ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การมีส่วนร่วมภายนอก

ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถมีส่วนในการสนับสนุนคำมั่นของเราและสร้างอิทธิพลภายนอกขอบเขตองค์กรของเราได้ เราจะต้องทำงานร่วมกับพวกเขาเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ยั่งยืนและการนำแนวปฏิบัติต่างๆที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมาใช้ปฏิบัติ

ลูกค้าช่วยเราลดผลกระทบทางตรงที่เรามีต่อสิ่งแวดล้อม

แนวทางของเราในการเพิ่มการตระหนักรู้ของลูกค้าเน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดการใช้ทรัพยากร และขับเคลื่อนโดยหน่วยงานบุคคลธนกิจของเรา

ในปีนี้ บุคคลธนกิจมีการพัฒนาที่สำคัญหลายประการในการปลูกฝังความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมเข้ากับการดำเนินงานของธุรกิจหลัก:

 • บริการใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ – การริเริ่มนำและส่งเสริมการใช้บริการใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ทั่วทั้งบังคลาเทศ อินโดนีเซีย ปากีสถาน ไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ส่งผลให้เกิดการลดลง 20 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนลูกค้าที่ต้องการใบแจ้งยอดบัญชีแบบกระดาษ ซึ่งเทียบเท่ากับการประหยัดเงินถึง 3.9 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อปี และพิทักษ์รักษาต้นไม้ถึง 447 ต้น
 • แบบฟอร์มใบสมัครรวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สอดคล้องกับบัตรเครดิต บัญชีเดินสะพัด, บัญชีออมทรัพย์และสินเชื่อบุคคล พวกเขาลดจำนวนช่องที่ลูกค้าต้องกรอกข้อมูลและใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายขึ้น การใช้กระดาษสำหรับใบสมัครต่างๆลดลง 20-25 เปอร์เซ็นต์ในขณะที่กระดาษที่ใช้สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขลดลง 30-35 เปอร์เซ็นต์
 • สาขาต่าง ๆ ที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ - มีการดำเนินการตรวจสอบการใช้พลังงานของสาขาธนาคารอย่างเต็มรูปแบบในปีนี้ และมีการจัดสรรเงินจำนวน 3.3 ล้านเหรียญสหรับอเมริกาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ รวมถึงมาตรการต่าง ๆ เช่นการนำหลอดไฟและเครื่องปรับอากาศแบบประหยัดพลังงานมาใช้ การปรับปรุงสาขาต่างๆของเราในขณะนี้ช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงานสูงสุดเท่าที่สภาพตลาดจะอำนวย และในปีนี้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของเรายังขยายไปถึงสำนักงานที่ไม่ได้ติดต่อกับลูกค้าภายในส่วนงานบุคคลธนกิจด้วย

ลูกค้าช่วยเราลดผลกระทบทางอ้อมที่เรามีต่อสิ่งแวดล้อมผ่านทางกิจกรรมการจัดหาเงิน

เราสนับสนุนและช่วยอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ยั่งยืนในระยะยาวผ่านทางแถลงการณ์จุดยืนภาคธุรกิจและปัญหา 13 ประการ ซึ่งเปิดเผยแก่คนทั่วไปในเดือนมีนาคม รวมทั้งกลยุทธ์ด้านพลังงานทดแทนและการเงินด้านสิ่งแวดล้อม (REEF) ของเรา

สถาบันธนกิจกำลังขับเคลื่อนการนำแถลงการณ์จุดยืนของเราไปใช้ปฏิบัติด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานความยั่งยืนของกลุ่มธนาคาร การดำเนินการนี้กล่าวถึงไว้โดยละเอียดในส่วนการส่งเสริมการเงินที่ยั่งยืนของรายงานฉบับนี้

การมีส่วนร่วมกับผู้ถือผลประโยชน์ช่วยให้เราเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและตระหนักถึงมุมมองที่แตกต่างกันในประเด็นเดียวกัน

เรามุ่งเป้าส่งเสริมให้คำมั่นในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของเราเป็นที่รู้จักผ่านทางการเข้าร่วมในการอภิปรายเชิงนโยบายครั้งสำคัญๆ และการเข้าร่วมในโครงการต่างๆ รวมทั้งผ่านทางพันธมิตรที่เราสร้างขึ้น

โครงการริเริ่มเชิงนโยบายและกลยุทธ์ - รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการริเริ่มเชิงนโยบายและกลยุทธ์ของเราจะกล่าวถึงไว้ในส่วนลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ที่นี่

พันธมิตร – การสร้างและรักษาไว้ซึ่งพันธมิตรกับผู้มีส่วนได้เสียที่เข้าร่วมให้คำมั่นสัญญาในการป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนที่สำคัญต่อสิ่งที่เราดำเนินการ

 • เราเป็นสมาชิกของกลุ่ม Corporate Leaders Group on Climate Change ตั้งแต่ปี 2004 และได้ร่วมลงนามในข้อตกลง Copenhagen Communiqué
 • สมาชิกของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติและผู้ให้การสนับสนุนการประชุมโต๊ะกลม UNEP-FI ประจำปี
 • สมาชิกของ The Climate Group และผู้ลงนามจัดทำหลักการ Climate Principles
 • เราจัดฝึกอบรมความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมให้กับสถาบันการเงินของจีนซึ่งประกอบด้วย Industrial and Commercial Bank of China, China Eximbank, Industrial Bank, Sinosure และ China Banking Regulatory Commission

เรามีความภาคภูมิใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความสำเร็จของเราต่อหลักการ Climate Principles ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้:

ความสำเร็จของเราต่อหมวดที่ 1 ของ Climate Principles

# คำกล่าวของหลักการ เงื่อนไขการเปิดเผยข้อมูล การดำเนินการของเราตามหลักการ Climate Principles
1.1 เราออกกลยุทธ์หรือจุดยืนที่ระบุชี้ถึงวิธีการที่เราใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อลดผลกระทบของกิจกรรมต่างๆของเราที่มีต่อสภาพอากาศและการปล่อยคาร์บอนจากการดำเนินงาน
 • กลยุทธ์หรือจุดยืนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เผยแพร่แก่สาธารณชนซึ่งสรุปส่วนสำคัญของวิธีการที่องค์กรใช้ดำเนินการตามหัวข้อที่เกี่ยวข้องในหลักการดังกล่าว
 • เว็บไซต์ของเรามีเนื้อหาสรุปส่วนสำคัญเกี่ยวกับกลยุทธ์และแนวทางในการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศปี 2011 ของเรา
 • รายงานความยั่งยืนประจำปีของเราอธิบายถึงกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของเรา
 • แถลงการณ์จุดยืนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของเราเน้นถึงคำมั่นของเราที่มีต่อหลักการ Climate Principles และนำมาใช้ปฏิบัติในการให้บริการทางการเงินทั้งหมดทั่วทั้งฝ่ายสถาบันธนกิจและการธนาคาร SME
 • มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศฉบับปรับปรุงล่าสุดในเว็บไซต์ของเราตั้งแต่ปี 2010
 • เรานำหลักการข้อตกลงร่วม Equator Principles มาใช้ปฏิบัติในปี 2003, เริ่มนำโยบายความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมมาใช้ในปี 2007 และออกแถลงการณ์จุดยืนภาคธุรกิจและปัญหา 13 ประการซึ่งได้สรุปส่วนสำคัญเกี่ยวกับแนวทางของเราในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในปีนี้
1.2 เรามีคำมั่นในระดับผู้บริหารสำหรับกลยุทธ์หรือจุดยืนดังกล่าว และมีกรรมการบริหารอาวุโสที่ได้รับการแต่งตั้งซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำกลยุทธ์หรือจุดยืนไปใช้ปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรของเราและในการตรวจสอบว่าการดำเนินการตัดสินใจสอดคล้องกับกลยุทธ์หรือจุดยืนดังกล่าว โดยผู้บริหารดังกล่าวมีทรัพยากรต่างๆที่จำเป็นต่อการบรรลุคำมั่นที่ระบุในกลยุทธ์หรือจุดยืนของเรา
 • กรรมการบริหารอาวุโสที่ได้รับการแต่งตั้งซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำกลยุทธ์หรือจุดยืนของเราไปใช้ปฏิบัติ
 • คำอธิบายโดยสรุปที่ระบุชี้ถึงหน้าที่รับผิดชอบในการนำกลยุทธ์หรือจุดยืนไปใช้ และในการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดโดยองค์กรของเรา
 • คำอธิบายโดยสรุปถึงวิธีการจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั่วทั้งธุรกิจของเรา
 • คณะกรรมการบริหารของกลุ่มธนาคารและคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมของเราลงนามในกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในปี 2011 ของธนาคาร
 • มีการสรุปส่วนสำคัญของบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มธนาคารไว้บนเว็บไซต์และในรายงานความยั่งยืนของเรา
 • Tim Miller กรรมการด้านทรัพย์สิน ฝ่ายการวิจัยและการประกัน ทำหน้าที่เป็นประธานของคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มธนาคาร คณะกรรมการดังกล่าวยังมีตัวแทนอาวุโสจากทั่วทุกหน่วยธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนของเรา
 • Paul Skinner กรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นประธานของคณะกรรมการดูแลความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (SRC) ตำแหน่งนี้เป็นคณะกรรมการบริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลและทบทวนการวางตำแหน่งแบรนด์ ความเสี่ยงต่อชื่อเสียง วัฒนธรรม และค่านิยม และดูแลปัญหาด้านความยั่งยืน จริยธรรม และสังคมซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย
 • มีการสรุปส่วนสำคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบและวิธีการที่เราจัดการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั่วทั้งฝ่ายสถาบันธนกิจและบุคคลธนกิจไว้บนเว็บไซต์และในรายงานความยั่งยืนของเรา
1.3 เราวัดสัดส่วนของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ที่เกิดการดำเนินงานโดยการใช้มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลหรือมาตรฐานภายในประเทศที่เท่าเทียมกับระดับสากล และเราเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
 • การเปิดเผยต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซ GHG ที่เกิดจากการดำเนินงาน
 • การเปิดเผยต่อสาธารณชนเกี่ยวกับเป้าหมายการลดก๊าซ การดำเนินการทบทวนนับจากนี้ และกำหนดเวลา
 • การรายงานความคืบหน้าของเป้าหมายเป็นรายปี
 • มีการรายงานเป้าหมายการปล่อยก๊าซ GHG จากการดำเนินงานและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของเราและในรายงานความยั่งยืน
 • มีการรายงานเป้าหมายการลดก๊าซบนเว็บไซต์ของเราและในรายงานความยั่งยืน
 • มีข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าเปรียบเทียบกับเป้าหมายประจำปีบนเว็บไซต์ของเราและในรายงานความยั่งยืน
1.4 เราออกประกาศเป้าหมายที่ชัดเจนและท้าทาย แต่สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ในการลดการปล่อยก๊าซ GHG จากการดำเนินงาน
 • เป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปิดเผยให้สาธารณชนทราบเกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซ GHG จากการดำเนินงาน
 • เป้าหมายของเราสำหรับปี 2006 ถึง 2008 (ตามที่รายงานบนเว็บไซต์ของเราและในรายงานความยั่งยืน): ลดการปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลังงานลง 14 เปอร์เซ็นต์ (เป้าหมาย 10 เปอร์เซ็นต์) ต่อพนักงานประจำ (FTE); ลดการปล่อยก๊าซ CO2 จากการเดินทางโดยเครื่องบินลง 20 เปอร์เซ็นต์ (เป้าหมาย 10 เปอร์เซ็นต์) ต่อ FTE ในระหว่างปี 2006 และ 2008
 • เป้าหมายของเราสำหรับปี 2008-2011 (ตามที่รายงานบนเว็บไซต์ของเราและในรายงานความยั่งยืน): ลดการใช้พลังงานลง 10 เปอร์เซ็นต์ต่อตารางเมตร และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการเดินทางโดยเครื่องบินลง 35 เปอร์เซ็นต์ (เหลือ 0.5 ตันต่อ FTE)
1.5 เราให้พนักงานมีส่วนร่วมในคำมั่นของเราที่จะแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และสนับสนุนให้พวกเขาทำหน้าที่อย่างกระตือรือร้นเพื่อให้บรรลุคำมั่นดังกล่าว
 • โปรแกรมการฝึกอบรมและ/หรือการเพิ่มการตระหนักรู้ให้กับพนักงานและวิธีการต่างๆเพื่อประเมินความสำเร็จของกระบวนการดังกล่าวซึ่งมีการรายงานให้สาธารณชนทราบ
 • แนวทางต่างๆที่ใช้เพื่อสนับสนุนให้พนักงานดำเนินการเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในที่ทำงานและ/หรือที่บ้านซึ่งมีการรายงานให้สาธารณชนทราบ
 • มีการรายงานโปรแกรมการฝึกอบรมและการสร้างการตระหนักรู้ให้กับพนักงานของเราบนเว็บไซต์และในรายงานความยั่งยืน ตัวอย่างเช่น: หน่วยการเรียนรู้อีเลิร์นนิ่งเพื่อสุขภาพ, ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและการให้สินเชื่ออย่างยั่งยืน; ไซต์อินทราเน็ตสื่อสังคมที่เรียกว่า Greenstorming; และเครื่องมือที่ใช้สำหรับประเมินผลกระทบด้าสิ่งแวดล้อมต่อบุคคลที่บ้าน สถานที่ทำงานและในวันหยุดที่เรียกว่า My Environment เรายังจัดทำโปรแกรมการมีส่วนร่วมที่เปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย เช่น เครื่องคำนวณค่าคาร์บอนและภาพยนตร์ Creating a Climate for Change ซึ่งทั้งสองอย่างนี้มีอยู่ในเว็บไซต์ของเรา
 • เช่นเดียวกับข้างต้น มีการรายงานแนวทางของเราในการสนับสนุนให้พนักงานดำเนินการเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศไว้บนเว็บไซต์ของเราและในรายงานความยั่งยืน ตัวอย่างเช่น - เครื่องคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนและกิจกรรมการเพิ่มการตระหนักรู้ เช่น A Lot of Hot Air

ข้อกำหนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสำหรับหมวดสองและสามของหลักการนั้นเสร็จสมบูณ์ในปี 2010 หลังจากที่เราจะรายงานเปรียบเทียบกับข้อกำหนดดังกล่าวผ่านทางโครงการรายงานประจำปีของ The Climate Group รายงานที่รวบรวมโดย PricewaterhouseCoopers ซึ่งสรุปความก้าวหน้าของสถาบันที่ลงมติยอมรับล่าสุด จะเปิดเผยต่อสาธารณชนในต้นปี 2010 รายงานฉบับนี้จะมีปรากฎบนเว็บไซต์ Climate Principles: www.theclimateprinciples.com.

การลดการใช้กระดาษในอินเดีย

กรณีศึกษา: การลดการใช้กระดาษในอินเดีย

ฝ่ายบุคคลธนกิจของเราในอินเดียได้ดำเนินการทบทวนแบบฟอร์มขอเปิดบัญชีใหม่และข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิต บัญชีเดินสะพัด บัญชีออมทรัพย์ และสินเชื่อส่วนบุคคล...

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009