ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แนวทางและความก้าวหน้าของเรา

เป้าหมายปี 2009 สถานะ ความสำเร็จ
สร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกในการปฏิบัติใช้แถลงการณ์จุดยืน 13 ข้อของเราและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เสร็จสมบูรณ์
 • จัดประชุมการมีส่วนร่วมและผลตอบรับกับหน่วยงาน NGO และนักลงทุนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (SRI)
 • เป็นเจ้าภาพจัดโรดโชว์ SRI ในยุโรปเพื่ออธิบายถึงแนวทางของเราต่อความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
 • ให้ข้อมูลแก่สมาชิก Asian Socially Responsible Investors Association (ASrIA) เกี่ยวกับแนวทางของเราต่อความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
 • ให้ความรู้กับกลุ่มของธนาคารจีนเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมรวมถึงหลักการข้อตกลงร่วม Equator Principles และแถลงการณ์จุดยืนของเรา
การนำกลยุทธ์ด้านพลังงานทดแทนและการเงินสิ่งแวดล้อมไปใช้ปฏิบัติ กำลังดำเนินการ
 • ดำรงตำแหน่งประธานใน Project Finance and Corporate Banking Working Group ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจากทั่วทั้งอุตสาหกรรม 
 • การเข้าร่วมในคณะกรรมการกำหนดแนวทางในหลักการ Climate Principles อย่างต่อเนื่อง
 • พัฒนาร่างข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลสำหรับบริการธนาคารสำหรับองค์กรและการเงินโครงการทั่วทั้งอุตสาหกรรม
 • การประชุมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและให้การศึกษาแก่สถาบันการเงินอื่นๆเพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิกของหลักการ Climate Principles
นำกลยุทธ์ด้านพลังงานทดแทนและการเงินด้านสิ่งแวดล้อมของเราไปใช้ปฏิบัติ กำลังดำเนินการ
 • ทีม REEF ขยายความครอบคลุมไปยังสายงานธุรกิจการเงินด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งครอบคลุมถึงการประหยัดพลังงาน คาร์บอน น้ำ และขยะ 
 • ทีม REEF ขยายชุดผลิตภัณฑ์เพื่อให้ครอบคลุมถึงการเงินขององค์กร การเงินจากการกู้ยืม และการลงทุนด้วยเงินทุน
 • การมีส่วนร่วมในนโยบายด้านกลยุทธ์และโครงการผู้นำทางความคิดในเอเชีย สหรัฐอเมริกาและยุโรป
 • การติดตามผลคำมั่นต่อ Clinton Global Initiative มูลค่ากว่า 3.6 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
เสริมความแข็งแกร่งของโครงการผู้นำทางความคิดด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในกลุ่มผู้บริหารอาวุโส กำลังดำเนินการ
 • การสนับสนุนการอภิปรายเชิงนโยบายระดับสากลรวมทั้ง Economics of Climate Adaptation Working Group ซึ่งเป็นกลุ่มที่พิจารณาการพัฒนาความยืดหยุ่นทางสภาพอากาศ และ Water Resources Group ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยที่วิเคราะห์ปัญหาการขาดแคลนน้ำ
ช่วยสร้างขีดความสามารถในตลาดที่เกิดใหม่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่ยั่งยืน เสร็จสมบูรณ์
 • จัดการฝึกอบรมให้กับคณะผู้แทนชาวจีนซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจาก Ministry of Environment, China Banking Regulatory Commission, People's Bank of China และ Industrial and Commercial Bank of China โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในการกู้ยืมเงินในกลุ่มธนาคารจีน

ลำดับความสำคัญในปี 2010

 • เริ่มดำเนินการและนำแถลงการณ์จุดยืนเกี่ยวกับน้ำไปใช้ปฏิบัติ
 • เพิ่มคุณภาพการฝึกอบรมที่มีให้กับพนักงานเกี่ยวกับแนวทางของเราต่อความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
 • การตีพิมพ์รายงานความก้าวหน้าปี 2009 ของสถาบันการเงินที่นำหลักการไปใช้
 • ทำข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลสำหรับการเงินโครงการและการธนาคารสำหรับองค์กรให้เสร็จสมบูรณ์
 • รายงานความก้าวหน้าของเราในการประชุมเกี่ยวกับ Climate Principles
 • มีส่วนร่วมในหน่วยงานด้านนโยบายเชิงกลยุทธ์และผู้นำทางความคิดอย่างต่อเนื่อง
 • เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในภาคธุรกิจหลัก นั่นคือ การนำพลังงานจากขยะกลับมาใช้ประโยชน์ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมและน้ำ
 • เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในตลาดหลัก ได้แก่ จีน อินเดีย ตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ และแอฟริกาใต้
 • จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารอาวุโสเพื่อขับเคลื่อนการเงินที่ยั่งยืน

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009