การให้บริการการขายและการตลาดที่รับผิดชอบต่อลูกค้า

เรื่องราวของเรา

การศึกษาและความรู้ทางการเงิน

การศึกษาและความรู้ทางการเงิน

ธุรกิจบุคคลธนกิจในประเทศสิงคโปร์ได้นำโปรแกรมการอบรมแก่ลูกค้าบุคคลมาใช้เพื่อเพิ่มความรู้ทางการเงินของลูกค้า โดยได้จัดสัมมนาการลงทุน 5 ครั้งเกี่ยวกับหัวข้อการลงทุนทั้งหมดสำหรับลูกค้าในปี 2551

ด้านบน

ลูกค้าที่มีความเสี่ยง

การให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ไม่มั่นคงธนาคารได้จัดตั้งแนวทางปฏิบัติเฉพาะเพื่อให้มั่นใจว่าหลักปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมได้รับการพิจารณาเมื่อต้องทำหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์การลงทุนให้กับลูกค้าที่อาจมีความเสี่ยง ธนาคารให้นิยามของลูกค้าที่มีความเสี่ยงว่าเป็นผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การลงทุนและเป็นผู้สูงอายุหรือมีการศึกษาจำกัด ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับลูกค้าทุกราย โดยพิจารณาประสบการณ์การลงทุน อายุ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ความเสี่ยงในการเน้นผลิตภัณฑ์ตัวใดตัวหนึ่งเป็นพิเศษและปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ถ้าลูกค้าที่มีความเสี่ยงได้รับการพิจารณาว่าไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ตัวใดโดยเฉพาะ ธนาคารจะปฏิเสธที่จะเสนอขายผลิตภัณฑ์ตัวนั้น หากลูกค้าได้รับการพิจารณาว่าเหมาะสม ธนาคารจะดำเนินการขายผลิตภัณฑ์ตัวนั้นโดยเปิดเผยความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนและโปร่งใส รวมทั้งข้อเสนอแนะที่ผู้ลงทุนควรเตรียมพร้อมในการถือการลงทุนดังกล่าวรอไว้เต็มระยะเวลาที่กำหนดและความเสี่ยงที่มีโอกาสขาดทุนจากการลงทุนในสถานการณ์บางอย่าง

ด้านบน

การจัดสนทนากลุ่ม ไม่ใช่กรณีศึกษา

เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้า บ่อยครั้งที่ธนาคารใช้บริการบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการสำรวจกลุ่มที่มุ่งเน้นลูกค้าก่อนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นถึงความต้องการของตลาดเป้าหมาย

ด้านบน

การสื่อสารกับลูกค้า

การให้บริการลูกค้าที่ได้รับการส่งเสริม

ในประเทศอินเดียและปากีสถาน เจอปัญหาเกี่ยวกับระบบไปรษณีย์ในประเทศ หลังจากการวิเคราะห์สาเหตุต้นตอของปัญหา ปลายปี 2551 เป็นช่วงเวลาที่อุทิศให้กับการยืนยันรายละเอียดการติดต่อที่ปรับปรุงให้ทันสมัยกับลูกค้าที่ติดต่อกับธนาคารเพื่อให้มั่นใจว่าทางเลือกในการติดต่อสื่อสารที่สะดวกและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเปิดกว้างให้แก่ลูกค้าเพื่อแก้ปัญหาความยุ่งยากที่เกี่ยวข้องกับระบบไปรษณีย์ในประเทศ

นอกจากนี้ฝ่ายบุคคลธนกิจทำให้การอัพเดทรายละเอียดในการติดต่อง่ายขึ้นสำหรับลูกค้าโดยผ่านทางการโทรศัพท์แบบง่ายๆโดยแทนที่วิธีการเขียน นอกจากนี้ยังเพิ่มการใช้เทคโนโลยีที่ลูกค้าใช้งานได้ง่าย เช่น อีเมล์และบริการแจ้งข้อมูลทาง SMS เพื่อช่วยลูกค้าในการจัดการธุรกรรมและบัญชีของพวกเขา