ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การรายงาน

หน้าเว็บเหล่านี้คือเนื้อหาสำหรับรายงานความยั่งยืนของเราในปี 2009 เราไม่ได้ผลิตรายงานในรูปแบบสิ่งพิมพ์มาเป็นปีที่สองแล้ว การดำเนินการนี้สอดคล้องกับเป้าหมายการใช้กระดาษของเรา และเรายังเชื่อว่าจะให้ประสบการณ์ที่ดีกว่าให้แก่ผู้ใช้งานด้วย

รายงานนี้จะกล่าวถึงกิจกรรมและพันธสัญญา เป้าหมาย และความก้าวหน้าของเราในประเด็นหลักๆ ที่เราถือว่าเกี่ยวข้องและสำคัญกับธุรกิจของเรามากที่สุด รายงานนี้ควรได้รับการพิจารณาร่วมกับรายงานและบัญชีประจำปีซึ่งรายงานผลการดำเนินงานทางธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการของเรา รวมทั้งยังนำเสนอรายละเอียดที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นลำดับก่อนหรือหลังในเชิงกลยุทธ์

เรามุ่งที่จะรายงานให้ครอบคลุมถึงประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องและมีความสำคัญมากที่สุดกับธนาคารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราด้วยกลยุทธ์ที่ชัดเจนและผ่านทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีเนื้อหาสำคัญและเผยแพร่อย่างสม่ำเสมอ

เราได้รายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของเราตั้งแต่ปี 2001 และผลการดำเนินงานด้านสังคมของเราตั้งแต่ปี 2004 เมื่อเราตีพิมพ์รายงานความรับผิดชอบขององค์กรเป็นครั้งแรก รายงานนี้เป็นรายงานความยั่งยืนฉบับที่สี่ซึ่งนำเสนอกลยุทธ์เชิงบูรณาการของเรา

ข้อมูลและข้อคิดเห็นทั้งหมดในรายงานฉบับนี้มีความถูกต้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2009 และนำไปใช้กับธุรกิจทั่วโลกของเราเว้นแต่จะแจ้งไว้เป็นอย่างอื่น

เราใช้การจัดทำรายงานอย่างมีมาตรฐานจาก Global Reporting Initiative (GRI) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำรายงานของเรา เราใส่ข้อมูลดัชนี GRI และดัชนีของ United Nations Global Compact Index เพื่อเน้นเมื่อกิจกรรมของเราเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดที่สัมพันธ์กัน

หากคุณต้องการพิมพ์หรือดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้ กรุณาใช้ศูนย์ดาวน์โหลดเพื่อปรับแต่งสำเนาตามความต้องการของคุณ

 

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009