ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ข้อมูล

การวัด หน่วย 2008 2009 2008 2009
        GEMS + ข้อมูลในสถานที่ที่เราดำเนินงาน GEMS + ข้อมูลในสถานที่ที่เราดำเนินงาน
จำนวนสำนักงานที่รายงาน   81 90    
พื้นที่ภายในสุทธิที่เก็บข้อมูลของสำนักงานที่รายงาน 2 566,473 648,250    
พนักงานประจำ (FTE) ที่เก็บข้อมูล FTE 47,645 51,822    
           
การใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซ GHG          
การใช้พลังงานทั้งหมด กิกะวัตต์ชั่วโมง/ปี 219 214   494*   486
การใช้พลังงานทั้งหมด/ม2 กิโลวัตต์ชั่วโมง/ม2/ปี 387 330   337*   343
  กิกะวัตต์ชั่วโมง/FTE/ปี 4,596 4,128    
การปล่อยก๊าซขอบเขต 1 (กระแสไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นในสถานที่) ตัน CO2/ปี 6,752 5,806 14,913 11,159
การปล่อยก๊าซขอบเขต 2 (กระแสไฟฟ้าที่นำเข้า) ตัน CO2/ปี 131,935 125,384 254,989 253,627
การปล่อยก๊าซขอบเขต 1 และ 2 ทั้งหมด ตัน CO2/ปี 138,687 131,190 269,902 264,786
การปล่อยก๊าซขอบข่าย 1 และ 2 ทั้งหมด/FTE ตัน CO2/FTE/ปี 2.91 2.53    
การปล่อยก๊าซจากการเดินทางโดยเครื่องบิน ตัน CO2/ปี 37,696 28,785 50,262 44,176
การเดินทางโดยเครื่องบิน/FTE ตัน CO2/FTE/ปี 0.76 0.60 0.67 0.60
การปล่อยก๊าซ CO2ทั้งหมด ตัน CO2/ปี 176,383 159,975 320,163 308,961
การปล่อยก๊าซ CO2ทั้งหมด/FTE ตัน CO2/FTE/ปี 3.70 3.09    
           
กระดาษ          
การใช้กระดาษทั้งหมด กิโลตัน/ปี 2.2 1.8 3.9 1.8
การใช้กระดาษทั้งหมด/FTE ก.ก./FTE/ปี 47 34 50 25
           
ขยะ          
ขยะแห้งทั้งหมด กิโลตัน/ปี 4.4 5.0 6.5 8.0
ขยะแห้งทั้งหมด/FTE ก.ก./FTE/ปี 95 96 83 109
เปอร์เซ็นต์ขยะแห้งที่นำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิล % 25 25    
           
น้ำ          
การใช้น้ำทั้งหมด มล./ปี 993 986 1,806 1,936
การใช้น้ำทั้งหมด/FTE ลบ.ม./FTE/ปี 21 19 24 26
การใช้น้ำทั้งหมด/ม2 กิโลลิตร/ม2/ปี 1.75 1.52    
           
กฎหมายและการปฏิบัติตาม


การดำเนินคดีตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับรายงาน ไม่มี ไม่มี ไม่มี
คู่ค้า      
จำนวนของคู่ค้า 20,417 28,860 29,849
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด $2.0 พันล้าน $2.44 พันล้าน $2.44 พันล้าน
*
ตัวเลขปี 2008 ยกมาแสดงอีกครั้งเนื่องจากข้อผิดพลาดจากการคาดการณ์ในปีนั้น

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009