ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วัฒนธรรมและค่านิยม

แม้ว่าพันธสัญญาที่เราให้ไว้กับสังคมภายนอกจะเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เราใช้ศักยภาพที่มีอยู่เพื่อตอบโจทย์ด้านความยั่งยืนในตลาดต่างๆที่เราดำเนินงาน แต่สิ่งที่กำหนดวิธีการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในแต่ละวันซึ่งช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยืนยาวนั้นคือวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของเราเอง

เรามุ่งที่จะบรรลุผลสำเร็จในค่านิยมหลักทั้งห้าประการของเราตลอดเวลา อันได้แก่

  • กล้า (คิด พูด ทำ)
  • ตอบสนอง
  • หลากลายและเป็นสากล
  • ริเริ่ม สร้างสรรค์
  • ความไว้วางใจ

ค่านิยมหลักเหล่านี้เริ่มนำมาใช้ปฏิบัติในปี 2002 โดยเป็นกรอบที่ใช้ในการประเมินและติดตามผลพฤติกรรมของพนักงานของเราและความสามารถในการสื่อสารวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะให้แก่ผู้ถือผลประโยชน์ ผู้ที่อาจจะเข้ามาร่วมงานกับเรา และลูกค้าที่คาดหวังไว้ได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

วัฒนธรรมและค่านิยมของเราได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นต้นกำเนิดของความได้เปรียบทางการแข่งขันของเราและเป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างความรู้สึกร่วมระหว่างเรากับพนักงานของเรา- และในทางเดียวกัน ระหว่างพนักงานของเราและลูกค้าของเรา ค่านิยมเหล่านี้สนับสนุนลูกค้าและพนักงานให้เข้าร่วมกับเราและอยู่กับเรา

ปีนี้เราให้ความสำคัญในการทำให้ค่านิยมของเราสัมพันธ์กับกิจกรรมประจำวันของพนักงานของเรามากยิ่งขึ้นโดยการเน้นสิ่งต่างๆที่ส่งผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมต่อวิธีการที่เราทำธุรกิจและบริการที่เรานำเสนอให้แก่ลูกค้า โดยการให้ความสนใจในพฤติกรรมประจำวัน ตัวอย่างเช่น จริยธรรมแห่งการทำงานร่วมกันในสถาบันธนกิจของเราช่วยให้เราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งเครือข่ายและนำข้อตกลงการทำธุรกิจแบบใหม่ๆมาเสนอให้กับลูกค้า เนื่องจากพนักงานใหม่ที่มีเป็นจำนวนมากในฝ่ายสถาบันธนกิจในปีนี้ การปลูกฝังพฤติกรรมเหล่านี้ทั่วทั้งองค์กรจึงมีความสำคัญยิ่งกว่าที่เคยเป็นมา

เราจะส่งเสริมวัฒนธรรมของเราต่อไปในปี 2010 โดยการให้คำแนะนำแก่พนักงานของเราแต่ละคนเกี่ยวกับวิธีการที่พวกเขาสามารถแสดงออกถึงค่านิยมเหล่านี้ทุกวันในชีวิตการทำงานของพวกเขา เราจะเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการต่างๆ โครงสร้างองค์กร และการวัดผลการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมของเรา เราจะให้การสนับสนุนพนักงานใหม่และพนักงานที่ทำงานอยู่เดิมโดยการแสดงตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและเรื่องราวแห่งความสำเร็จของพวกเขา ยกย่องการดำเนินการและพนักงานที่เป็นตัวอย่างของการนำค่านิยมเหล่านี้มาใช้ปฏิบัติ

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009