ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การนำแถลงการณ์จุดยืนของเราไปใช้ปฏิบัติ

เครื่องมือประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

เราได้พัฒนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมเฉพาะสำหรับแต่ละภาคธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยชุดคำถามที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของลูกค้าและความสามารถของพวกเขาในการบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เครื่องมือเหล่านี้ หรือที่รู้จักในชื่อ เครื่องมือประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (ESRAT) ได้รับการออกแบบให้เป็นเครื่องมือที่สามารถปรับใช้ได้ง่ายสำหรับผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และพนักงานฝ่ายสินเชื่อในฝ่ายสถาบันธนกิจและฝ่ายการธนาคารธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SME) ในการประเมินผลการดำเนินงานของลูกค้าเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และชื่อเสียง ESRAT ช่วยวัดผลการดำเนินงานของลูกค้าเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และช่วยให้เราคาดการณ์ถึงความสามารถและศักยภาพในระยะยาวของลูกค้าในการบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารจัดการรวมทั้งความท้าทายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ESRAT ได้รับการสร้างขึ้นเพื่อภาคธุรกิจที่สำคัญแปดภาค และจะพิจารณาประวัติของลูกค้าในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและสังคม การเป็นสมาชิกของสมาคมที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรม ประวัติในการบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ปรากฏในสื่อและ NGO และแผนและกลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของลูกค้า

ต่อไปนี้คือภาพรวมของ ESRAT ของภาคธุรกิจเฉพาะและทั่วไป

ความเสี่ยงทั่วไป

 • การเรียกร้องสิทธิ์หรือการดำเนินการตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (E&S)
 • รายงานด้านลบจากสื่อและ/หรือ NGO เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม หรือการบริหารจัดการ
 • ความโปร่งใสเกี่ยวกับนโยบายและผลการดำเนินงาน E&S รวมทั้งการรายงาน

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม2

 • บริษัทมี ESMS3
 • ความสามารถของบริษัทในการนำ ESMS ไปใช้ปฏิบัติ
 • ESMS ที่กำหนดสำหรับบุคคลที่สาม
 • การประเมิน E&S ซึ่งประกอบด้วยมาตรการบรรเทาผลกระทบ (ตามความเหมาะสม)
 • การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) ที่เกี่ยวข้อง4
 • มีการวัด การเปิดเผย และเป้าหมายด้าน GHG
 • มีกลยุทธ์ด้านความเสี่ยงและโอกาสของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

ความเสี่ยงด้านสังคม5

 • หลักฐานหรือข้อกล่าวหาเกี่ยวกับข้อปฏิบัติด้านแรงงานที่ไม่ดี
 • ประวัติด้านสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงอัตราการบาดเจ็บและอุบัติเหตุ
 • หลักฐานการขอความเห็นจากชุมชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่และกลไกการรับเรื่องราวร้องทุกข์
 • ผลกระทบต่อชุมชนในท้องถิ่น

ประเด็นสำหรับภาคธุรกิจเฉพาะ

เนื้อหาดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างของคำถามเฉพาะภาคธุรกิจที่ครอบคลุมใน ESRAT ของธนาคารและไม่ใช่รายละเอียดของคำถามทั้งหมด

ภาคธุรกิจที่ได้รับการประเมิน   สนับสนุน ไม่สนับสนุน
น้ำมันและ
ก๊าซ
  การมีส่วนร่วมในโครงการ Extractive Industries Transparency Initiative การใช้เรือบรรทุกน้ำมันที่มีเปลือกเรือชั้นเดียวในกิจกรรมการขนส่งและการเก็บน้ำมัน
การผลิต
ไฟฟ้า
จากเชื้อเพลิง
ฟอสซิล
  การใช้เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด  
การทำเหมืองแร่และ
โลหะ
  เพชรที่ขุดหรือขายภายใต้ Kimberley Certification Scheme

การมีส่วนร่วมในโครงการ Extractive Industries Transparency Initiative
ไม่มีการลดผลกระทบจากการกำจัดกากแร่
ป่าไม้
และ
น้ำมันปาล์ม
  การประเมินของ HCVF 6 ต่อการดำเนินงานทั้งหมด

การนำหลักการดำเนินงานด้วยความสมัครใจมาใช้ปฏิบัติ - FSC และ/หรือ RSPO7
การเข้าถือครองที่ดินโดยผิดกฎหมายหรือการขอความเห็นจากชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างไม่ถี่ถ้วน (รวมถึงเกษตรกรรายย่อยและผู้เพาะปลูกตามสัญญา)
การขนส่ง
วัตถุ
อันตราย
  การปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด การใช้เรือบรรทุกน้ำมันที่มีเปลือกเรือชั้นเดียวสำหรับบรรทุกน้ำมันสีดำ
ยาสูบ   การปฏิบัติตามหลักการของสมาคมผู้ปลูกใบยาสูบสากล (International Tobacco Growers Association) การค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบอย่างผิดกฎหมาย รวมทั้งการลักลอบนำเข้าและการขายยาสูบให้แก่ผู้เยาว์
การทำลายเรือ   Green Passport หรือใบรับรองที่เทียบเท่ากัน

การปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด
การใช้แร่ใยหินที่ไม่มีการบันทึก
เชื้อเพลิงชีวภาพ   แนวปฏิบัติด้านการจัดการการเพาะปลูกที่ยั่งยืน เช่น IVM 8 หรือ IPM 9 การเข้าถือครองที่ดินโดยผิดกฎหมายหรือการขอความเห็นจากชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างไม่ถี่ถ้วน (รวมถึงเกษตรกรรายย่อยและผู้เพาะปลูกตามสัญญา)
การผลิต
พลังงานนิวเคลียร์1
  การปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัย IAEA10 บันทึกประวัติเหตุการณ์และอุบัติเหตุ
เขื่อน   การปฏิบัติตามกรอบการตัดสินใจของคณะกรรมการเขื่อนโลก (World Commission on Dams)  
1
ESRAT สำหรับการผลิตพลังงานนิวเคลียร์กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา แต่เราคาดหวังให้ลูกค้ายังคงปฏิบัติตามแถลงการณ์จุดยืนเกี่ยวกับการผลิตพลังงานนิวเคลียร์และการใช้ ESRAT โดยทั่วไปตามตารางนี้
2
การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยการวิเคราะห์การปฏิบัติตามของบริษัท (หรือการดำเนินธุรกิจ) ต่อคำแถลงการณ์จุดยืนของธนาคารที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ไม่มี ESRAT สำหรับแถลงการณ์การจุดยืนในภาคธุรกิจนี้โดยเฉพาะ
3
ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
4
มาตรฐานต่างๆของ IFC หมายถึง มาตรฐานการดำเนินงาน แนวทางด้านสุขภาพและความปลอดภัยทั่วไป และแนวทางด้านอุตสาหกรรมของภาคธุรกิจ สำหรับอุตสาหกรรมที่ไม่มีแนวทางด้านอุตสาหกรรมของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน IFC อีกสองประเภทที่เหลือ
5
การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยการวิเคราะห์การปฏิบัติตามของบริษัท (หรือการดำเนินธุรกิจ) ต่อคำแถลงการณ์จุดยืนของธนาคารที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ไม่มี ESRAT สำหรับแถลงการณ์การจุดยืนในภาคธุรกิจนี้โดยเฉพาะ
6
High Conservation Value Forests (ป่าไม้ที่มีมูลค่าแก่การอนุรักษ์สูง) คือป่าที่มีความสำคัญหรือให้ความสำคัญกับโลก ภูมิภาค หรือท้องถิ่นเนื่องมาจากความหลากหลายทางชีวภาพ
7
FSC คือ Forest Stewardship Council (สภาผู้พิทักษ์ป่าไม้ ซึ่งเป็นเครือข่ายระหว่างประเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการป่าไม้อย่างมีความรับผิดชอบ) และ RSPO คือ Roundtable on Sustainable Palm Oil (องค์กรสากลที่สนับสนุนการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน)
8
Integrated Vegetation Management (การจัดการพืชแบบบูรณาการ)
9
Integrated Pest Management (การกำจัดศัตรูพืชแบบบูรณาการ)
10
International Atomic Energy Association (ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ)

การผสมผสานเข้ากับกระบวนการและระบบต่างๆของเราทำให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตาม

การปลูกฝังแถลงการณ์จุดยืนลงในหลักปฏิบัติต่างๆทางธุรกิจของเรา ทำให้จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายภายใน

มีการปรับกระบวนการใหม่ๆให้เหมาะสมกับสายผลิตภัณฑ์ต่างๆของสถาบันธนกิจ ตัวอย่างเช่น ถ้าเราจะสนับสนุนการเงินให้กับโครงการที่มีระยะเวลา 20 ปีแก่ลูกค้า กระบวนการเหล่านี้จะทำให้เราสามารถตรวจติดตามความก้าวหน้าและความต่อเนื่องในการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของเราตลอดระยะเวลาของโครงการดังกล่าว หรือด้วยสินเชื่อระยะสั้น (เช่นการทำ Bridge Financing) กระบวนการของเราจะกำหนดให้ลูกค้าทำตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อเตรียมตัวในการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของเรา

การคัดกรองลูกค้าในด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นส่วนที่สำคัญของกระบวนการต่างๆของเรา และฝังรากอยู่ในระบบอัตโนมัติของเรา เครื่องมือลูกค้าสัมพันธ์ของเราให้ฐานข้อมูลประวัติและความสัมพันธ์ของลูกค้าของเราทั้งหมด รวมถึงบันทึกการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมซึ่งช่วยให้เราติดตามความก้าวหน้าตลอดระยะเวลาของความสัมพันธ์ของเรากับลูกค้า ระบบการสมัครขอสินเชื่อของเรายังเก็บรักษาบันทึกอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการตรวจทานและการอนุมัติเพื่อให้แน่ใจว่ามีการทบทวนความสามารถในการชำระคืนของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และผู้บริหารอาวุโสตระหนักและยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและ/หรือโครงการ

การทำงานร่วมกับลูกค้าแทนที่จะทอดทิ้งคือปรัชญาธุรกิจของเรา

ในฐานะองค์กรที่ให้คำมั่นต่อการเงินที่ยั่งยืน เราปรับใช้แนวทางการมีส่วนร่วมเชิงสร้างสรรค์กับลูกค้าของเราเพื่อให้เกิดอิทธิพลในเชิงบวกต่อหลักปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของลูกค้า

เมื่อทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดทำให้เราพบว่า ลูกค้าบางรายไม่สามารถบรรลุมาตรฐานโดยสมัครใจได้ทันที ซึ่งอาจเนื่องมาจากความเข้าใจที่ไม่ดีพอถึงวิธีการบริหารความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และการขาดแคลนทรัพยากรเพื่อจะนำวิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการที่ดีมาใช้ นอกจากนี้เรายังแยกแยะลูกค้าที่มีระดับผลการดำเนินงานที่แตกต่างกัน ระดับดังกล่าวขึ้นกับระดับที่พวกเขานำแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมมาปรับใช้ นอกจากนี้ยังขึ้นกับว่าแนวปฏิบัติเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของระเบียบปฏิบัติในการบริหารจัดการประจำวัน หรือได้รวมอยู่ในแผนธุรกิจระยะยาวหรือไม่

เราต้องมีการพูดคุยเชิงสร้างสรรค์กับลูกค้าของเราและอธิบายถึงวิธีการที่การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมมีบทบาทที่สำคัญในการสร้างผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจและการเงินที่ยั่งยืน

เพื่อให้มั่นใจว่าคำมั่นของเราในการให้บริการการเงินที่ยั่งยืนจะบรรลุผลสำเร็จ เราได้จัดฝึกอบรมในสามระดับที่แตกต่างกัน:

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการให้สินเชื่อที่ยั่งยืน:พนักงานฝ่ายสินเชื่อ ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ ผู้บริหารสูงสุดระดับประเทศ และผู้จัดการอาวุโสในสายงานสถาบันธนกิจต้องเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการให้สินเชื่ออย่างยั่งยืน หน่วยการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้เน้นที่การเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม และอธิบายถึงวิธีการที่การดำเนินการดังกล่าวสามารถส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานทั้งของลูกค้าและของเรา โดยหลักสูตรจะครอบคลุมถึงภาคธุรกิจและประเด็นที่หลากหลาย ตั้งแต่การปนเปื้อนในดินและน้ำจนถึงปรากฏการณ์ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

หลักสูตรสินเชื่อหลัก:ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และพนักงานฝ่ายสินเชื่อทุกคนในสายงานสถาบันธนกิจต้องสำเร็จการฝึกอบรมเกี่ยวกับสินเชื่อ การบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นองค์ประกอบหนึ่งของหลักสูตรนี้และช่วยให้พวกเขาระบุชี้ถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องที่สัมพันธ์กับลูกค้า วิธีการนำหลักการความเสียงเหล่านี้ไปใช้ในการประเมินสินเชื่อโดยรวม และวิธีการบริหารความเสี่ยงเหล่านี้ หลักสูตรนี้จะกลายเป็นหลักสูตรบังคับสำหรับพนักงานฝ่ายการเงินองค์กรในปี 2010

การฝึกอบรม E&S ในห้องเรียน: เรากำลังพัฒนาการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับกลุ่มผลิตภัณฑ์เฉพาะ เช่น การเงินโครงการ ธุรกิจการให้คำปรึกษา M&A และตลาดตราสารทุน เช่น การรับประกันหลักทรัพย์

จำนวนพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเงินที่ยั่งยืน1

  2005 2006 2007 2008 2009
จำนวนพนักงานทั้งหมด 2995 1500 2122 2011 3302
อัตราความสำเร็จสำหรับ OCC         92%
อัตราความสำเร็จสำหรับความเสี่ยง         96%
อัตราความสำเร็จสำหรับผู้บริหารระดับประเทศ         52%
อัตราความสำเร็จสำหรับกลุ่มการบริหารจัดการ WB         100%
1
โปรดทราบว่าขณะนี้เราอยู่ในฐานะที่สามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลขการรายงานเนื่องจากการปรับปรุงระบบการรายงานของเรา
ทัศนะของผู้บริหารในสายงานสถาบันธนกิจ

กรณีศึกษา: ทัศนะของผู้บริหารในสายงานสถาบันธนกิจ

แม้จะมีปัญหาท้าทายด้านความยั่งยืนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ภาคธุรกิจน้ำมันและก๊าซก็มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ต่อสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดและตลาดของเรา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคไฮโดรคาร์บอนรายใหญ่

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม:

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009