ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

SMEs ในปากีสถาน

ปีนี้ เราทำงานร่วมกับบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) เพื่อจัดทำโปรแกรมฝึกอบรมนำร่องสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในปากีสถาน โปรแกรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อตอบรับต่อการเรียกร้องให้ลงมือปฏิบัติในปี 2008 ของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ Gordon Brown ซึ่งเขากระตุ้นให้ภาคเอกชนใช้ประโยชน์จากทักษะความชำนาญหลักของตนเองเพื่อช่วยกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals) ของสหประชาชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาสำคัญๆที่มีต่อการพัฒนาของโลกภายในปี 2015

โปรแกรมของเราเน้นที่ธุรกิจ 'ขนาดย่อม' ซึ่งมุ่งเป้าไปที่ธุรกิจซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตแต่เคยได้รับการช่วยเหลือจากภาคการเงินด้อยกว่าที่ควร Badar Kazmi ผู้บริหารสูงสุดในปากีสถาน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นครั้งแรกกับผู้ว่าการของธนาคารกลางของปากีสถานในลาฮอร์ในเดือนมีนาคม การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งต่อๆมา ถูกจัดขึ้นในเมือง กุจรันวาลา ไฟซาลาบัด และไสอัลกอต

โปรแกรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมจาก SME จำนวน 146 รายซึ่ง 90 เปอร์เซ็นต์เป็นลูกค้าเดิมของเรา เรานำเสนอหน่วยการเรียนรู้สำหรับฝึกอบรมสองเรื่อง โดยหน่วยการเรียนรู้แรกเกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชีเบื้องต้น และอีกหน่วยการเรียนรู้นั้นเกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้า หน่วยการเรียนรู้เหล่านี้ยึดตามสื่อการเรียนรู้ BusinessEdge ของ IFC ต่อมา เรายังได้นำเสนอการอบรมการให้คำปรึกษาระยะเวลาหนึ่งวันในทั้งสี่เมืองดังกล่าว

เราจัดทำแบบสำรวจข้อมูลเบื้องต้นและแบบสำรวจหลังจากการฝึกอบรมเพื่อวัดความพึงพอใจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และผลกระทบทางธุรกิจของโปรแกรมนี้

สำหรับ SME:

  • ทักษะการบริหารจัดการทางธุรกิจที่ปรับปรุงขึ้น - 69 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมนำการฝึกอบรมไปใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจโดยตรง
  • รายงานทางการเงินที่แข็งแกร่งมากขึ้น - จำนวนของผู้เข้าร่วมที่จัดทำงบกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นจาก 70 เปอร์เซ็นต์เป็น 90 เปอร์เซ็นต์ และจำนวนผู้ที่จัดทำงบกำไรขาดทุนและงบรายได้เพิ่มขึ้นจาก 81 เปอร์เซ็นต์เป็น 89 เปอร์เซ็นต์ ประวัติสินเชื่อดีขึ้น - ก่อนการเข้ารับการฝึกอบรม 20 เปอร์เซ็นต์ของรายงาน Electronic Credit Information Bureau (e-CIB) ของผู้เข้าร่วมมีประวัติสินเชื่อที่ผิดปกติ หลังจากการฝึกอบรม 71 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมที่มีประวัติสินเชื่อที่ผิดปกติเหล่านี้ได้ชำระหนี้เรียบร้อยแล้วหรือลดจำนวนหนี้คงค้างลง

สำหรับสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด:

  • ช่วยให้เรามีโอกาสแสดงถึงคำมั่นในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจระยะยาวกับลูกค้า SME
  • กระชับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ให้แนบแน่นมากยิ่งขึ้นผ่านทางการร่วมมือกับธนาคารกลางปากีสถาน สมาคมหอการค้าในพื้นที่และ IFC

ในปี 2010 เราจะอาศัยความสำเร็จของโปรแกรมนำร่องนี้นำเสนอโปรแกรมดังกล่าวในประเทศอื่นๆที่เราเข้าไปดำเนินงาน

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009