ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คำแถลงการณ์จุดยืน

คำแถลงการณ์จุดยืนให้แนวทางเกี่ยวกับภาคธุรกิจบางภาคทั่วทั้งสถาบันธนกิจและธุรกิจการธนาคาร SME

ในปี 2008 เราสื่อสารแนวทางของเราที่จะให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าในภาคธุรกิจที่พิจารณาแล้วว่ามีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมสูง หรือภาคธุรกิจที่เผชิญปัญหาเฉพาะ โดยเราประกาศในรูปแบบของแถลงการณ์จุดยืน 13 ข้อ

เราเปิดเผยแถลงการณ์จุดยืนเหล่านี้ให้แก่สาธารณชนในปี 2009 เพื่อเป็นแนวทางแก่ลูกค้าเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ดีในการจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมและเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่คำมั่นต่อความยั่งยืนของเรา

แถลงการณ์จุดยืนของเราครอบคลุม 11 ภาคธุรกิจอันได้แก่ เชื้อเพลิงชีวภาพ, เขื่อน, การป่าไม้และน้ำมันปาล์ม, การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล, การทำเหมืองแร่และโลหะ, การผลิตพลังงานนิวเคลียร์, น้ำมันและก๊าซ, การทำลายเรือ, ยาสูบและการขนส่งวัตถุอันตราย รวมถึงประเด็นสองประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและแรงงานเด็ก

เมื่อเร็วๆนี้ เราได้พัฒนาแถลงการณ์จุดยืนข้อที่ 14 เพื่อครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับน้ำ ซึ่งเปิดเผยสู่สาธารณชนในเดือนมีนาคมปี 2010

ด้วยการมุ่งเน้นที่ตลาดเกิดใหม่ เรายอมรับว่ามีความแตกต่างในมาตรฐานที่จำเป็นในตลาดบางแห่งของเราเกี่ยวกับการให้บริการทางการเงินและการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันของมาตรฐานอันเป็นสากล เราเลือกมาตรฐานการดำเนินงานของบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) และแนวทางด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย (Environmental, Health and Safety Guidelines) เป็นมาตรฐานอ้างอิงสำหรับการให้บริการทางการเงิน มาตรฐานเหล่านี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นมาตรฐานชั้นนำที่นำมาใช้ปฏิบัติกับภาคอุตสาหกรรมหลากหลายและเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับเศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่ซึ่งระเบียบปฏิบัติและกฎหมายในประเทศนั้นอาจไม่ตรงตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสม นอกจากนี้ มาตรฐานการดำเนินงานของ IFC ยังสอดคล้องกับแง่มุมอื่นๆของกรอบการบริหารความเสี่ยงของเรา เช่น หลักการข้อตกลงร่วม Equator Principles

ดาวน์โหลดคำแถลงการณ์จุดยืนเป็น PDF (37 KB)

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าแถลงการณ์จุดยืนจะเหมาะสมกับการลงทุนของเราในภาคธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง เราจึงตรวจติดตามการลงทุนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี การลงทุนดังกล่าวปรากฏในตารางด้านล่างนี้

การกระจายการลงทุนตามภาคธุรกิจในสถาบันธนกิจ

  2009
  ฮ่องกง สิงคโปร์ เกาหลี ประเทศอื่นๆในเอเชีย แปซิฟิก อินเดีย ตะวันออกกลางและประเทศเอเชียใต้อื่นๆ แอฟริกา ทวีปอเมริกา/สหราชอาณาจักรและยุโรป ยอดรวม
  ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
สินเชื่อสำหรับรายบุคคล                  
การจำนอง 14,816 8,149 20,460 11,016 1,685 1,128 212 171 57,637
อื่นๆ 2,971 4,957 4,951 5,012 772 2,396 678 835 22,572
ธุรกิจขนาดเล็กและกลาง 1,641 2,370 4,024 3,258 1,255 636 113 1,074 14,371
บุคคลธนกิจ 19,428 15,476 29,435 19,286 3,712 4,160 1,003 2,080 94,580
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 16 81 25 351 75 150 613 630 1,941
การก่อสร้าง 274 49 370 350 342 797 116 234 2,532
การค้า 2,508 4,819 939 3,612 861 5,103 765 4,472 23,079
ไฟฟ้า ก๊าซ และน้ำ 538 53 188 523 31 371 239 1,395 3,338
การจัดหาเงินทุน การประกัน และ 2,319 4,150 668 4,515 543 4,013 174 5,406 21,788
การบริการด้านธุรกิจ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รัฐบาล 0 966 344 3,256 1 250 34 315 5,166
การทำเหมืองและการทำเหมืองระเบิดหิน 120 569 3 280 139 185 172 4,941 6,409
การผลิต 2,586 1,061 3,369 7,794 2,485 1,857 685 5,735 25,572
อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ 1,274 2,275 997 908 360 672 4 518 7,008
การขนส่ง การเก็บรักษา และการสื่อสาร 579 1,438 310 1,024 399 1,115 258 4,323 9,446
อื่นๆ 397 507 268 296 6 234 21 62 1,791
สถาบันธนกิจ 10,611 15,968 7,481 22,909 5,242 14,747 3,081 28,031 108,070

เครื่องมือในการรายงาน

รายงานและบัญชีประจำปี 2009