ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รางวัล

นโยบาย รางวัล ของเราสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานในการเน้นที่เป้าหมายด้านธุรกิจและส่วนตัว สร้างและรักษาไว้ซึ่งผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมและปฏิบัติให้สอดคล้องกับค่านิยมของเรา การประเมิน 'วิธีการ' ที่แต่ละคนบรรลุเป้าหมายรวมทั้ง 'สิ่ง' ที่ได้บรรลุเป้าหมาย นับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อการตัดสินใจของเราเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานและค่าตอบแทน

นโยบายการให้รางวัลของเราสนับสนุนวัฒนธรรมที่เน้นผลการปฏิบัติงานของธนาคารอันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการให้รางวัลและสิ่งตอบแทนแก่พนักงานคนหนึ่งสัมพันธ์โดยตรงกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานคนนั้น ต่อหน่วยงานที่เขาทำงานอยู่ และต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของธนาคาร นอกจากนี้รางวัลของเรายังสามารถแข่งขันในตลาดภายนอกองค์กรได้ซึ่งช่วยให้เราดึงดูดและรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่มีคุณภาพสูงที่สุดในระดับสากล

แผนการให้รางวัลตามผลการปฏิบัติงานของเราไม่ได้คำนวณจากสูตรที่เชื่อมโยงโดยตรงระหว่างรายได้ธุรกิจและรางวัลของบุคคล ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงข้อเสียที่พบในแผนการจ่ายค่าตอบแทนทั่วไปที่ยึดตามผลการดำเนินงานทางการเงินระยะสั้นเพียงอย่างเดียว

เราได้ทบทวนวิธีการของเราในการกำหนดสิ่งที่เราคาดหวังจากผลการดำเนินงานและการให้รางวัลแก่พนักงานในฝ่ายบุคคลธนกิจเพื่อให้แน่ใจว่าทุกกระบวนการทำงานของเรามุ่งเน้นที่ลูกค้าเป็นสำคัญ

เรานำเสนอกรอบแนวคิดของสกอร์การ์ดและการจ่ายค่าตอบแทนแบบต่างๆที่มีความสอดคล้องกัน ซึ่งส่งเสริมให้พนักงานที่ให้บริการลูกค้าโดยตรงได้ให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าอย่างมั่นใจ การดำเนินการดังกล่าวเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะนำไปสู่รูปแบบการให้รางวัลตามผลการปฏิบัติงานที่สมดุล รวมทั้งคุณภาพการให้บริการและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ นอกจากนี้ เรายังได้ปรับเปลี่ยนแนวทางของเราในการบรรลุเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานของเราไม่ได้อยู่ภายใต้ความกดดันที่มากเกินไป

เราได้กำหนดปัจจัยการผ่อนผันไว้ เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานของเราให้ความสำคัญต่อประสบการณ์ของลูกค้าและผลการดำเนินงานที่ยั่งยืนในระยะยาว

นอกจากนี้เราทบทวนสกอร์การ์ดสำหรับบทบาทหน้าที่ด้านบุคคลธนกิจทุกตำแหน่งเพื่อให้มั่นใจว่าทุกตำแหน่งงานได้รับความสำคัญและได้รับรางวัลจากการประเมินประสิทธิภาพในประเด็นที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นมากกว่าผลการดำเนินงานทางการเงินเพียงอย่างเดียว เมื่อมีการจัดสรรรางวัล เราพิจารณาจากประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ทั้งในด้านการเงินและที่ไม่ใช่ด้านการเงินซึ่งประกอบด้วยคะแนนจาก Net Promoter Scores, ความผูกพันของพนักงาน, การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินงาน การดำเนินการดังกล่าวทำให้มั่นใจได้ว่าเราให้รางวัลต่อพฤติกรรมที่เหมาะสม

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009