ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การเงินอิสลาม

เนื่องจากมีผู้นับถือศาสนาอิสลามมากกว่า 1.5 พันล้านคน1ในโลกปัจจุบัน ตลาดทุนอิสลามทั่วโลกมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดเนื่องจากชาวมุสลิมต้องการบริการด้านการธนาคารที่สอดคล้องกับความเชื่อทางศาสนาของพวกเขาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากการทำธุรกิจมายาวนานในหลายประเทศในโลกมุสลิมสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดจึงอยู่ในฐานะอันเหมาะสมที่จะเข้าไปมีบทบาทที่โดดเด่นในตลาดที่กำลังขยายตัวนี้

ซึ่งเป็นตลาดที่เรารู้จักและมีความเข้าใจเป็นอย่างดี ในปี 1992 เรากลายเป็นธนาคารต่างชาติระหว่างประเทศรายแรกที่นำเสนอบริการด้านการธนาคารสำหรับอิสลามในมาเลเซีย ในปี 2003 เราก่อตั้งหน่วยงานด้านการธนาคารอิสลามขึ้นมาโดยเฉพาะโดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ในดูไบ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่ต้องการเข้าร่วมในเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับความเชื่อของศาสนาอิสลามของพวกเขา ในปี 2007 มีการเปิดตัว แบรนด์สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด Saadiq เพื่อเป็นตัวแทนธุรกิจด้านการธนาคารอิสลามของเรา คำว่า Saadiq หมายถึง 'ซื่อสัตย์' ในภาษาอาหรับซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งคำมั่นของเราในการให้บริการเชิงเศรษฐกิจโดยยึดหลักค่านิยมของศาสนาอิสลามที่ตรงตามข้อกำหนดชาริอะฮ์

แนวความคิดเกี่ยวกับการธนาคารอิสลาม

ชาริอะฮ์หรือกฎหมายอิสลามนั้นนำไปใช้กับทุกๆด้านของชีวิตชาวมุสลิม รวมทั้งด้านการเงินของพวกเขา รากฐานของการธนาคารอิสลามอยู่บนข้อเท็จจริงที่ว่าเงินนั้นไม่มีมูลค่าที่แท้จริงในตัวมันเอง จึงไม่ควรพิจารณาว่าเงินเป็นสินค้าอย่างหนึ่ง แต่เป็นเพียงหน่วยวัดมูลค่า กฎหมายชาริอะฮ์ห้ามคิดค่าธรรมเนียมและเก็บดอกเบี้ยในการให้สินเชื่อหรือรับเงิน เพราะว่าดอกเบี้ย ( คำนี้ในภาษาอาหรับคือ ' ริบา (riba)') เป็นสิ่งต้องห้าม โดยสรุป เงินไม่สามารถใช้ทำเงินได้ อย่างไรก็ตาม กฎหมายชาริอะฮ์อนุญาตให้สร้างความมั่งคั่งจากการค้าขายและการลงทุนในสินทรัพย์ได้ หลักชาริอะฮ์อื่นๆและผลกระทบมีรายละเอียดตามด้านล่างนี้:

ชาริอะฮ์ห้าม:
ชาริอะฮ์สนับสนุน: ผลกระทบ:
ดอกเบี้ย (Riba) การค้าขาย หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า การเติบโตทางเศรษฐกิจที่แท้จริง หรือการกระจายความมั่งคั่งอย่างเท่าเทียม
ความไม่แน่นอน (Gharar) ความโปร่งใส การเปิดเผยสิทธิ์และสัญญาผูกมัดอย่างครบถ้วน
การเก็งกำไร/การพนัน (Maysir) ความยุติธรรม ไม่มีการหาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง
ผลตอบแทนโดยปราศจากความเสี่ยง การมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจ - การร่วมกันแบ่งผลกำไรและขาดทุน การร่วมกันแบ่งความเสี่ยงและผลตอบแทน
การสนับสนุนเงินแก่กิจกรรมต่างๆที่หลักชาริอะฮ์ห้าม เช่น สุรา อาวุธ สื่อลามก หรือยาสูบ ธุรกิจที่ถูกต้องตามหลักชาริอะฮ์ ยืดตามชุมชน
1
การศึกษาเกี่ยวกับประชากรอย่างครอบคลุมในมากกว่า 200 ประเทศพบว่า ในปัจจุบันมีชาวมุสลิมในทุกช่วงอายุอาศัยอยู่บนโลกใบนี้จำนวน 1.57 พันล้านคน หรือคิดเป็น 23 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั่วโลกโดยประมาณ 6.8 พันล้านคนในปี 2009 แหล่งที่มา: Mapping the global Muslim population ซึ่งเป็นรายงานเกี่ยวกับขนาดและการกระจายตัวของประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามในเดือนตุลาคมปี 2009

ธนาคารทั่วไปดำเนินงานผ่านเงินกู้ที่มีดอกเบี้ย ทั้งในด้านสินทรัพย์และด้านหนี้สินในงบดุลของพวกเขา อย่างไรก็ตาม ธนาคารอิสลามดำเนินงานตามพื้นฐานการค้า การลงทุน และการให้บริการโดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อบรรลุการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แท้จริง ข้อเปรียบเทียบของการธนาคารทั่วไปและการธนาคารอิสลามมีดังต่อไปนี้:

การธนาคารทั่วไป   การธนาคารอิสลาม
1. ยึดดอกเบี้ยเป็นหลัก   1. ยึดการค้าขายหรือการให้เช่าเป็นหลัก
2. ทำสัญญาในตัวเงินหรือเอกสาร   2. ทำสัญญาในสินทรัพย์ที่จับต้องได้
3. ยึดตามผลตอบแทนคงที่ของทั้งสองด้านของงบดุล   3. ยึดตามการแบ่งปันผลกำไรของด้านเงินฝาก และยึดตามผลตอบแทนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของด้านสินทรัพย์
4. ขยายสินเชื่อให้ธุรกิจเพื่อการค้า   4. มีส่วนร่วมในเศรษฐกิจที่แท้จริงอย่างกระตือรือร้น

ธนาคารอิสลามใช้การค้าขายทั้งการซื้อและการขาย หรือการลงทุนซึ่งมีการแบ่งผลกำไรและขาดทุนร่วมกัน การเช่า และการบริการต่างๆ เป็นพื้นฐานโครงสร้างในผลิตภัณฑ์ทางการเงินของพวกเขา

คำอิสลามสำหรับโครงสร้างเหล่านี้คือ:

 • Murabaha และ Musawamah: ยึดตามการค้าและขายสินค้า
 • Musharakah และ Mudarabah: ยึดตามการลงทุน
 • Ijarah และ Wakala: ยึดตามการเช่าและการบริการ

ลักษณะเด่นของการธนาคารอิสลาม

 • ควบคุมโดยคณะกรรมการกำกับดูแลตามหลักชาริอะฮ์ (ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญหลักชาริอะฮ์)
 • ระบบที่เน้นมูลค่า
 • ยืดตามชุมชน
 • ส่งเสริมการออม
 • การร่วมกันแบ่งความเสี่ยงและผลตอบแทน
 • การระดมทุนและลงทุนเป็นไปตามหลักชาริอะฮ์
 • การให้ทุนโดยถือเกณฑ์สินทรัพย์
 • ความโปร่งใสของข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญา

คณะกรรมการกำกับดูแลตามหลักชาริอะฮ์ของเรา

Standard Chartered Saadiq ได้รับความช่วยเหลือจากคณะกรรมการกำกับดูแลตามหลักชาริอะฮ์ที่จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการธนาคารอิสลามที่มีชื่อเสียงสามท่าน:

ดร. Abdul Sattar Abu Ghuddah

ดร. Abdul Sattar Abu Ghuddah จบการศึกษาปริญญาเอกด้านกฎหมายอิสลามจาก Al Azhar University ในกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ เป็นศาสตราจารย์ ด้านกฎหมายอิสลาม (Fiqh) อิสลามศึกษา และภาษาอาหรับในริยาร์ด และเป็นสมาชิกสามัญของ Jeddah-based Islamic Fiqh Academy และ Accounting & Auditing Standards Board of Islamic Financial Institutions นอกจากนี้ยังทำงานให้กับกระทรวงศาสนสมบัติ (Ministry of Awqaf) ในคูเวต ดร. Abu Ghuddah ได้แต่งหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับการเงินอิสลาม เขาเป็นที่ปรึกษาหลักชาริอะฮ์ให้แก่สถาบันทางการเงินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศหลายแห่ง

นาย Sheikh Nizam Yaquby

นาย Sheikh Nizam Yaquby ได้รับการศึกษาตามหลักชาริอะฮ์ดั้งเดิมในบาห์เรนบ้านเกิดของเขาและในเมกกะ เขาได้รับปริญญาตรีในสาขาเศรษฐศาสตร์และศาสนาเปรียบเทียบจาก McGill University เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ตั้งแต่ปี 1976 นาย Sheikh Yaquby ได้สอนด้านการอธิบายความหมายของอัลกุรอาน (Tafsir) พระวจนะของพระศาสดา (Hadith) และกฎหมายอิสลาม (Fiqh) ในบาห์เรน เขายังเป็นนักเขียนบทความและสิ่งตีพิมพ์หลายฉบับเกี่ยวกับการเงินอิสลาม เขาเป็นที่ปรึกษาหลักชาริอะฮ์ให้แก่สถาบันทางการเงินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศหลายแห่ง

ดร. Mohamed Ali Elgari

ดร. Mohamed Ali Elgari จบการศึกษาปริญญาเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์จาก University of California และเป็นศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์อิสลาม และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยด้านเศรษฐศาสตร์อิสลาม (Centre for Research in Islamic Economics) ที่ King Abdul Aziz University ในประเทศซาอุดีอาระเบีย ดร. Elgari ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ Islamic Jurisprudence Academy (OIC) ในเจดดาห์และได้ตีพิมพ์บทความและหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับการเงินอิสลาม เขาเป็นที่ปรึกษาหลักชาริอะฮ์ให้แก่สถาบันทางการเงินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศหลายแห่ง

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามหลักชาริอะฮ์

Standard Chartered Saadiq ว่าจ้างทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญระดับนานาชาติที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินอิสลามซึ่งเป็นผู้ที่พัฒนาโซลูชันด้านการเงินตามหลักชาริอะฮ์ให้แก่ลูกค้าของเรา พวกเขาได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการกำกับดูแลตามหลักชาริอะฮ์ของเรา ซึ่งเป็นผู้อนุมัติผลิตภัณฑ์อิสลามแต่ละผลิตภัณฑ์ด้วย ตัวอย่างเช่น เราได้รับคำแนะนำว่าเราสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการชำระหนี้ล่าช้าเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าชำระหนี้ล่าช้าโดยไม่มีความจำเป็น ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ยและไม่ถือว่าเป็นดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกำกับดูแลตามหลักชาริอะฮ์จะไม่อนุญาตให้ใช้ค่าธรรมเนียมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายได้ของ Standard Chartered Saadiq แต่จะบริจาคค่าธรรมเนียมเหล่านี้ให้แก่มูลนิธิที่ได้รับการเห็นชอบหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเรียบร้อยแล้ว

Standard Chartered Saadiq ต่างจากที่อื่นๆ เนื่องจากเรานำเสนอผลิตภัณฑ์อิสลามให้แก่ทั้งลูกค้าที่เป็นสถาบันธนกิจและบุคคลธนกิจ

สถาบันธนกิจ Saadiq

Standard Chartered Saadiq มีทีมงานเฉพาะที่คิดค้นและกำหนดโครงสร้างผลิตภัณฑ์อิสลามซึ่งมีศูนย์กลางการทำงานอยู่ในดูไบ โดยทำงานร่วมกับทีมงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อใช้ความรู้ที่ธนาคารมีอยู่ให้เป็นประโยชน์ในการคิดค้นและให้บริการโซลูชันที่มีแบบแผนซึ่งเป็นไปตามหลักชาริอะฮ์

ธุรกรรมเหล่านี้ให้บริการในอุตสาหกรรม ตลาด และประเภทของสินทรัพย์ที่หลากหลาย และครอบคลุมทางเลือกในการให้สินเชื่อในด้าน:

 • การธนาคารธุรกรรม
 • ตลาดทุน
 • สินเชื่อร่วม
 • สินเชื่อเพื่อโครงการและการส่งออก
 • สินเชื่อเพื่อการค้าที่มีแบบแผน
 • โซลูชันป้องกันความเสี่ยง

Standard Chartered Saadiq อาศัยการทำธุรกิจที่เข้มแข็งของเราในกลุ่มตลาดเกิดใหม่และศักยภาพในการคิดค้นและการกระจายผลิตภัณฑ์ทุกประเภททั่วทุกพื้นที่เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าของเราบรรลุผลในการดำเนินงานที่ดีที่สุดและกระจายธุรกิจได้มากที่สุด ทีมงานฝ่ายสถาบันธนกิจของ Standard Chartered Saadiq ประสบความสำเร็จในการให้สินเชื่อที่มีแบบแผนและโซลูชันด้านการธนาคารแก่ลูกค้าบริษัทและลูกค้าสถาบันใน:

 • แอฟริกา
 • ปากีสถาน
 • บาห์เรน
 • กาตาร์
 • บรูไน
 • ซาอุดิอาระเบีย
 • อินโดนีเซีย
 • สิงคโปร์
 • จอร์แดน
 • ตรุกี
 • คูเวต
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • มาเลเซีย
 • สหราชอาณาจักร

บุคคลธนกิจ Saadiq

Standard Chartered Saadiq นำเสนอผลิตภัณฑ์บุคคลธนกิจอิสลามแบบครอบคลุมในกลุ่มลูกค้าต่อไปนี้:

 • การธนาคารส่วนบุคคล (Personal Banking)
 • การธนาคารสำหรับลูกค้าเฉพาะราย (Private Banking)
 • การธนาคารระดับพรีเมี่ยม (Premium Banking)
 • การธนาคารสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและกลาง

ในปัจจุบันนี้ Standard Chartered Saadiq มีสาขาเฉพาะในฝ่ายบุคคลธนกิจสำหรับลูกค้าอิสลามนอกเหนือไปจากสาขาทั่วไปของธนาคารที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ซาดิคให้แก่ลูกค้า Standard Chartered Saadiq นำเสนอผลิตภัณฑ์บุคคลธนกิจสำหรับอิสลามแบบครอบคลุมใน:

 • บังคลาเทศ
 • บาห์เรน
 • อินโดนีเซีย (ผ่านทางธนาคาร Permata ในเครือของเรา)
 • มาเลเซีย
 • ปากีสถาน
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ผลิตภัณฑ์ บาห์เรน บังคลาเทศ Permata ในอินโดนีเซีย มาเลเซีย ปากีสถาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
การให้สินเชื่อที่อยู่อาศัย   ทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมาย
การให้สินเชื่อรถยนต์ ทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมาย     ทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมาย
สินทรัพย์ ทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมาย
SME     ทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมาย
หนี้สิน ทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมาย
ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุน ทำเครื่องหมาย   ทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมาย
แบงก์แอสชัวรันส์ ทำเครื่องหมาย   ทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมาย ทำเครื่องหมาย
*
แบงก์แอสชัวรันส์จะให้บริการร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่น เช่น สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและการประกันภัย

การพัฒนาของอุตสาหกรรม

Standard Chartered Saadiq ได้เข้าร่วมในหน่วยงานกำกับดูแลหลายแห่งเพื่อพัฒนากรอบของกฎระเบียบสำหรับอุตสาหกรรมการธนาคารอิสลาม เช่น:

 • ISDA: ดำเนินงานเพื่อพัฒนาข้อตกลงหลักสำหรับอนุพันธ์การเงินกับสมาคมสว็อปและตราสารอนุพันธ์ระหว่างประเทศ (International Swaps and Derivatives Association)
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์: สมาชิกของสภาที่ปรึกษาทางการเงินอิสลามของศูนย์ทางการเงินระหว่างประเทศดูไบสำหรับการเงินอิสลาม (Islamic Finance Advisory Council for the Dubai International Financial Centre for Islamic Finance)
 • IIFM: สมาชิกคณะกรรมการของตลาดการเงินอิสลามระหว่างประเทศ (International Islamic Financial Market)
 • สหราชอาณาจักร สมาชิกของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินอิสลาม (Islamic Finance Expert Group)
 • ฮ่องกง: สมาชิกของคณะทำงานของรัฐบาลฮ่องกง (Task Force of Hong Kong Government)

Standard Chartered Saadiq ผู้นำอันดับหนึ่งในธุรกิจ

Standard Chartered Saadiq เป็นผู้นำในธุรกิจโดยการนำเสนอโซลูชันใหม่ๆ ในสถาบันธนกิจและบุคคลธนกิจ:

สถาบันธนกิจ:

 • สาธารณรัฐอินโดนีเซียออกพันธบัตรอิสลาม (Sukuk) สกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นครั้งแรก
 • Emirate of Ras Al-Khaimeh ออกพันธบัตรอิสลาม (Sukuk) สกุลดีแรห์มสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นครั้งแรก
 • โปรแกรมพันธบัตรอิสลาม (Sukuk) ในรูปสกุลเงินในประเทศออกเป็นครั้งแรกโดยรัฐบาลของปากีสถานและ Monetary Authority ของสิงคโปร์

บุคคลธนกิจ:

 • ธนาคารระหว่างประเทศแห่งแรกที่ออกบัตรเครดิตอิสลามทั่วโลก
 • ธนาคารแห่งแรกที่บุกเบิกบริการวงเงินเบิกเกินบัญชีอิสลามในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • ธนาคารแห่งแรกที่ริเริ่มการจัดหาเงินทุนในปากีสถาน

การเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมของ Standard Chartered Saadiq

Standard Chartered Saadiq ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมมากกว่า 40 รางวัลในสามปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึง 25 รางวัลที่ได้รับในปีนี้ด้วย Standard Chartered Saadiq ได้รับเลือกให้เป็น 'Best International Islamic Bank' จาก Euromoney Awards ปี 2009 และ 'Best Sukuk House' และ 'Best Islamic Investment Bank' จาก The Asset Triple A Awards ปี 2009 สำหรับการเงินอิสลาม

ผลการดำเนินงานของ Standard Chartered Saadiq

พันธสัญญาและความสำเร็จของเราในการธนาคารอิสลามพิสูจน์จากตำแหน่งในการจัดลำดับในตารางพันธมิตรของเรา:

 • อันดับที่หนึ่งในตารางพันธมิตรพันธบัตรอิสลาม (Sukuk) ระหว่างประเทศในปี 2009 ด้วยส่วนแบ่งด้านการตลาด 17.1 เปอร์เซ็นต์2
 • อันดับที่สองในตารางพันธมิตรการสนับสนุนทางการเงิน (เงินกู้) ร่วม ในปี 2009 ด้วยส่วนแบ่งด้านการตลาด 13.5 เปอร์เซ็นต์3
2
แหล่งที่มา: Bloomberg
3
แหล่งที่มา: Bloomberg

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009