ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การบริหารจัดการ

ในฐานะธนาคาร ผลกระทบที่สำคัญที่สุดที่เรามีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเกิดจากการสนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจของลูกค้าเรา การตัดสินใจของเราเกี่ยวกับองค์กรและโครงการที่เราให้การสนับสนุน คือสิ่งที่ช่วยให้เรามีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ดีที่สุด

ในปี 1997 เรานำนโยบายความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่พิจารณาถึงผลกระทบของการให้สินเชื่อที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเข้ามาใช้ในธุรกิจด้านสถาบันธนกิจของเรา เราเป็นผู้ร่วมลงนามในหลักการข้อตกลงร่วม Equator Principles ตั้งแต่ปี 2003 และนำหลักการนี้มาใช้ในธุรกรรมด้านการเงินโครงการและการให้คำปรึกษาแก่โครงการทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงมูลค่า

เพื่อให้มั่นใจว่าเรามีแนวทางที่สอดคล้องและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมทั่วทั้งธุรกิจและกิจกรรมการสนับสนุนทางการเงินของเรา เรานำแถลงการณ์จุดยืน 13 ข้อมาใช้ปฏิบัติในปีนี้ซึ่งให้คำแนะนำแก่พนักงานทุกคน รวมทั้งผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ พนักงานฝ่ายสินเชื่อ และผู้จัดการด้านพอร์ตโฟลิโอ

การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเป็นรากฐานในการสร้างผลกำไรอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืน ลูกค้าอาจมีความเสี่ยงจากการดำเนินงานซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะของผลกระทบที่ธุรกิจของพวกเขามีต่อสิ่งแวดล้อมและ/หรือสังคม สิ่งดังกล่าวเป็นความเสี่ยงต่อความน่าเชื่อถือของเราหากคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันจนนำไปสู่การขาดทุน รวมถึงยังเป็นความเสี่ยงต่อชื่อเสียงเนื่องเราจะไม่สามารถบรรลุมาตรฐานที่เราตั้งมั่นไว้และที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากเรา

เพื่อให้มั่นใจถึงการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเพื่อปลูกฝังคำมั่นของเราต่อการเงินที่ยั่งยืน เราจึงนำแนวทางการสร้างความผูกพันและมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์มาใช้ในการบริหารความเสี่ยงด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับโครงการและลูกค้าที่เราให้การสนับสนุนทางการเงิน เราทำงานร่วมกับลูกค้าของเราเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าไปสู่มาตรฐานสากล เราบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมโดย:

  • การแจ้งลูกค้าของเราเกี่ยวกับมาตรฐานขั้นต่ำสุดที่เราคาดหวังให้พวกเขาปฏิบัติตามก่อนที่เราจะสร้างความสัมพันธ์ใหม่หรือให้บริการทางการเงิน
  • การพูดคุยกับลูกค้าและความเข้าใจถึงผลกระทบที่การดำเนินงานของพวกเขาอาจมีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
  • การวัดผลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วยวิธีการที่สอดคล้องและอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง
  • การตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับความเสี่ยงที่สูงขึ้น ผู้ทำการตัดสินใจจะมีระดับอาวุโสยิ่งขึ้นเช่นกัน ซึ่งจัดการได้โดยกระบวนการรายงานเบื้องสูงในลักษณะเดียวกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงอื่นๆภายในธนาคาร คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสถาบันธนกิจและความเสี่ยงต่อชื่อเสียง (WBRRRC) ของเราเป็นจุดในการรายงานปัญหาด้านการบริหารความเสี่ยงที่มีความอาวุโสสูงสุด คณะกรรมการดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากผู้บริหารอาวุโสของหน่วยงานสถาบันธนกิจและความยั่งยืนของกลุ่มธนาคาร เป็นผู้ดำเนินการตัดสินใจว่าจะดำเนินความสัมพันธ์และ/หรือข้อตกลงทางธุรกิจที่ได้รับการระบุชี้ว่ามีความเสี่ยงสูงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ชื่อเสียง และ/หรือด้านการเมืองต่อไปหรือไม่
  • การสนับสนุนลูกค้าของเราโดยการให้ความช่วยเหลือพวกเขาในการระบุชี้และลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมลงอย่างเพียงพอ

นโยบายของกลุ่มธนาคารประการหนึ่งคือ การปกป้องชื่อเสียงของเรามีความสำคัญสูงกว่ากิจกรรมอื่นๆทั้งหมดเสมอ รวมทั้งการสร้างรายได้

ในแต่ละวัน พนังงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการระบุชี้และบริหารความเสี่ยงที่มีต่อชื่อเสียง นอกเหนือจากการดำเนินการดังกล่าว พนักงานยังถูกคาดหวังให้นำคำแนะนำและข้อเสนอแนะจากฝ่ายความยั่งยืนเฉพาะในด้านการบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของเราไปใช้ปฏิบัติ

แนวทางของเราต่อการบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมยึดตามหลักการข้อตกลงร่วม Equator Principles, นโยบายความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม และแถลงการณ์จุดยืน 13 ข้อของเรา การทำธุรกรรมทางการเงินในโครงการทั้งหมดต้องเป็นไปตามหลักการข้อตกลงร่วม Equator Principles โดยไม่คำนึงถึงขีดจำกัดเงินทุน 10 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

แนวทางของเราด้านการเงินที่ยั่งยืนเริ่มจากวินาทีที่เราติดต่อกับลูกค้าและดำเนินต่อไปตลอดระยะเวลาที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน

ผังการดำเนินงานต่อไปนี้แสดงกระบวนการให้สินเชื่อของเราและวิธีการที่แนวทางดังกล่าวนำการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมมาใช้ โดยประกอบด้วยสี่ขั้นตอน:

Green your flights

  • การคัดกรองเบื้องต้น: การประเมินข้อตกลงธุรกิจเปรียบเทียบกับแถลงการณ์จุดยืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการตามเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESRAT) ให้เสร็จสมบูรณ์ ข้อตกลงธุรกิจด้านการสนับสนุนทางการเงินในโครงการจะได้รับการประเมินเปรียบเทียบกับข้อกำหนดของหลักการข้อตกลงร่วม Equator Principles
  • การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง: เมื่อมีการระบุชี้ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง สังคม และ/หรือสิ่งแวดล้อมที่อาจเป็นไปได้แล้ว ข้อตกลงธุรกิจจะถูกส่งต่อขึ้นไปยังฝ่ายสินเชื่อและในบางกรณีอาจถูกส่งต่อขึ้นไปยัง WBRRRC สำหรับการสนับสนุนทางการเงินในโครงการ ผู้ให้คำปรึกษาภายนอกจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเพื่อระบุชี้ถึงผลกระทบของโครงการและแผนการปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
  • การอนุมัติ: การทำธุรกรรมทั้งหมดต้องได้รับการอนุมัติจากฝ่ายสินเชื่อของเรา และอาจต้องได้รับอนุมัติจาก WBRRRC ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยง นอกจากนี้โครงการที่มีความเสี่ยงสูงทั้งหมด (category A) จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
  • การตรวจสอบติดตาม: เงื่อนไขด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการจะรวมอยู่ในเอกสารการกู้ยืมเงินถ้าจำเป็น และลูกค้าต้องปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการตามกำหนดเวลาเพื่อให้บรรลุคำมั่นเหล่านี้ สำหรับการสนับสนุนทางการเงินในโครงการ ทีมงานตรวจสอบติดตามพอร์ตโฟลิโอของเราจะควบคุมตรวจสอบลูกค้าในการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการที่ตกลงกันไว้แล้ว การดำเนินการใดๆที่ไม่สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติการอย่างมากจะถูกส่งกลับให้ WBRRRC พิจารณา

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009