ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผลกระทบจากการดำเนินงาน

ให้คำมั่นในการลดผลกระทบจากการดำเนินงานผ่านทางการกำหนดเป้าหมายระยะยาว

เรากำหนดเป้าหมายระยะเวลา 10 ปีเพื่อจัดการการใช้พลังงานในสำนักงานและสาขาต่างๆของเราทั่วโลกในเดือนมีนาคม เป้าหมายดังกล่าวแยกออกเป็นทรัพย์สินที่เช่าและทรัพย์สินที่ธนาคารเป็นเจ้าของในพื้นที่เขตอบอุ่นและเขตร้อน เพื่อให้ปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อวิธีการใช้พลังงานในอาคารสำนักงานถูกนำมาพิจารณา

เป้าหมายใหม่วัดการใช้พลังงานในสถานที่ทำงานเป็นกิโลวัตต์-ชั่วโมง/ม2 เราทราบจากประสบการณ์ว่าสิ่งดังกล่าวสามารถใช้งานได้จริง เนื่องจากสามารถวัดได้อย่างง่ายดายจึงช่วยในการเปรียบเทียบกับค่าพื้นฐาน ผลการดำเนินงานในปีแรกที่วัดได้แสดงให้เห็นว่าเราก้าวหน้าไปมากกว่าเป้าหมายระหว่างกาลของปี 2011

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมทั่วโลกของเรา

เราเก็บข้อมูลประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เช่นการใช้พลังงาน กระดาษ และน้ำ ขยะที่สร้างขึ้น และการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการเดินทางติดต่อธุรกิจของอาคารสำนักงาน 92 แห่งใน 30 ประเทศ ซึ่งคิดเป็น 46 เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตโฟลิโอทรัพย์สินรวมของเรา

อาคารสำนักงานแต่ละแห่งที่รายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม จะเรียกว่าตึกระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Global Environmental Management System - GEMS) และมีพื้นที่อย่างน้อย 25,000 ตารางฟุต

ฐานข้อมูลออนไลน์ที่มีชื่อว่า ระบบการจัดการสารสนเทศสิ่งแวดล้อม (Environmental Information Management System - EIMS) จะเก็บข้อมูลดังกล่าวนี้ ซึ่งช่วยให้คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมสามารถติดตามความก้าวหน้าโดยการทบทวนรายงานประจำไตรมาส

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมจะได้รับการตรวจสอบจากภายในเพื่อให้แน่ใจถึงความสอดคล้องและความถูกต้อง ซึ่งเป็นการให้โอกาสแก่ฝ่ายสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มธนาคารในการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดระบบกระบวนการเก็บข้อมูล เนื่องจากโปรแกรมการตรวจสอบได้นำมาตรฐานจาก International Standards Organisation (ISO) มาใช้ โปรแกรมดังกล่าวจึงสนับสนุนสาขาต่างๆของธนาคารที่รายงาน ให้กำหนดกระบวนการที่จะเพิ่มคุณภาพและความน่าเชื่อถือ

การประเมินอาคารสำนักงานของเราเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ปีนี้เรานำระบบการจัดอันดับที่ได้รับการพัฒนาขึ้นภายในองค์กรมาใช้ ที่เรียกว่า มาตรฐานการประเมินสภาพแวดล้อมสิ่งก่อสร้าง (Building Environmental Assessment Standard - BEAS) เพื่อวัดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของอาคารสำนักงานของเรา ซึ่งมีตั้งแต่การดำเนินการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคารไปจนถึงประสิทธิภาพน้ำและพลังงาน BEAS เป็นเครื่องมืออย่างง่ายเพื่อนำเสนอการเปลี่ยนแปลงต่างๆและขับเคลื่อนการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในพอร์ตโฟลิโอทรัพย์สินของเรา โดยเฉพาะสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีขนาดเล็ก นอกจากนี้ อาคารสำนักงานใหม่ๆที่มีขนาดใหญ่หรือสำนักงานหลักถูกกำหนดให้ต้องผสมผสานโครงการสีเขียวเข้ากับการออกแบบอาคารและจะต้องขอใบรับรองด้านอาคารสีเขียวที่เกี่ยวข้องด้วย ตัวอย่างเช่น สำนักงานใหม่สองแห่งในสิงคโปร์ได้รับรางวัล GreenMark Gold และ Platinum เกณฑ์การเช่าของเราได้รับการทบทวนเพื่อให้มั่นใจว่าได้รวมการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมไว้ด้วยขณะให้คะแนนเพื่อเลือกอาคารแห่งใหม่

ในปีนี้การดำเนินการจัดการพลังงานในอาคารสำนักงาน GEMS ของเรานำไปสู่การลดการใช้พลังงานลง 15 เปอร์เซ็นต์ เมื่อวัดในหน่วยกิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อพื้นที่หนึ่งหน่วย ซึ่งหมายความถึงการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลง 13 เปอร์เซ็นต์ต่อพื้นที่สุทธิหรือการลดลงเก้าเปอร์เซ็นต์ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนต่อพนักงานหนึ่งคน เรากำลังลงทุนในอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศใหม่และระบบแสงสว่างประหยัดพลังงาน พลังงานที่ประหยัดได้จากการลงทุนเหล่านี้ในปีที่แล้วเพียงพอที่จะจัดส่งกระแสไฟฟ้าให้สาขามากกว่า 300 แห่งของเราในแอฟริกาตลอดทั้งปี

โน้มน้าวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของห่วงโซ่อุปทานของเราในทางบวกผ่านทางแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อ

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดให้คำมั่นในฐานะองค์กรระดับโลก ว่าจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรามีมาตรฐานที่สูงในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสังคม หลักจริยธรรม และสิ่งแวดล้อมในทุกๆแง่มุมของธุรกิจของเรา พันธมิตรของเรามีแนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรมและแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่ดีเยี่ยม คำประกาศและแนวทางการเลือกคู่ค้าของเราทำให้มั่นใจว่า คู่ค้าของเราตระหนักรู้ว่าเราดำเนินการตัดสินใจโดยไม่ได้พิจารณาเฉพาะด้านราคาเท่านั้น แต่ยังพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความมีประสิทธิภาพ และจริยธรรมของคู่ค้าด้วย

การบริโภคของเราในปี 2009

กระดาษ

แผนภูมิแท่งการใช้กระดาษ

ในขณะที่การลดการใช้กระดาษของเราในศูนย์การดำเนินงานต่าง ๆ (เช่น กัวลาลัมเปอร์ในมาเลเซีย เชนไนในอินเดียและเทียนจินในจีน) มีความสำคัญเป็นลำดับแรก เรายังมีศักยภาพอีกมหาศาลในการส่งเสริมให้พนักงานและลูกค้าของเราใช้กระดาษอย่างมีความรับผิดชอบ

ในระหว่างปี 2007 ถึง 2009 เราลดการใช้กระดาษภายในได้ 28 เปอร์เซ็นต์ต่อพนักงานประจำ (FTE) แนวทางของเราในการลดการใช้กระดาษในสองส่วน โดยในส่วนแรกมุ่งเป้าที่กระดาษที่ใช้ในการดำเนินงานและจากนั้นมุ่งเป้าที่การใช้กระดาษในสำนักงานในแต่ละวัน มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนการลดการใช้กระดาษลง

โปรแกรมการจัดการเก็บรักษาข้อมูล (IRM) ของเราซึ่งเป็นนโยบายด้านการจัดเก็บข้อมูลที่มีมาตรฐานระดับโลกซึ่งเริ่มใช้ในปี 2008 มีบทบาทหลักในการลดการใช้กระดาษในการดำเนินงานของเรา นอกจากนี้เรายังปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานที่หนักเป็นกระบวนการทำงานอิเล็กทรอนิกส์แทนโดยการลงทุน 40 ถึง 50 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในเทคโนโลยีต่างๆ เช่น FileNet ซึ่งแทนที่เอกสารที่เป็นกระดาษด้วยเอกสารออนไลน์ที่ได้รับการสแกน

เราลดการใช้กระดาษในกิจกรรมประจำวันของเราโดยการแทนที่เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนเอกสาร และเครื่องโทรสารแบบเครื่องเดี่ยว เป็นอุปกรณ์ที่มีฟังก์ชันการทำงานหลากหลายซึ่งสามารถพิมพ์แบบสองหน้าและพิมพ์จากเซิร์ฟเวอร์แบบพูลพรินท์ติ้ง การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อมกับการรณรงค์การลดการใช้กระดาษอย่างแข็งขันในทุกๆประเทศ ซึ่งสำเร็จได้โดยการเข้าร่วมของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงและคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ ซึ่งได้นำมาตรการต่างๆมาใช้ เช่น การนำตัวเลือกสำหรับพิมพ์สีออกจากหน่วยงานที่ไม่ได้ติดต่อกับลูกค้า การสนับสนุนการประชุมที่ไม่ใช้กระดาษ และการใช้เทคโนโลยี เช่น SharePoint สำหรับการออนไลน์ข้อมูลร่วมกันภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

จุดมุ่งหมายของเราคือการลดการใช้กระดาษลงครึ่งหนึ่งระหว่างปี 2008 ถึง 2011 และเราทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว

การเดินทางโดยเครื่องบิน

แผนภูมิแท่งการเดินทางโดยเครื่องบิน

ในปี 2008 เราพบว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของการเดินทางโดยเครื่องบินทั้งหมดระหว่างสถานที่สำคัญๆ 5 แห่งเป็นการเดินทางเพื่อประชุมภายใน ดังนั้นในปีนี้เราจึงลงทุนในเทคโนโลยีการประชุมทางไกลผ่านระบบเสียงและภาพใหม่ล่าสุด นับเป็นการแทนที่ห้องประชุมจริงด้วยการประชุมที่ให้ภาพชัดเจนในสถานที่สำคัญๆห้าแห่ง เราคาดว่าจะขยายไปใช้กับสถานที่อื่นๆอีกในปี 2010 นอกจากนี้เรายังลดการเดินทางโดยเครื่องบินของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารอาวุโส และกวดขันนโยบายภายในสำหรับผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง ในปีนี้พนักงานเกือบ 85,000 คนเข้าร่วมในการประชุมเสมือนจริงโดยใช้ระบบ Standard Chartered Meeting Centre (SCMC) ซึ่งการประชุมด้วยเสียงและการประชุมผ่านเว็บ และพนักงานสามจากสิบคนอ้างว่าระบบการประชุมดังกล่าวนำมาแทนที่การประชุมแบบพบหน้ากันมากกว่า 25 เปอร์เซ็นต์

ในระหว่างปี 2007 ถึง 2009 เราลดการปล่อยมลพิษจากการเดินทางโดยเครื่องบินของเราลง 24 เปอร์เซ็นต์ จุดมุ่งหมายของเราคือการลดการปล่อยมลพิษจากการเดินทางโดยเครื่องบินของเราลงอีก 35 เปอร์เซ็นต์ต่อพนักงานประจำหนึ่งคนในระหว่างปี 2008 ถึง 2010

พลังงาน

เราลงทุนในเทคโนโลยีต่างๆที่มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ศูนย์ข้อมูลของเราเป็นสีเขียวในปีนี้ โดยการปรับปรุงฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์ของเราใหม่ เราเข้าร่วมในการรณรงค์ Low IT Carbon ของ EnergyStar และริเริ่มโปรแกรมการบริหารการใช้พลังงานเครื่องคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปทั่วโลกซึ่งมีเป้าหมายในการลดการใช้พลังงานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและคอมพิวเตอร์พกพา มีการจัดพิมพ์คำแนะนำในการซื้อและใช้คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป และอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน

ขยะ

ในปี 2008 เราเป็นพันธมิตรกับ Hewlett Packard (HP) ในการนำโปรแกรม Global Technology Asset Disposal ไปใช้ปฏิบัติซึ่งโปรแกรมดังกล่าวได้รับการออกแบบให้ลดปริมาณขยะจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 99.97 เปอร์เซ็นต์ของอุปกรณ์ที่เราส่งให้ HP ถูกนำไปรีไซเคิล

กระดาษ

กรณีศึกษา: กระดาษ

เราริเริ่มโครงการ Save for the future ในจีนในเดือนกันยายนเพื่อลดการใช้กระดาษ ทูตลดการใช้กระดาษจากทั่วประเทศมารวมตัวกันเพื่อระดมความคิด

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009