ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การบริหารจัดการ

กลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของเรามีกรอบการบริหารจัดการที่เข้มแข็งสนับสนุนอย่างเต็มที่ ซึ่งนำโดยคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มธนาคารของเรา ซึ่งเป็นผู้จัดระเบียบแบบแผนให้กับคำมั่นเกี่ยวกับความยั่งยืนของเราและบริหารการดำเนินการตามคำมั่นเหล่านั้น โดยมีการสรุปส่วนสำคัญเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจนไว้

คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มธนาคาร (GEC) คือคณะกรรมการในระดับผู้บริหารอาวุโสซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารของกลุ่มธนาคาร โดยสมาชิกทั้งหมดจะประกอบด้วยผู้บริหารอาวุโสจากทั่วทั้งองค์กร ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงาน:

 • ทรัพย์สิน การวิจัย และการประกัน (PRA)
 • บุคคลธนกิจ (CB)
 • สถาบันธนกิจ (WB)
 • กำกับดูแล (Gov)
 • บริการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท (CRES)
 • เทคโนโลยีและการปฏิบัติการของกลุ่มธนาคาร (GTO)
 • กิจการองค์กรของกลุ่มธนาคาร (GCA) รวมทั้งการเงินที่ยั่งยืน
 • ความเสี่ยงของกลุ่มธนาคาร (GR)
 • ทรัพยากรบุคคล (HR)

ในปี 2010 GEC จะต้อนรับที่ปรึกษาจากภายนอกเพิ่มอีกสองท่าน ได้แก่ Anthony White ผู้ก่อตั้ง Climate Change Capital ซึ่งมีทักษะความรู้ในด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และ David Tickner หัวหน้าโปรแกรมน้ำจืดที่ WWF สหราชอาณาจักรซึ่งจะมาแบ่งปันความเชี่ยวชาญด้านน้ำ

GEC มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามดูแลการพัฒนาและการนำแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของเราไปใช้ปฏิบัติ โดยได้รับการสนับสนุนด้วยเครือข่ายของคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ (CEC) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเน้นความสำคัญในระดับท้องถิ่น

โครงสร้างสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างการบริหารจัดการ

โครงสร้างการบริหารจัดการสะท้อนความคิดเชิงกลยุทธ์ของเราในด้านความยั่งยืน เนื่องจากมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบสำหรับแต่ละธุรกิจและหน่วยงาน แนวทางของเราช่วยให้มั่นใจว่าพนักงานทั่วทั้งองค์กรจะให้การสนับสนุนเรา

การเข้าร่วมและวาระการประชุมของคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มธนาคารในปี 2009

วันที่ประชุม หน่วยงานที่เข้าประชุม หัวข้อที่หารือ (นอกเหนือจากหัวข้อเกี่ยวกับธุรกิจตามปกติ)
PPA CB WB GTO HR GR Gov GCA CRES
30 มกราคม

ทำเครื่องหมาย

ทำเครื่องหมาย

ทำเครื่องหมาย

ทำเครื่องหมาย

ทำเครื่องหมาย

ทำเครื่องหมาย

ทำเครื่องหมาย

ทำเครื่องหมาย

ทำเครื่องหมาย

 • วิทยาศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและผลสืบเนื่องทางกฎหมาย
 • การพัฒนานโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
 • การริเริ่มใช้แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมปี 2009
6 มีนาคม

ทำเครื่องหมาย

ทำเครื่องหมาย

ทำเครื่องหมาย

ทำเครื่องหมาย

ทำเครื่องหมาย

ทำเครื่องหมาย

ทำเครื่องหมาย

ทำเครื่องหมาย

ทำเครื่องหมาย

 • รายงานความก้าวหน้า GTO เกี่ยวกับเป้าหมายการลดและการจัดซื้อ
 • ความก้าวหน้าเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมปี 2009
 • การพัฒนานโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
17 เมษายน

ทำเครื่องหมาย

ทำเครื่องหมาย

ทำเครื่องหมาย

ทำเครื่องหมาย

ทำเครื่องหมาย

ทำเครื่องหมาย

ทำเครื่องหมาย

ทำเครื่องหมาย

ทำเครื่องหมาย

 • การวิจัยเกี่ยวกับน้ำ
 • การมีส่วนร่วมของพนักงาน
 • ความก้าวหน้าเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของเรา
1 กรกฎาคม

X

ทำเครื่องหมาย

X

ทำเครื่องหมาย

ทำเครื่องหมาย

ทำเครื่องหมาย

ทำเครื่องหมาย

X

ทำเครื่องหมาย

 • ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
 • การเจรจาต่อรองด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและผลที่เกิดขึ้นสำหรับธุรกิจของเรา
 • ความก้าวหน้าเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของเรา
18
กันยายน

ทำเครื่องหมาย

ทำเครื่องหมาย

ทำเครื่องหมาย

X

ทำเครื่องหมาย

ทำเครื่องหมาย

ทำเครื่องหมาย

ทำเครื่องหมาย

ทำเครื่องหมาย

 • ข้อมูลที่ปรับปรุงเกี่ยวกับการเดินทางโดยเครื่องบิน
 • การพัฒนานโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
 • คำแถลงการณ์จุดยืนเกี่ยวกับน้ำ - การนำเสนอ
 • การเปิดเผยข้อมูลคาร์บอนในการรายงานประจำปี การทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกสำหรับกิจกรรมการกู้ยืม
3
พฤศจิกายน

ทำเครื่องหมาย

ทำเครื่องหมาย

ทำเครื่องหมาย

ทำเครื่องหมาย

X

X

ทำเครื่องหมาย

X

ทำเครื่องหมาย

 • ข้อมูลที่ปรับปรุงเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
 • ความก้าวหน้าเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของเรา
 • รายงานความยั่งยืนปี 2009
11
ธันวาคม

ทำเครื่องหมาย

ทำเครื่องหมาย

ทำเครื่องหมาย

ทำเครื่องหมาย

ทำเครื่องหมาย

ทำเครื่องหมาย

ทำเครื่องหมาย

ทำเครื่องหมาย

ทำเครื่องหมาย

 • การเจรจาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ - มีเนื้อหาอะไร
 • ภาคธุรกิจที่สำคัญ - ธุรกิจการเกษตรและเรือน้ำมันรั่ว
 • การแบ่งปันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
 • ภาพสะท้อนปี 2009, แผนงานสำหรับปี 2010

ความสำเร็จของเราในปีนี้มุ่งเน้นที่การสร้างระเบียบแบบแผนและสรุปรวมคำมั่นต่างๆของเรา

ซึ่งประกอบด้วย:

 • การพัฒนานโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
 • ความก้าวหน้าเปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมโดยหน่วยงานหลักๆของธนาคารซึ่งประกอบด้วย CB, WB, CRES และ GTO

ภายใต้กรอบการบริหารจัดการของเรา เราได้ดำเนินการหลายประการเพื่อปลูกฝังความห่วงใยในสิ่งแวดล้อมลงในจิตสำนึกและเพื่อโน้มน้าวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผ่านทางการพัฒนาโครงการรณรงค์ต่างๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการประเภทใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อน

เราภูมิใจกับความสำเร็จหลายประการ แต่เหตุการณ์สำคัญของเราในปีนี้ประกอบด้วย:

เน้นที่คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ - มาเลเซีย

คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศที่กระตือรือร้นมากที่สุดชุดหนึ่งอยู่ในมาเลเซีย คณะกรรมการชุดนี้อาศัยโครงสร้างการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง รวมถึงการวางแผน การควบคุมดูแล และการประเมินผลที่ละเอียดถี่ถ้วน โดยได้ริเริ่มโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพโปรแกรมหนึ่งที่ประกอบด้วยโครงการริเริ่มต่างๆตลอดทั้งปี ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงคำมั่นของเราในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการ

โครงสร้างการบริหารจัดการสำหรับคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศของมาเลเซียประกอบด้วยคณะกรรมการย่อยสองชุด: คณะกรรมการกำหนดแนวทางโครงการและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ

ขอบเขตการดำเนินงานสำหรับคณะกรรมการย่อย CEC ของมาเลเซีย

  คณะกรรมการกำหนดแนวทาง คณะกรรมการดำเนินงาน
หน้าที่ คณะกรรมการกำหนดแนวทางโครงการ (PSC) เป็นหน่วยประสานงานกลางเพื่อประเมิน วางแผน ให้คำแนะนำ ตรวจสอบ และนำโครงการด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดและบริษัทที่เกี่ยวข้องในมาเลเซียไปใช้ปฏิบัติ

ขอบข่ายงานประกอบด้วยโครงการภายใน และโครงการภายนอกต่อลูกค้า สื่อ ชุมชน หน่วยงานกำกับดูแล และคู่ค้า
คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ (PWC) เป็นทีมงานกลางที่รับผิดชอบในการนำโครงการด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดและบริษัทที่เกี่ยวข้องในมาเลเซียไปใช้ปฏิบัติ

PWC สนับสนุน PSC โดยทำหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงการต่างๆและคำสั่งทั้งหมดได้รับการปฏิบัติตามอย่างเหมาะสมภายในช่วงเวลาที่กำหนด
ความถี่ในการประชุม การประชุมจัดขึ้นทุกๆสองเดือนเพื่อประเมินโครงการต่างๆ กำหนดแผน และทบทวนความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติงาน การประชุมจัดขึ้นทุกๆเดือนเพื่อให้แน่ใจว่ามีการดำเนินการต่างๆเพื่อบรรลุเป้าหมายและข้อกำหนดที่กำหนดโดย PSC
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ตรวจสอบว่ามีการนำแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมดมาใช้ปฏิบัติอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยธนาคารในมาเลเซีย
 • ส่งเสริมโปรแกรมการสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มแข็งและบ่มเพาะพฤติกรรมและวัฒนธรรมที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกคน
 • วางแผน กำหนด ให้คำแนะนำและประสานงานในการนำโครงการด้านสิ่งแวดล้อมไปใช้ปฏิบัติในมาเลเซียและบริษัทสาขาของเราทั้งหมด
 • ควบคุมดูแลและตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงการต่างๆที่วางแผนไว้ทั้งหมดเป็นไปตามกำหนดการและเสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่กำหนด
 • ตรวจสอบความสอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงการต่างๆเป็นไปตามกำหนดเวลา
 • สร้างการมีส่วนร่วมของพันธมิตรธุรกิจ, สื่อ, หน่วยงาน NGO และหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อช่วยสร้างการตระหนักรู้และส่งเสริมวิธีปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี
 • ออกโครงการต่างๆตามที่เสนอแนะโดย PSC
 • นำเสนอรายงานสถานะของความคืบหน้าในการดำเนินโครงการต่างๆ
 • รายงานปัญหาและเรื่องสำคัญที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขต่อ PSC
 • ให้ผลตอบกลับและคำแนะนำเกี่ยวกับโครงการต่างๆแก่ PSC
การรายงาน คณะกรรมการส่งรายงานความก้าวหน้าทุกเดือนไปยังคระกรรมการบริหารระดับประเทศของมาเลเซียและอัพเดทข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ร้องขอ ประธานคณะกรรมการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าในที่ประชุม PSC แต่ละครั้ง

แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

ให้มั่นใจว่ามีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในการรณรงค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของมาเลเซีย CEC พัฒนาแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานสำหรับปีถัดไปซึ่งมีการนำเสนอเพื่อให้ผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มธนาคารพิจารณา แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานปีนี้ครอบคลุมกิจกรรมหลายรูปแบบ ซึ่งประกอบด้วย:

 • เป้าหมายการลดการใช้พลังงาน
 • การแต่งตั้ง champion ด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละหน่วยธุรกิจและสาขา
 • โครงการรณรงค์การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
 • การส่งเสริมการธนาคารออนไลน์ในกลุ่มลูกค้า

แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ปี 2009 ของ CEC มาเลเซีย

กิจกรรม โปรแกรมงาน กำหนดเวลาเป้าหมาย เสร็จสมบูรณ์
เป้าหมายการใช้พลังงานในประเทศ กำหนดเป้าหมายการใช้พลังงาน กุมภาพันธ์ ทำเครื่องหมาย
 • การลดการปล่อยก๊าซ CO2 ลง 10% จากการใช้ไฟฟ้า
 • การลดการปล่อยก๊าซ CO2 ลง 10% จากการเดินทางโดยเครื่องบิน
 • การลดการใช้กระดาษลง 20%
champion แชมเปี้ยนสิ่งแวดล้อม แต่งตั้งแชมเปี้ยนสำหรับหน่วยธุรกิจทุกหน่วยรวมถึงสาขาต่างๆ กุมภาพันธ์ X
 • ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสาขา
พนักงานอาสา (EV) ขับเคลื่อนโปรแกรม EV เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 100% ในการมีวัน EV อย่างน้อยหนึ่งวันต่อพนักงานหนึ่งคน กุมภาพันธ์

ทำเครื่องหมาย

ชั้นเรียนเพื่อความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดชั้นเรียนเพื่อความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อมทุกไตรมาสเพื่อประโยชน์ของพนักงานทุกคน จัดหนึ่งชั้นเรียนต่อหนึ่งไตรมาส

ทำเครื่องหมาย

การรณรงค์การรีไซเคิลภายใน ขับเคลื่อนการรณรงค์การรีไซเคิลของเรา กุมภาพันธ์

ทำเครื่องหมาย

การรณรงค์ 'Adopt a plant' จัดการขายต้นไม้แยกสามครั้งให้แก่พนักงาน จะจัดงานสามงานขึ้นในปี 2009 งานถูกจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนและพฤศจิกายน
วันสิ่งแวดล้อมโลก ให้ความสำคัญกับวันสิ่งแวดล้อมโลกโดยการจัดกิจกรรมตลอดสัปดาห์ในเดือนมิถุนายน มิถุนายน

ทำเครื่องหมาย

กิจกรรมต่างๆประกอบด้วย:
 • โครงการการรณรงค์ Adopt a plant
 • การแข่งขัน Green the Office (การทำสำนักงานให้เป็นสีเขียว)
 • วันงดใช้ถุงพลาสติก
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเอนไซม์ขยะ
 • การรณรงค์การเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลด CO2 (Kick the CO2 )
กำหนดเป้าหมายการลดการใช้น้ำ การติดตามปริมาณการใช้น้ำและความพยายามในการลดการใช้น้ำ มีนาคม X
 • ยังไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากขาดวิธีการวัดผลที่เหมาะสม
โปรแกรมการธนาคารและการชำระเงินออนไลน์ ขับเคลื่อนโครงการณรงค์การลดการใช้กระดาษในงานด้านบุคคลธนกิจสำหรับลูกค้า กุมภาพันธ์

ทำเครื่องหมาย

 • บรรลุเป้าหมายการลดการใช้กระดาษลง 20%
โปรแกรมการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา จัดโปรแกรมการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมแก่เด็ก มิถุนายน X
 • ยังไม่บรรลุเป้าหมายเนื่องจากขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานด้านการศึกษา

ความสำเร็จในปี 2009

CEC ในมาเลเซียได้ริเริ่มโครงการและกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ตามที่อธิบายด้านล่างนี้

ความสำเร็จของ CEC มาเลเซียในปี 2009

โครงการต่างๆที่ประสบความสำเร็จ วันที่
1. วันคุ้มครองโลกปี 2009 มีนาคม
การรณรงค์จุดเทียนของ Earth Hour
วันร่วมมือไม่ซื้อสินค้าในวันคุ้มครองโลก
Town Hall 2009 - พนักงานของเราลงชื่อเข้าร่วมเพื่อสนับสนุนโปรแกรม Earth Hour
การปิดไฟทุกดวงในอาคารในสาขาต่างๆของเรา เวลา 5โมงเย็นของวันที่ 27 เดือนมีนาคม
การแข่งขันที่เปิดกว้างสำหรับพนักงานเพื่อรับรู้และแบ่งปันประสบการณ์ Earth Hour
การจัดเตรียมเทียนให้แก่ผู้เข้าร่วมในโปรแกรม Earth Hour - ปิดไฟทุกดวงและจุดเทียนที่เวลา 8.30 นาฬิกาของวันที่ 28 เดือนมีนาคม
กำหนดให้เครื่องพิมพ์พิมพ์งานสองด้าน/พิมพ์เข้าไปในเมลบอกซ์เพื่อลดขยะจากการใช้กระดาษ
2. วันสิ่งแวดล้อมโลกปี 2009 มิถุนายน
สัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลก:
เลี้ยงดูต้นไม้กับ Adopt A Plant
การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเอนไซม์ขยะ
วันงดใช้ถุงพลาสติก
กิจกรรม Trash & Treasure
การเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลด CO2 กับ Kick the CO2 Habit
งานสัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลกที่ศูนย์บริการร่วมของกลุ่มธนาคารในกัวลาลัมเปอร์ (GSSC KL): การแข่งขัน Green the Office
การสาธิตการทำบุหงารำไปจากใบเตย
การแข่งขันการออกแบบถุงรีไซเคิลเชิงสร้างสรรค์
การสาธิตการทำและการพูดคุยเกี่ยวกับ ECO Enzyme
3. วิ่งมาราธอนกัวลาลัมเปอร์ปี 2010 - Run for Green
4. โปรแกรมทำความสะอาดชายหาด  
 • ทำความสะอาดน้ำตก
มีนาคม
 • ทำความสะอาดชายหาด - Avillion Port Dickson
สิงหาคม
 • เริ่มดำเนินโครงการ EM Mudball - ดำเนินการทดสอบที่สำนักงาน
 • ทำความสะอาดชายหาด - Batu 10 Port Dickson
พฤศจิกายน
 • ได้รับอนุมัติ - โครงการ EM Mudball ซึ่งช่วยการทำงานของจุลินทรีย์ที่กินกากของเสียซึ่งจะดำเนินการในวันที่ 14 พฤศจิกายน
5. การเฉลิมฉลอง Town Hall กันยายน
 • Go Green, อาสาสมัครลงชื่อเพื่อเข้าร่วมสำหรับปี 2010
 • การสนับสนุนให้ลูกค้านำวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้มาเปลี่ยนเป็นกล่องอาหารและถุงพลาสติกรีไซเคิล
6. โปรแกรมการรับสมัคร ตุลาคม
 • แต่งตั้ง Go Green Ranger จำนวน 100 คนภายในศูนย์บริการร่วมของกลุ่มธนาคารในกัวลาลัมเปอร์
7. การนำเสนอให้แก่คณะกรรมการระดับสูงของสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับโปรแกรมด้านสิ่งแวดล้อมของมาเลเซีย พฤศจิกายน
8. โปรแกรม Adopt A Plant  
 • ส่วนที่ 1 - ระหว่างสัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลก
มิถุนายน
 • ส่วนที่ 2 - 13 พฤศจิกายน
พฤศจิกายน

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009