ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ข้อมูล

ยอดรวมของการให้ทุนแก่การเงินรายย่อย 2005 2006 2007 2008 2009
ยอดเงินกู้ที่เพิ่มขึ้น 24 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 70 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 170 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 385 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 540 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
เงินทุนเฉลี่ย 1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 4 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 7 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 8 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
จำนวนของแต่ละรายที่ได้รับผลกระทบ* 160,000 470,000 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 2.6 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 3.6 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
จำนวนของสถาบันการเงินรายย่อย 21 31 45 52 63
*
ยึดตามสมมติฐานขนาดสินเชื่อโดยเฉลี่ย 150 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในสกุลเงินตราในประเทศ

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009