ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การบริหารจัดการ

ตั้งแต่ปี 2005 คณะกรรมการเพื่อความยั่งยืนและความรับผิดชอบ (SRC) ซึ่งเป็นหนึ่งในสามคณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการบริหารได้รับมอบอำนาจให้กำหนดกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของธนาคาร คณะกรรมการได้ตรวจสอบประสิทธิภาพในการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนแต่ละข้อและรับประกันว่ากิจกรรมทางธุรกิจจะสอดคล้อง รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และสะท้อนให้เห็นถึงลำดับความสำคัญทางธุรกิจรวมทั้งคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้ระบุชี้และตรวจสอบให้แน่ใจว่าธนาคารได้ให้การตอบสนองที่เพียงพอต่อประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากองค์ประกอบภายนอกองค์กรซึ่งเกี่ยวข้องกับความยั่งยืน กฎข้อบังคับ และข้อคิดเห็นจากสาธารณชน เพื่อสร้างความได้เปรียบจากโอกาสทางธุรกิจและเพื่อลดความเสี่ยง

เหตุการณ์สำคัญในปี 2009

  • รักษาไว้ซึ่งแรงกระตุ้นสำหรับแผนปฏิบัติการด้านความยั่งยืนแม้ตลาดจะยังอยู่ในภาวะผันผวน
  • ทบทวนบทบาทหน้าที่ของธนาคารในสังคมและความจำเป็นที่ต้องให้ความสำคัญในการสร้างมูลค่าในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางแนวปฏิบัติด้านการธนาคารที่ยั่งยืนเพื่อตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ทางการเงิน
  • ส่งเสริมศักยภาพของทีมงานฝ่ายพลังงานทดแทนและการเงินด้านสิ่งแวดล้อม (REEF) เพื่อตอบสนองต่อโอกาสเชิงกลยุทธ์ของความมั่นคงด้านน้ำ พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • เราทบทวนความก้าวหน้าที่สำคัญต่อพันธสัญญาที่เราให้ไว้กับชุมชนในการให้การศึกษาเรื่องเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์ และโครงการ Seeing is Believing ระยะที่ สี่

ลำดับความสำคัญในปี 2010

  • คณะกรรมการดังกล่าวจะได้รับการตั้งชื่อใหม่เป็นคณะกรรมการด้านแบรนด์และมูลค่า (Brand and Values Committee) และเราจะดำเนินการแก้ไขทบทวนและขยายขอบข่ายงานของคณะกรรมการโดยให้รวมความเสี่ยงด้านชื่อเสียง, การเน้นที่ลูกค้า (รวมทั้งการปฏิบัติกับลูกค้าอย่างเป็นธรรม), นโยบายและแถลงการณ์จุดยืนของส่วนงาน และการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานกำกับดูแลไว้ด้วย
  • ให้ความสำคัญกับพันธสัญญาของกลุ่มธนาคารต่อคำสัญญาใหม่ของแบรนด์ 'Here for good' และกำกับดูแลวิธีปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาของแบรนด์และปลูกฝังพันธสัญญาดังกล่าวทั่วทั้งกลุ่มธนาคาร
  • ดำเนินการตรวจสอบให้แน่ใจว่ากลุ่มธนาคารยังคงระบุชี้และบริหารความเสี่ยงต่อชื่อเสียง และการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับแถลงการณ์ข้อกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ซึ่งได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารหรือไม่

คณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงาน

มีคณะกรรมการทั่วไปและคณะกรรมการกำหนดแนวทางหลายชุดที่ให้การสนับสนุนงานของ SRC คณะกรรมการเหล่านี้จะทบทวนความเสี่ยงที่กำลังจะเกิดขึ้นและความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริหาร และประสานงานโครงการต่างๆ คณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว ได้แก่

ขอบข่ายที่ให้ความสำคัญ การบริหารจัดการ วัตถุประสงค์หลัก
การเข้าถึงบริการทางการเงิน (การธนาคารอิสลาม) คณะกรรมการกำกับดูแลตามหลักชาริอะฮ์ ให้คำแนะนำแก่ธนาคารถึงวิธีการในการพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์และธุรกรรมให้สอดคล้องกับหลักชาริอะฮ์
การขายและการตลาดที่มีความรับผิดชอบ คณะกรรมการดูแลเสียงสะท้อนจากลูกค้า (VOC) ตรวจติดตามปัญหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนของลูกค้าที่ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือผลิตภัณฑ์ที่ขายอย่างไม่ถูกต้อง
การรับมือกับปัญหาอาชญากรรมทางการเงิน คณะกรรมดูแลความเสี่ยงด้านอาชญากรรมทางการเงินของกลุ่มธนาคาร ดำเนินการทบทวนความเสี่ยงด้านอาชญากรรมทางการเงินในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้น และรับประกันว่ามีกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมพร้อมสำหรับการจัดการแก้ปัญหาความเสี่ยงเหล่านั้น
การเงินที่ยั่งยืน คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อ
สถาบันธนกิจและ
ความเสี่ยงต่อชื่อเสียง
(WBRRRC)
ดำเนินการทบทวนการทำธุรกรรมและกลยุทธ์เชิงธุรกิจเพื่อให้มั่นใจว่ามีการระบุชี้และลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การบริหารจัดการ และชื่อเสียง
สถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม คณะกรรมด้านการยอมรับความหลายหลายและการไม่แบ่งแยก รับประกันถึงสภาพแวดล้อมที่ไม่แบ่งแยก เพื่อช่วยให้ธนาคารดึงดูด พัฒนา และรักษาไว้ซึ่งกลุ่มคนที่มีความสามารถสูงโดยการทำให้พนักงานของเรารู้สึกว่ามีคุณค่า เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และผูกพันต่อกลุ่ม
การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มธนาคาร ตรวจสอบการนำกลยุทธ์และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งกลุ่มธนาคารไปใช้
การลงทุนในชุมชน
(โครงการ Seeing is Believing)
คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ Seeing is Believing ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์และตรวจติดตามความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม

การบริหารจัดการแผนปฏิบัติการด้านความยั่งยืนของเรา

แผนปฏิบัติการด้านความยั่งยืนของธนาคาร ยกเว้นโปรแกรมการลงทุนในชุมชน ได้รับการบริหารจัดการและนำไปใช้ปฏิบัติโดยหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนทั่วทั้งธนาคาร เพื่อให้มั่นใจถึงแนวทางแบบบูรณาการเพื่อสร้างความยั่งยืนและการคำนึงถึงสิ่งที่มีความสำคัญก่อนหลังในเชิงกลยุทธ์ ธนาคารจึงจัดตั้งหน่วยงานด้านความยั่งยืนของกลุ่มธนาคารขึ้นมาโดยเฉพาะ โดยมีหน้าที่ในการสนับสนุนการร่างนโยบายต่างๆ และการประสานงานกับทั่วโลกสำหรับกลยุทธ์การสร้างความยั่งยืนของธนาคาร ทีมงานฝ่ายความยั่งยืนยังได้ประสานกับผู้ถือผลประโยชน์ภายนอกองค์กรถึงความก้าวหน้าและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธนาคาร

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009