา

ประเทศไทย

ด้วยการสนับสนุนจากผู้บริหารสูงสุด ประเทศไทยได้ก่อตั้งโครงการพนักงานอาสาของตนเองขึ้นมาเรียกว่า iDream ซึ่งเป็นฐานของโครงการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนทั้งหมด และให้การสนับสนุนรวมทั้งโครงการต่างๆภายใต้สี่โครงหลัก ทั้งนี้ iDream ไม่เพียงแต่ให้การสนับสนุนโครงการ Seeing is Believing และ Living with HIV ของเราเท่านั้น แต่รวมไปถึงโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและโครงการในประเทศที่เรียกว่าหมู่บ้านสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดด้วย

iDream ดำเนินการโดยคณะกรรมการข้ามสายงานโดยมีนาย Ashley Veasey, Thailand's Chief Information Officer เป็นประธาน สมาชิกคณะกรรมการท่านอื่นๆประกอบด้วย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ องค์กรสัมพันธ์, champion ของสี่โครงการหลัก, ผู้จัดการโครงการ iDream และตัวแทนจากหน่วยงานธุรกิจแต่ละหน่วยงาน ตัวแทนแต่ละคนมีความกระตือรือร้นในหน้าที่ของตนเอง และเป็นที่นับถือภายในธนาคารอันเนื่องมาจากวัยวุฒิหรือความมุ่งมั่นที่ยาวนานในกิจกรรมต่างๆเพื่อชุมชน

ผู้จัดการโครงการ iDream ซึ่งทำหน้าที่นี้โดยเฉพาะนั้นได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของกิจกรรมพนักงานอาสาในประเทศไทย เธอได้เสียสละเวลาของตนเอง 100 เปอร์เซ็นต์เพื่อขับเคลื่อนโครงการ iDream รวมทั้งการเป็นอาสาสมัครและงานระดมทุนต่างๆ ผู้จัดการสายงานระบุว่าอัตราการลาออกของพนักงานที่ลดลงนั้นในประเทศไทย เนื่องมาจากกิจกรรมต่างๆของ iDream นอกจากนี้ ธนาคารยังชักชวนให้ลูกค้าองค์กรและลูกค้าการธนาคารพิเศษมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆด้วย ต้นทุนส่วนเพิ่มสำหรับโครงการ iDream EV ชดเชยโดยการระดมทุนในโครงการ องค์กรสัมพันธ์ได้ร่วมด้วยช่วยกันเพิ่มมูลค่าให้แก่โครงการ iDream ผ่านทางการสื่อสารทั้งภายใน ภายนอก และการส่งเสริมอื่นๆ รวมทั้งการนำเสนอผ่านสื่อต่างๆ

ในปีนี้ ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายในการมีวันอาสาสมัครจำนวน 1,500 วัน ซึ่งเท่ากับ 68 เปอร์เซ็นต์ของพนักงาน โดยเพิ่มขึ้นจาก 893 วันหรือ 24 เปอร์เซ็นต์ของพนักงานอาสาในปี 2008 นอกจากนี้ยังสามารถจัดหาบริการของสื่อที่คิดเป็นมูลค่ากว่า 450,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาเฉพาะในส่วนของกิจกรรมเพื่อความยั่งยืนต่างๆ

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009