ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แนวทางและความก้าวหน้าของเรา

เป้าหมายปี 2009 สถานะ ความสำเร็จ
เริ่มออกมาตรฐานการประเมินสภาพแวดล้อมสิ่งก่อสร้าง (BEAS) ตึกสำนักงาน GEMS ทั้งหมดต้องได้คะแนน 50 เปอร์เซ็นต์ของ BEAS เสร็จสมบูรณ์ นำ BEAS มาใช้ปฏิบัติ
การนำกลยุทธ์ด้านวิสัยทัศน์และสิ่งแวดล้อมสำหรับปี 2011 มาใช้ปฏิบัติ เสร็จสมบูรณ์ ความก้าวหน้าของแผนดำเนินงานโดยหน่วยงานหลักๆซึ่งประกอบด้วยฝ่ายอสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยีและการปฏิบัติการของกลุ่มธนาคาร สถาบันธนกิจ บุคคลธนกิจ ทรัพยากรบุคคล หน่วยงานกำกับดูแล และกิจการองค์กรได้รับการติดตามผลและรายงานให้กับคณะกรรมการ
พัฒนานโยบายด้านสิ่งแวดล้อมฉบับปรับปรุงแก้ไข เสร็จสมบูรณ์ นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เสร็จสมบูรณ์และเปิดเผยสู่สาธารณชนในปี 2010
เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกผ่านทางสื่อนวัตกรรม เช่นภาพยนตร์และการศึกษาทางออนไลน์ เสร็จสมบูรณ์ การสร้างภาพยนตร์เรื่อง Creating a Climate for Change ที่ประสบความสำเร็จและ Planet DigiMag สำหรับวันสิ่งแวดล้อมโลกในวันที่ 5 มิถุนายน พนักงานจำนวนมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของพนักงานทั้งหมดเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยการปลูกต้นไม้ การเดินไปทำงาน และการจัดประชุมโดยไม่มีการใช้กระดาษ

ลำดับความสำคัญในปี 2010

 • บรรลุผลสำเร็จในการได้คะแนนเฉลี่ย 50 เปอร์เซ็นต์สำหรับตึกสำนักงาน GEMS ที่สร้างโดยยึดตาม BEAS จัดโปรแกรมการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป้าหมาย 10 ปีเพื่อลดการใช้พลังงานโดยตรงลง 40 เปอร์เซ็นต์ในตึกสำนักงาน GEMS
 • พัฒนาแผนการดำเนินงานสำหรับปี 2010 สำหรับหน่วยงานหลักทั้งหมด ยึดตามหลักการสำคัญๆของนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ:
 • ทำงานร่วมกับฝ่ายบริหารจัดการระดับภูมิภาคและ CEO ในประเทศเพื่อเริ่มโครงการที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นและสอดคล้องกับลำดับความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มธนาคาร
 • ขยายโปรแกรมใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ไปยังตลาดอย่างน้อย 10 แห่ง และบรรลุเป้าหมายการใช้ใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ 40 เปอร์เซ็นต์ในตลาดที่มีอยู่ทั้งห้าแห่ง ได้แก่ประเทศไทย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อินโดนีเซีย ปากีสถาน และบังคลาเทศ

เป็นสิ่งจำเป็นมากที่เราต้องมีกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางและจุดยืนของเราที่มีต่อประเด็นต่างๆด้านสิ่งแวดล้อมได้รับการปลูกฝังทั่วทั้งองค์กรของเรา แต่ต้องไม่กำหนดโดยละเอียดมากเกินไปจนหลงประเด็นและขัดขวางแนวความคิดใหม่ๆในระดับท้องถิ่น ดังนั้นกลยุทธ์ของเราจึงมีการพัฒนาเพื่อก้าวให้ทันกับเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปและกับความคาดหวังของพนักงาน ลูกค้า และผู้ถือผลประโยชน์

เรามีกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี 1998 ซึ่งได้รับการปรับปรุงในปี 2008 เพื่อกำหนดเป้าหมายสำหรับปี 2011 ขณะนี้กลยุทธ์ดังกล่าวถูกกำหนดอย่างชัดเจน ได้รับการยอมรับ และมีการสื่อสารไปทั่วทั้งองค์กรของเรา และเน้นที่ประเด็นหลักๆสองประการ:

การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม:

 • การลดผลกระทบโดยตรงที่เกิดจากการดำเนินงานทางธุรกิจของเรา
 • การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรามีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มการตระหนักรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินการ

การเงินที่ยั่งยืน:

 • การสนับสนุนทางการเงินที่ตอบสนองต่อความท้าทายต่างๆที่เกิดจากความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารจัดการ
 • การใช้บทบาทหน้าที่ของเราในฐานะผู้ให้สินเชื่อเพื่อให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ใช้คาร์บอนต่ำและมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของเรา

กลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศ

ลำดับความสำคัญทางธุรกิจมีความสำคัญอย่างมากในการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ของเรา

เราพัฒนากลยุทธ์ให้สอดคล้องกับฝ่ายต่างๆของเราเพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงานเหล่านั้น มีการกำหนดตัวแปรของบริษัทที่ช่วยให้เราสามารถส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ยั่งยืนทั่วทั้งองค์กรของเรา

ลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์: ธุรกิจและสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

ลำดับความสำคัญทางธุรกิจ ลำดับความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
พื้นฐานของการธนาคาร - รักษาไว้ซึ่งการให้ความสำคัญกับลูกค้า เพื่อช่วยให้พวกเขาหาหนทางจัดการกับปัญหาทางเศรษฐกิจในขณะเดียวกันก็เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและอัตรากำไรของเรา การเงินที่ยั่งยืน/การลดผลกระทบจากการดำเนินงานของเรา - สร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับลูกค้าที่มีอยู่ของเราโดย:
 • บุคคลธนกิจ - การริเริ่มรณรงค์การลดการใช้กระดาษที่มุ่งเน้นที่ลูกค้า
 • สถาบันธนกิจ - การบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ลูกค้าของเราเผชิญผ่านทางแถลงการณ์จุดยืนภาคส่วนและปัญหาของเรา และระบุชี้ถึงโอกาสใหม่ๆสำหรับตัวเราเองและสำหรับลูกค้าของเราในการสนับสนุนทางการเงินให้กับโครงการพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีสะอาด
ใช้จุดแข็งในแบรนด์ของเรา - เราตระหนักว่าเรามีแบรนด์ที่เข้มแข็งและจะดำเนินการเพื่อใช้ประโยชน์จากจุดนี้เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปลูกฝังสิ่งดังกล่าวลงในทุกๆสิ่งที่เราทำและเพื่อให้สะท้อนถึงการดำเนินการใดๆกับผู้ถือผลประโยชน์ของเรา การมีส่วนร่วม - เพื่อให้มั่นใจว่าแบรนด์สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดมีความหมายแทนคำว่าหน้าที่ความรับผิดชอบโดยการสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าและผู้ถือผลประโยชน์หลัก เพื่อเพิ่มการตระหนักรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินการเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
รักษาไว้ซึ่งแรงผลักดันภายในสถาบันธนกิจ - ดำรงไว้ซึ่งผลการดำเนินงานที่เข้มแข็ง การเงินที่ยั่งยืน- ซึ่งประกอบด้วย:
 • การระบุชี้และการลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมผ่านทางแถลงการณ์จุดยืนของเราและคำแนะนำสำหรับผู้ปฏิบัติ การระบุชี้ถึงโอกาสในการลงทุนผ่านทางการขยายธุรกิจพลังงานทดแทนและการเงินด้านสิ่งแวดล้อม (REEF) ของเรา
การเปลี่ยนรูปแบบบุคคลธนกิจ - เพื่อนำรายได้และการเติบโตของกำไรกลับคืนมา การลดผลกระทบจากการดำเนินงานของเรา ซึ่งประกอบด้วยการรณรงค์การลดการใช้กระดาษโดยมุ่งเน้นที่ลูกค้าซึ่งดำเนินการโดยบุคคลธนกิจ การรณรงค์นี้เกี่ยวข้องกับการลดจำนวนช่องในใบคำขอเปิดบัญชีและการปรับปรุงภาษาที่ใช้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขให้เข้าใจง่ายขึ้น ซึ่งช่วยให้การขายพ่วงผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีส่วนช่วยสนับสนุนแนวทางที่มุ่งเน้นลูกค้าของธนาคาร
ความสมดุล - ธุรกิจทั้งสองส่วนของเราต้องพึ่งพากันและกันเพื่อการขายข้ามผลิตภัณฑ์ การอ้างอิงลูกค้า และการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน เราดำเนินการในฐานะธนาคารหนึ่งเดียว และต้องการธุรกิจทั้งสองส่วนจึงจะประสบความสำเร็จ ความสมดุล - การเน้นสองจุดหลักของเราทั้งในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการเงินที่ยั่งยืนทำให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ของเราครอบคลุมธุรกิจทุกส่วน และเราจะบรรลุผลสำเร็จในฐานะธนาคารหนึ่งเดียว

ลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์สำหรับปี 2009 เน้นที่ความมั่นคงด้านน้ำ อาหาร และพลังงาน

ปีนี้เราระบุว่า การได้รับอาหาร น้ำ และพลังงานอย่างมั่นคงสม่ำเสมอเป็นสิ่งจำเป็นต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในตลาดของเรา ซึ่งช่วยให้ธุรกิจของเรารุ่งเรืองและสามารถสนับสนุนต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของปัจจัยเหล่านี้ได้

เพื่อให้มั่นใจว่าเราสามารถให้การสนับสนุนดังกล่าวได้ เราได้ดำเนินการต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่สำคัญเหล่านี้ซึ่งประกอบด้วย:

 • การตีพิมพ์รายงานเรื่อง Water: The Real Liquidity Crisis ในเดือนมีนาคม ทีมงานวิจัยลูกค้าของเราจัดทำรายงานชิ้นสำคัญนี้ซึ่งวิเคราะห์แง่มุมที่หลากหลายเกี่ยวกับวิกฤตของน้ำจากมุมองของมนุษย์ มูลค่าทางเศรษฐกิจ การแก้ไขปัญหา และความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
 • การตีพิมพ์รายงานเรื่อง The End of Cheap Food ในเดือนตุลาคม ทีมงานวิจัยลูกค้าของเราจัดทำรายงานล่าสุดซึ่งกล่าวถึงความขัดแย้งระหว่างความต้องการอาหารที่เพิ่มมากขึ้นและข้อจำกัดที่เพิ่มขึ้น อันส่งผลต่อความสามารถในการผลิตอาหารของโลกเพื่อตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าว
 • ผู้ให้การสนับสนุนหลักและให้ความช่วยเหลือต่อ Economics of Climate Adaptation Working Group ซึ่งเป็นกลุ่มนักวิจัยที่ตีพิมพ์รายงาน Shaping Climate Resilient Development ซึ่งให้แนวทางที่เป็นระบบแก่ผู้มีอำนาจตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงเพื่อสภาพอากาศ
 • สมาชิกคณะกรรมการกำหนดแนวทางและผู้ให้การสนับสนุนแก่ 2030 Water Resources Group ซึ่งเป็นกลุ่มนักวิจัยที่ตีพิมพ์ Charting our Water Future ซึ่งเป็นรายงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการลดการขาดแคลนน้ำอย่างประหยัดและยั่งยืน

ความเข้าใจในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับความมั่นคงด้านอาหาร น้ำ และพลังงาน

รายงานของทีมงานวิจัยลูกค้าของเราเรื่อง The End of Cheap Food and Water: The Real Liquidity Crisis ได้ตรวจสอบความยั่งยืนของอุปทานอาหารและน้ำโดยพิจารณาจากลักษณะการใช้ การจัดหา และระเบียบปฏิบัติที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่คาดว่าจะเป็นในอนาคต การวิเคราะห์ดังกล่าวผนวกรวมความรู้ที่ลึกซึ้งของประเทศต่างๆที่เราเข้าไปดำเนินงานกับความเชี่ยวชาญในตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคและความชำนาญด้านการวิจัยของเรา

เราเผยแพร่งานวิจัยของเราให้กับฐานลูกค้าของเราอย่างกว้างขวางด้วยเหตุผลสามประการ: เพื่อแสดงให้เห็นว่าเราเข้าใจถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า เพื่อคาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตามมาในอนาคต และเพื่อระบุชี้ถึงโอกาสต่างๆสำหรับกิจกรรมทางธุรกิจที่ยั่งยืน

The End of Cheap Food สรุปว่าในขณะที่มีความเป็นไปได้ในการจัดหาอาหารให้แก่คนทั้งโลก แต่การดำเนินการดังกล่าวจะมีราคาสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความแตกต่างของผลผลิตอาหารในแต่ละภูมิภาคจะเพิ่มขึ้น ซึ่งนำไปสู่การลงทุนข้ามประเทศในภาคกสิกรรมที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีความเสี่ยงของนโยบายกีดกันทางการค้า และความกังวลเกี่ยวกับความไม่มั่นคงทางอาหารที่เพิ่มสูงขึ้นสำหรับประเทศที่จำเป็นต้องนำเข้าอาหาร ในระดับท้องถิ่น ความสามารถในการซื้อหาอาหารจะกลายเป็นประเด็นสำคัญของนโยบายการคลังและการค้าในประเทศที่กำลังพัฒนา แม้ว่าราคาที่เพิ่มสูงขึ้นจะเป็นผลเชิงบวกในด้านรายได้ของเกษตรกรและการส่งเสริมการลงทุน แต่ก็จะเป็นตัวลดแรงผลักดันไม่ให้เกิดการพัฒนาความมั่นคงด้านอาหารสำหรับคนยากจน

ในทำนองเดียวกัน รายงานเรื่อง Water: The Real Liquidity Crisis สรุปว่าการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำนั้นมีอยู่ แต่จะต้องใช้การลงทุน ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และหลักแห่งเจตจำนงทางการเมือง รายงานนี้ได้ระบุชี้ถึงการแก้ไขปัญหาหลักๆ กล่าวคือด้วยการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและการจัดสรรน้ำ และยังเน้นถึงปัญหาสำคัญๆที่ต้องดำเนินการแก้ไขในประเทศต่างๆที่เราเข้าไปดำเนินงาน

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009