ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

พนักงานตรวจตรวจสอบเหมืองแร่

การส่งเสริมการเงินที่ยั่งยืน

เราแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานที่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในระหว่างปีทั้งๆที่สภาพเศรษฐกิจทั่วโลกกำลังประสบปัญหา เป้าหมายของเราในพื้นฐานของการธนาคารเป็นสิ่งที่กำหนดและเป็นพื้นฐานสำหรับกรอบและกลยุทธ์ที่เรานำมาปรับใช้ในแนวทางของเราต่อการเงินที่ยั่งยืน นอกจากนี้ยังทำให้เรามีความได้เปรียบทางการแข่งขันดังต่อไปนี้:

  • การรักษาไว้ซึ่งคุณภาพเครดิตที่ดี: แถลงการณ์จุดยืนของเรา 13 ข้อและการนำหลักการข้อตกลงร่วม Equator Principles ไปใช้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจะตรวจสอบความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในการสนับสนุนการเงินของเรา ความสามารถของลูกค้าในการชำระเงินคืนเกิดขึ้นเมื่อได้รับการสนับสนุนจากชุมชนในโครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อจัดการแหล่งน้ำที่ไม่เพียงพอและลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ เราสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าในด้านดำเนินธุรกิจที่ใช้พลังงานสะอาด จัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบ
  • การสนับสนุนวินัยด้านต้นทุน: เราลงทุนอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารจัดการให้แก่พนักงานทั่วทั้งสถาบันธนกิจและทีมงานธุรกิจขนาดเล็กและกลาง (SME) เมื่อพวกเขาต้องตัดสินใจให้กู้ยืม
  • การสร้างความแข็งแกร่งให้แก่บัญชีงบดุลของเรา: เราใช้สภาพคล่องที่เข้มแข็งและฐานะของสินทรัพย์ประเภททุนที่ดี รวมทั้งการดำเนินงานในหลายภูมิประเทศและอุตสาหกรรม เป็นพื้นฐานในการให้เงินทุนเพื่อช่วยในการถ่ายโอนเทคโนโลยีและทักษะความรู้จากประเทศที่พัฒนาแล้วให้แก่ตลาดที่เกิดใหม่ในประเทศที่เราเข้าไปดำเนินงาน และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำในเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง

เครื่องมือในการรายงาน

ข้อมูลสำคัญ

13

ข้อของแถลงการณ์จุดยืนของภาคธุรกิจเปิดเผยต่อสาธารณชน

3,302

คือจำนวนพนักงานที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการเงินที่ยั่งยืน

$3.6 พันล้าน

คือจำนวนเงินทุนที่ให้กับตลาดพลังงานทดแทน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009