ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

หลักการข้อตกลงร่วม Equator principles

หลักการข้อตกลงร่วม Equator Principles ควบคุมธุรกิจการเงินสำหรับโครงการของเรา

หลักการข้อตกลงร่วม Equator Principles ให้กรอบเพื่อช่วยธนาคารกำหนด ประเมิน และบริหารจัดการผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจากโครงสร้างพื้นฐานและโครงการอื่นๆที่ธนาคารให้การสนับสนุนทางการเงิน เราปรับใช้หลักการเหล่านี้ในปี 2003 และนำมาใช้กับการทำธุรกรรมด้านการเงินและการให้คำปรึกษาแก่โครงการทั้งหมด ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าที่แนะนำไว้ในหลักการข้อตกลงร่วม Equator Principles ที่กำหนดให้มีเงินลงทุนมูลค่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

ในฐานะผู้ลงนามในหลักการข้อตกลงร่วม Equator Principles เราให้คำมั่นในการประเมินและแยกประเภทผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของการดำเนินงานของลูกค้าเทียบกับหลักเกณฑ์จำนวนหนึ่ง

มีการจัดระดับความเสี่ยงเป็น ต่ำ (category C) ปานกลาง (category B) หรือสูง (category A) และระดับนี้จะกำหนดการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมที่ธุรกิจการเงินสำหรับโครงการและลูกค้าของเราจะต้องใช้ในการบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม การประเมินจะเป็นตัวกำหนดแนวทางและมาตรฐานที่เราต้องการจากลูกค้า รวมทั้งบ่งชี้ว่าจะต้องปรึกษาการทำข้อตกลงธุรกิจนี้กับคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสถาบันธนกิจและความเสี่ยงต่อชื่อเสียงหรือไม่ ถ้าการดำเนินงานของลูกค้าต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดของเรา เราจะประเมินความสามารถของพวกเขาในการจัดการปัญหาและแก้ไขสถานการณ์

เอกสารการขอสินเชื่อสำหรับโครงการที่มีความเสี่ยงสูงจะมีสรุปแผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของลูกค้า จะมีการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานและแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดตลอดช่วงเวลาของอายุข้อตกลง

ในฐานะผู้ลงนามในหลักการข้อตกลงร่วม Equator Principles เราต้องรายงานจำนวนการให้กู้ยืมและการทำหน้าที่ให้คำปรึกษาที่ดำเนินการตลอดทั้งปี ตารางที่ 1, 2 และ 3 แสดงรายละเอียดคำมั่นของเราภายใต้หลักการข้อตกลงร่วม Equator Principles

ตารางที่ 1 - การทำธุรกรรมและการให้คำปรึกษาภายใต้หลักการข้อตกลงร่วม Equator Principles

การให้กู้ยืม 2005 2006 2007 2008 2009
Category A 5 5 8 5 3
  28% 25% 24% 18% 20%
Category B 10 12 22 19 10
  56% 60% 65% 68% 67%
Category C 3 3 4 4 2
  17% 15% 12% 14% 13%
ยอดรวม 18 20 34 28 15
  100% 100% 100% 100% 100%
การทำหน้าที่ให้คำปรึกษา1          
Cat A ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 4
Cat B ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 0
Cat C ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 1

ตารางที่ 2 - การให้กู้ยืมและการให้คำปรึกษาในปี 2009 ตามภูมิภาค

  เอเชีย แอฟริกา ตะวันออกกลาง ทวีปอเมริกา ยุโรป
Cat A 1 3 0 1 0
Cat B 3 3 3 0 1
Cat C 2 1 0 0 0

Category A

การให้กู้ยืมและให้คำปรึกษาในปี 2009 ตามภูมิภาค Cat A

Category B

การให้กู้ยืมและให้คำปรึกษาในปี 2009 ตามภูมิภาค Cat B

ตารางที่ 3 - การให้กู้ยืมในปี 2009 ตามภาคอุตสาหกรรม

  จำนวนโครงการต่อภาคอุตสาหกรรม มูลค่าโครงการทั้งหมด ส่วนแบ่งของ SCB ในมูลค่าโครงการทั้งหมด ส่วนแบ่งของ SCB ในมูลค่าโครงการทั้งหมดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
น้ำมัน & ก๊าซ 7 12,724 853.55 7%
พลังงาน 2 4,655 159.75 3%
การทำเหมือง 1 514 101.78 20%
โครงสร้างพื้นฐาน 2 4,233 69.10 2%
พลังงานทดแทน 1 86 45.99 53%
โทรคมนาคม 2 308 92.50 30%
อื่นๆ 0 0 0 -
แผนภูมิวงกลมแบ่งตามภาคธุรกิจ
1
โปรดทราบว่าขณะนี้เราอยู่ในฐานะที่สามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลขการรายงานเนื่องจากการปรับปรุงระบบการรายงานของเรา

ตลอดทั้งปี เรามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักการข้อตกลงร่วม Equator Principles ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีส่วนร่วมในกลุ่มการทำงานที่เน้นการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและการปรับใช้หลักการนอกเหนือไปจากการสนับสนุนเงินในโครงการ นอกจากนี้ เรายังติดต่อกับธนาคารอื่นๆ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ของเราและสนับสนุนให้พวกเขาปรับใช้หลักการดังกล่าว

เรามีส่วนร่วมในการทัศนศึกษาเกี่ยวกับการให้สินเชื่อที่ยั่งยืนที่กองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF) จัดขึ้นสำหรับคณะผู้แทนการธนาคารจีน คณะผู้แทนประกอบด้วยตัวแทนจาก China Banking Regulatory Commission และสถาบันการเงินต่างๆ ซึ่งรวมถึง China EXIM Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Industrial Bank และ Sinosure

ในระหว่างการทัศนศึกษาดังกล่าว เราได้แบ่งปันประสบการณ์ของเราในการบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารจัดการในกิจกรรมทางการเงินของเรา โดยเฉพาะในตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง เรายังร่วมแบ่งปันแถลงการณ์จุดยืนของเราให้กับคณะผู้แทนซึ่งประกอบด้วยภาพรวมของวิธีการปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ลงในการดำเนินงานและกลยุทธ์ทางธุรกิจของเรา

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009