ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สัญลักษณ์

แนวทางของเรา

วัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนของเรา

แผนภาพความยั่งยืน

ธุรกิจของเรา

เกี่ยวกับสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด อยู่ทั้งในตลาดหลักทรัพย์ในลอนดอนและฮ่องกง โดยถูกจัดอยู่ใน 25 อันดับแรกใน FTSE100 ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

รายได้จากการดำเนินงาน

$15,184 ล้าน

2008: $13,968 ล้าน / 2007: $11,067 ล้าน

ผลกำไรก่อนหักภาษี

$5,151 ล้าน

2008: $4,568 ล้าน1 / 2007: $4,035 ล้าน

สินทรัพย์ทั้งหมด

$437
พันล้าน

2008: $435 พันล้าน / 2007: $330 พันล้าน

กำไรสุทธิที่หักผลกระทบต่อรายได้ต่อหุ้น2

179.8
เซ็นต์

2008: 174.9 เซ็นต์/ 2007: 173.0 เซ็นต์

พนักงาน

77,326

2008: 80,5574 / 2007: 77,1624

ประเทศ5

71

2008: 75 / 2007: 57

สัญชาติ

125

2008: 125 / 2007: 115

1
อธิบายซ้ำ
2
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดใช้มาตรการทางเงินแบบ non-GAAP ซึ่งมาตรการต่างๆ ไม่ได้กำหนดขึ้นภายใต้ IFRS หรือมีการปรับเปลี่ยนมาตรการเหล่านั้น
3
หลังการออกสิทธิ์ซื้อหุ้น
4
อธิบายซ้ำ
5
จำนวนของประเทศได้ลดลงสี่แห่งอันเนื่องมาจากการปิดสำนักงานตัวแทนทั้งสี่แห่งในยุโรป

สร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

เศรษฐกิจเกือบทุกภาคส่วนในโลกได้รับผลกระทบจากการเติบโตที่ช้าลง การเพิ่มขึ้นของการว่างงาน และความล้มเหลวของกิจการในช่วงปี 2009 ตลาดของเราในเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลางต่างได้รับผลกระทบ แม้ว่าจะรุนแรงน้อยกว่าในซีกโลกตะวันตก ขณะนี้ ตลาดเหล่านี้อยู่ในช่วงการฟื้นฟูและจะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในปีถัดๆไป สิ่งนี้ตอกย้ำให้เห็นว่าศูนย์กลางอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกกำลังย้ายจากซีกโลกตะวันตกมายังซีกโลกตะวันออก จีนและอินเดียซึ่งมีประชากรมากกว่าพันล้านคนจะเป็นผู้กำหนดการเติบโต นอกจากนี้ยังคาดว่าแอฟริกาจะเติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งจะสร้างความมั่งคั่งและโอกาสมหาศาลสำหรับการค้าขายและการถ่ายโอนความรู้ ยังมีบทเรียนจากวิกฤตเศรษฐกิจที่ต้องเรียนรู้ แต่วิกฤตโลกที่น่าสะเทือนใจนี้ได้เน้นให้เห็นถึงความจำเป็นในการมีวิสัยทัศน์ในระยะยาวและการสร้างภาวะแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับสแตนดาร์ดชาร์ เตอร์ดนั้น ความยั่งยืนหมายถึงการทำธุรกิจของเราในรูปแบบวิธีที่ส่งเสริมผลการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว และช่วยให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆที่เราเข้าไปดำเนินงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทั้งสภาพแวดล้อมและสังคม และทำให้เกิดหลักการบริหารจัดการที่ดี

เราเชื่อว่าการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนจะต้องเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเรา เราต้องให้ความสำคัญกับพื้นฐานของการธนาคาร อันได้แก่ เงินทุน สภาพคล่อง การบริหารความเสี่ยง การควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน และวินัยในการใช้จ่าย แต่เราก็ต้องเตรียมรับมือและตอบสนองต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากแนวโน้มด้านเศรษฐสังคม สภาพแวดล้อม และการบริหารจัดการด้วยเช่นกัน เราต้องลดความเสี่ยงในขณะที่เพิ่มโอกาสทางการค้าให้มากที่สุด และเราต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้ธุรกิจของเราเติบโตและสร้างความมั่งคั่งให้แก่ลูกค้าของเรา

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009