การรับมือกับปัญหาอาชญากรรมทางการเงิน

ข้อมูลเบื้องต้น

อาชญากรรมทางการเงินอาจส่งผลกระทบมากมายมหาศาล กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประเมินว่า การฟอกเงินหรือการแปลงเงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมายให้เป็นเงินที่ถูกกฎหมาย คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 2-5 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าเศรษฐกิจของโลกหรือกว่า 1 พันล้านเหรียญต่อปี

อาชญากรรมทางการเงินส่งผลกระทบต่อลูกค้าและชุมชน และบ่อยครั้งส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและมีความเสี่ยงสูง เป็นเหตุให้เกิดปัญหาความยากจนและความไม่เท่าเทียมกันเพิ่มสูงขึ้น อาชญากรรมทางการเงินแพร่กระจายในทุกตลาด และกำลังก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนา เนื่องจากส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สำหรับผลกระทบต่อธนาคาร อาชญากรรมทางการเงินอาจส่งผลให้ธนาคารมีความเสี่ยงต่อการเสื่อมเสียชื่อเสียงและความเสียหายทางการเงิน

เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวนี้ เราจึงมุ่งเน้นที่สามส่วนที่สำคัญดังนี้

  • การป้องกันการฟอกเงินและการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย
  • การปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางการเงินของภาครัฐกับผู้ต้องสงสัยเป็นอาชญากร
  • การลดความเสี่ยงต่อการฉ้อโกง การคอร์รัปชั่น และการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์

การจัดการความเสี่ยง

เราใช้ทรัพยากร ระบบ และกระบวนการที่มีอยู่จัดการจุดที่มีความเสี่ยงสูงสุด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง เป้าหมายของเราคือ มุ่งเน้นความพยายามในจุดที่ได้รับผลกระทบสูงสุดเพื่อลดความเสียหายอันเนื่องมาจากอาชญากรรมทางการเงิน

เมื่อธนาคารระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องได้ ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราจะออกแบบนโยบายและระบบควบคุมเพื่อจัดการความเสี่ยงเหล่านี้ ซึ่งครอบคลุมถึงการฉ้อโกง การป้องกันการฟอกเงิน และการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มผู้ก่อการร้าย สินบน และการคอรัปชั่น มาตรการลงโทษทางการเงิน และการปั่นราคาหลักทรัพย์ การควบคุมเหล่านี้ได้ถูกนำมาใช้ในธุรกิจ จากนั้นมีการนำระบบควบคุมดังกล่าวมาใช้ในธุรกิจ โปรดดูนโยบายภายในที่ใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานของเราได้ที่

ประเด็นสำคัญ

  • นำ Norkom มาใช้ในตลาดใหม่ 5 ประเทศรวมทั้งสิ้น 13 ประเทศ Norkom
  • ปรับปรุงหลักจรรยาบรรณของกลุ่มโดยรวมการฝึกอบรมการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
  • เปิดโอกาสให้พนักงานกว่า 12,000 คนเข้าใช้ระบบตรวจสอบการเปิดบัญชี Norkom เพื่อตรวจสอบบัญชีใหม่ทุกบัญชีในขั้นต้น เพื่อตรวจหาบุคคลที่อาจเป็นอาชญากรและบุคคลเป้าหมายภายใต้มาตรการลงโทษทางการเงินระหว่างประเทศ
  • ปรับปรุงขั้นตอนและระบบตรวจสอบข้อเท็จจริงของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่องเด่น

  • ริเริ่มจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ได้รับการฟื้นฟูซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมการต่อต้านการทุจริต
  • พนักงานจำนวน 12,000 คนสามารถคัดกรองบัญชีใหม่ได้
  • มขึ้นถึง 64 เปอร์เซ็นต์ของการฉ้อโกงทางอินเตอร์เน็ตที่ได้รับการสืบสวน