การลงทุนในชุมชน

ข่าวและวีดีโอ

วิดีโอ

พลังอำนาจของผู้หญิง

ชม Peter Sands กล่าวถึงพลังอำนาจของผู้หญิง (ระยะเวลา 01:30)
วันที่: 27 มีนาคม ปี 2009

ระยะเวลา คำนำหน้าชื่อ
01:14 ชม Peter Sands กล่าวถึงโปรแกรมการลงทุนในชุมชนของเรา