ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนประกอบสำคัญในกลยุทธ์ความยั่งยืนของเราและทำให้มั่นใจว่าเราได้ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงและโอกาสที่มีอยู่และที่กำลังเกิดขึ้นในตลาดต่างๆที่เราเข้าไปดำเนินงาน ทั้งยังช่วยให้เราจัดลำดับความสำคัญง่ายมากขึ้นและช่วยพัฒนานโยบายต่างๆ นอกจากนี้ เรายังเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถือผลประโยชน์ภายนอกองค์กรมองผลการดำเนินงานของเราเกี่ยวกับประเด็นความยั่งยืนเช่นไร

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2009

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของเราประกอบด้วยพนักงาน, ลูกค้า, นักลงทุน, ชุมชน, หน่วยงาน NGO, องค์กรในอุตสาหกรรมและภาคการเงิน, คู่ค้า, หน่วยงานกำกับดูแล และรัฐบาล เราใช้แนวทางหลากหลายซึ่งประกอบด้วยการเน้นกลุ่มเฉพาะ การสนทนาในประเด็นเฉพาะ และการประชุมแบบตัวต่อตัว เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราในระหว่างปี รวมทั้งการสำรวจความภักดีของลูกค้าและการมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจและจัดการแก้ปัญหาต่างๆที่สำคัญต่อความสำเร็จในระยะยาวของเรา

ทีมงานวิจัยทางเศรษฐกิจของเรายังได้ตีพิมพ์งานวิจัยเกี่ยวกับประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญๆ กล่าวคือ การขาดแคลนน้ำและความมั่นคงด้านอาหาร ซึ่งเราได้เปิดเผยแก่ผู้ถือผลประโยชน์หลักของเราด้วย

ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาโดยสังเขปของวิธีการต่างๆที่เราใช้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แนวทางการมีส่วนร่วม
พนักงาน
 • ผลการสำรวจการมีส่วนร่วมของพนักงานประจำปีใน Q12
 
 • เว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมเกี่ยวกับโครงการด้านสิ่งแวดล้อม - Greenstorming
 
 • จดหมายข่าวทางอีเมล์รายเดือนสำหรับพนักงานซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านความยั่งยืนจากทั่วทุกตลาด
 
 • จดหมายข่าวรายไตรมาส PLANETDigMag จากองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wildlife Fund) ให้ข้อมูลที่ทันสมัยแก่พนักงานเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
 
 • การให้การฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับ Living with HIV
 
 • พนักงานอาสา
ลูกค้า
 • การสำรวจความภักดีของลูกค้าประจำปี
 
 • การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำเดือน
 
 • การติดตามข้อร้องเรียนจากลูกค้าและการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
นักลงทุน
 • การประชุมแบบจับคู่เจรจา
 
 • การประชุมโต๊ะกลม
 
 • กลุ่มเฉพาะ
 
 • การประชาสัมพันธ์สัญจร
ชุมชน
 • เครือข่ายทางสังคมและการมีส่วนร่วม รวมถึงการริเริ่มดำเนินการโปรแกรมการศึกษาออนไลน์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตเมื่อติดเชื้อเอชไอวี (Living with HIV) ที่ www.vir.us
 
 • การให้การศึกษาเกี่ยวกับเอชไอวีมีสามประเภท ในชั้นเรียนจริง การเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเรียนผ่านทางเว็บไซต์ โดยเผยแพร่ในมากกว่า 10 ภาษา
 
 • การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานหลากหลายและพันธมิตร NGO หลักๆ เพื่อจัดทำโปรแกรมการลงทุนในชุมชน
 
 • การให้การความรู้กับลูกค้า
 
 • การประชุม
 
 • พนักงานอาสา
หน่วยงาน NGO
 • การประชุมแบบจับคู่เจรจา
 
 • การประชุมโต๊ะกลมในหัวข้อต่างๆ
 
 • ตัวอย่างเช่น การมีส่วนร่วมในการประชุม NGO ภาคเอกชน NGO
องค์กรในอุตสาหกรรม
 • การประชุม
 
 • การมีส่วนร่วมในคณะที่ปรึกษา
 
 • การประชุม
หน่วยงานกำกับดูแล
 • การประชุมแบบจับคู่เจรจา
 
 • การสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างสม่ำเสมอ
 
 • การนำข้อกำหนดทางกฎหมายไปใช้ปฏิบัติและการมีส่วนร่วมในกระบวนการติดตามและควบคุมทางกฎหมาย
รัฐบาล
 • การประชุมแบบจับคู่เจรจา
 
 • การประชุมและการเข้าร่วมพูดคุย
 
 • การสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ เรายังตอบกลับโดยตรงสำหรับแบบสอบถามจากนักวิเคราะห์และคำติชมทางอีเมล์ในเว็บไซต์ของเรา: our.sustainability@sc.com

ผลตอบรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับแนวทางด้านความยั่งยืนของเรา

ผลตอบรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  คำตอบของเรา
อธิบายว่าในฐานะที่เป็นธนาคารที่ประสบความสำเร็จและมีผลการดำเนินการที่ดี เราได้ให้การสนับสนุนต่อการเติบโตที่ยั่งยืนของตลาดต่างๆที่เราเข้าไปดำเนินงานอย่างไร   ในปี 2010 เราจะทำการศึกษาถึงผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจของการดำเนินงานของเราในตลาดทั้งสองแห่งที่มีความสำคัญทางกลยุทธ์ในเอเชียและแอฟริกา นอกจากนี้ เราจะศึกษาถึงผลกระทบของโปรแกรม Seeing is Believing ของเราอีกด้วย
แสดงเนื้อหาโดยสังเขปเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปลูกฝังความยั่งยืนผ่านทางโครงสร้างการบริหารจัดการของเรา   โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนการบริหารจัดการ
เน้นถึงการให้การสนับสนุนในการเป็นผู้นำทางความคิดภายนอกองค์กรและการอภิปรายระดับโลก เช่น World Economic Forum และ Corporate Leaders Group   ดูที่ส่วนการมีส่วนร่วมของเราในองค์กรธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก

ก) นักลงทุน

วัตถุประสงค์หลักของเราในการสร้างธุรกิจที่มีความยั่งยืนคือการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว กลุ่มนักลงทุนเริ่มมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่าการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารจัดการ เป็นตัวแทนสำหรับการจัดการที่เข้มแข็งและการแข่งขันทางธุรกิจที่ยั่งยืน ดังนั้น การลงทุนแบบยั่งยืนจึงกำลังเติบโตขึ้น โดยสมาชิกที่ลงนามตอบรับในหลักปฏิบัติด้านการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบของสหประชาชาติ (UN PRI) มีสินทรัพย์รวมกันทั้งสิ้น 21 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เนื่องจากคาดว่าการลงทุนอย่างยั่งยืนจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีการคาดการณ์ว่าการผนวกประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารจัดการเข้ากับการตัดสินใจลงทุนทางการเงินจะมีเพิ่มมากขึ้นด้วย

เพื่อเพิ่มการตระหนักรู้ของกลยุทธ์ความยั่งยืนของเราและตอบสนองต่อข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่สำคัญจากนักลงทุนของเรา เราได้สร้างความสัมพันธ์กับกองทุนรวมชั้นนำที่ลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (SRI) และนักวิจัยต่างๆในสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง อิตาลี และนอร์เวย์

เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและขยายความสัมพันธ์เหล่านี้ไปในวงกว้างยิ่งขึ้น หน่วยงานฝ่ายความยั่งยืนและนักลงทุนสัมพันธ์ของกลุ่มธนาคารจึงได้จัดการประชาสัมพันธ์สัญจร SRI ในปารีสในเดือนพฤศจิกายน เราได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางแบบผสมผสานในการบริหารความเสี่ยงแบบระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวและวิธีที่เราเปลี่ยนความเสี่ยงเหล่านี้ให้เป็นโอกาส ดังนั้น 75 เปอร์เซ็นต์ของบริษัท SRI จำนวน 14 แห่งที่เราพบนั้น มีมุมมองอนาคตในเชิงบวกมากยิ่งขึ้นต่อผลการดำเนินงานแบบยั่งยืนของเรา และ 50 เปอร์เซ็นต์ของบริษัทดังกล่าวมองเราในฐานะผู้นำด้านความยั่งยืน

เอเชียเริ่มให้ความสนใจในการลงทุนอย่างยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งถูกกระตุ้นโดยแพคเกจกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ เราเป็นเจ้าภาพจัดการการประชุมต่างๆ เกี่ยวกับการเงินเพื่อพลังงานทดแทนของสมาคมเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบในเอเชีย (ASRiA) ในฮ่องกง

เราได้รับการจัดอันดับที่ดีจาก SRI ต่างๆ และได้รับการจัดให้อยู่ใน GS SUSTAIN เป็นปีที่สอง ซึ่งกรอบการดำเนินงานนี้ออกแบบโดย Goldman Sachs เพื่อระบุชี้ถึงบริษัทที่อยู่ในอันดับที่ดีที่สุดในด้านความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน ผลตอบแทนจากเงินทุนที่ดีเยี่ยมและผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในตลาดตราสารทุน เมื่อเทียบกับองค์กรอื่นในอุตสาหกรรมตลอดสามถึงห้าปีที่ผ่านมา นอกจากนี้เรายังมีรายชื่ออยู่ในดัชนี FTSE4GOOD อีกด้วย

FTSE4good

ข) หน่วยงาน NGO

เราเข้าร่วมกับหน่วยงาน NGO อย่างกระตือรือร้นเพื่อระบุชี้ถึงปัญหาต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในด้านเศรษฐสังคม การบริหารจัดการ และสิ่งแวดล้อมและเพื่อเรียนรู้จากทักษะความชำนาญของพวกเขาเพื่อการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายความยั่งยืนของเรา ในเดือนมกราคม เราจัดการประชุมกลุ่มเฉพาะสองครั้งและการประชุมแบบจับคู่เจรจาสามครั้งกับหน่วยงาน NGO เพื่อรับฟังผลตอบรับเกี่ยวกับส่วนงานของเรา และแจกรายงานสถานะ เราผนวกความเข้าใจที่ลึกซึ้งของหน่วยงานเหล่านี้เข้ากับแนวปฏิบัติทางธุรกิจอย่างยั่งยืนที่เรากำลังพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปีนี้และผลกระทบที่อาจมีผลต่อแผนพัฒนาในแอฟริกา เราจึงได้จัดการประชุมสรุปสำหรับหน่วยงาน NGO 24 แห่งและองค์กรพัฒนาต่างๆซึ่งดำเนินงานในแอฟริกา โดยร่วมกับทีมงานวิจัยของกลุ่มธนาคารในเดือนมีนาคม การประชุมนี้ช่วยเพิ่มการตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาทางเศรษฐกิจ ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายโต้แย้งและสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับลูกค้าของเราที่เป็นองค์กรพัฒนาต่างๆ

ค) องค์กรธุรกิจ

ในปี 2009 เราเข้าร่วมในการประชุมสัมมนาทางธุรกิจและยังมีส่วนสนับสนุนการอภิปรายโต้แย้งในระดับโลกซึ่งครอบคลุมแผนปฏิบัติการด้านความยั่งยืนที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วย:

 • การเป็นประธานให้กับชุมชนของ Financial Services Governors ใน World Economic Forum
 • การให้ข้อมูลแก่หน่วยงานกำกับดูแลระหว่างประเทศเกี่ยวกับการตอบสนองต่อวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงการส่งข้อมูลให้กับ Walker และ Lord Turner เพื่อตรวจทาน
 • การเป็นประธานในโครงการการเงินของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP)
 • การเป็นสมาชิกที่จัดทำหลักการด้านสภาพอากาศ Climate Principles
 • การเข้าร่วมในการเป็นคณะที่ปรึกษาบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) ในการรายงานเกี่ยวกับเพศซึ่งส่งผลให้เกิดคู่มือทรัพยากรขึ้น
 • การจัดฟอรั่มสำหรับนักลงทุนสองครั้งในนามของสมาคมเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบ (ASrIA) ในฮ่องกง

ง) ชุมชนการมีส่วนร่วม

เรายังคงสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนต่างๆที่เราเข้าไปดำเนินงานและจัดโปรแกรมทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และในประเทศ โปรแกรมในระดับโลกทั้งสามโปรแกรมของเรา คือ Seeing is Believing, Living with HIV และ Goal ส่วน Nets for Life คือโปรแกรมในภูมิภาคแอฟริกาของเรา

Seeing is Believing ซึ่งเริ่มดำเนินการในปี 2003 ได้สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชน 8.3 ล้านชีวิต เราให้การช่วยเหลือในการผ่าตัดต้อกระจกแก่ประชาชนจำนวน 1.5 ล้านคน รักษาโรคตาบอดแถบแม่น้ำและโรคขาดวิตามินเอแก่ประชาชนจำนวน 3.8 ล้านคน และเราได้ให้เงินทุนในการวัดสายตาประกอบแว่นและการดูแลรักษาสุขภาพตาอื่นๆ อีก 600,000 รายการ โดยที่ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่เหลืออยู่ในส่วนของผู้ที่ได้รับการตรวจคัดกรองโรค การรักษาเบื้องต้น และการให้การศึกษาด้านสุขภาพ

โปรแกรม Living with HIV มี HIV Champion มากกว่า 1,150 คนใน 50 ประเทศ ซึ่งทุกคนได้รับการฝึกอบรมซ้ำตลอดช่วงสองปีที่ผ่านมา ในการทำงานร่วมกับชุมชนในพื้นที่ HIV Champion ของเราจัดอบรมการให้การศึกษาในชั้นเรียนจริงแก่ประชาชนจำนวน 630,000 คนในปี 2008 และ 2009 นอกจากนี้ ในปีนี้เราสร้างเว็บไซต์เพื่อให้การศึกษาเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ออนไลน์ที่ www.vir.us

ปีนี้ เราเปลี่ยนชีวิตของเด็กผู้หญิงมากกว่า 1600 คนในอินเดียโดยการนำโปรแกรม Goal ไปใช้ในเดลี มุมไบ และเจนไน เรากำลังขยายแผนการดำเนินงานออกไปอีกในปี 2010

ส่วน Nets for Life คือโปรแกรมในภูมิภาคแอฟริกาของเรา เราให้คำมั่นในการให้เงินช่วยเหลือจำนวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในเดือนตุลาคม ปี 2008 เพื่อแจกจ่ายมุ้งเคลือบสารเคมีกันแมลงจำนวนห้าล้านหลังเพิ่มเติมภายในปี 2013 ตั้งแต่ริเริ่มโปรแกรมดังกล่าว มีการแจกจ่ายมุ้งจำนวน 1.7 หลังและมีประชาชนจำนวน 3 ล้านคนที่ได้รับการอบรมถึงวิธีการใช้มุ้งดังกล่าว

นอกจากนี้ สาขาในแต่ละประเทศของเรานั้นยังสร้างโปรแกรมเฉพาะของตนขึ้นเพื่อมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่

จ) ลูกค้า

เราเชื่อว่าการที่เรารู้จักและเข้าใจความรู้สึกของลูกค้าและการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญนั้น เราจะสร้างความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับลูกค้ามากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างผลงานด้านการเงินที่ยั่งยืน เราขยายผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอเพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าทั้งฝ่ายบุคคลธนกิจและสถาบันธนกิจ นอกจากนี้เรายังเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของเราอีกด้วย

จุดหมายในอนาคต

ในปี 2010 เราจะยังคงปลูกฝังแนวทางความยั่งยืนของเราอย่างต่อเนื่องโดยการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการหลักเพื่อสร้างความเติบโตที่ยั่งยืนและเพื่อถ่ายทอดถึงผลกระทบที่ธนาคารของเรามีต่อเศรษฐกิจที่แท้จริง รวมทั้งต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009