การรับมือกับปัญหาอาชญากรรมทางการเงิน

ข้อมูล/การให้คำมั่น

เป้าหมายและความสำเร็จของเราในปี 2551
เป้าหมายของเราในปี 2551 สถานะ สิ่งที่ดำเนินการแล้ว เป้าหมายในปี 2552
นำระบบ Norkom มาใช้ในประเทศต่างๆ และกับผลิตภัณฑ์และการบริการ ทำเครื่องหมาย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
นำ Norkom มาใช้ในตลาดใหม่ 5 ตลาด รวมทั้งสิ้นเป็น 13 ประเทศ Norkom
  • พัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ป้องกันการฟอกเงิน
  • เริ่มโปรแกรมฝึกอบรมการป้องกันการฟอกเงินสำหรับพนักงานโดยจัดทำในหลายภาษา
  • ประเมินระบบตรวจสอบขั้นต้นของมาตรการลงโทษทางการเงิน เทียบกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรม
  • ส่งเสริมการใช้โปรแกรมการแจ้งของเรา
  • เพิ่มความสามารถในการตรวจหาของระบบ Norkom
ระบุและจัดการความเสี่ยงต่อการฉ้อโกงของทั้งกลุ่มธนาคาร ทำเครื่องหมาย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
นำเกมออนไลน์ S.W.A.T. มาใช้ในการให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการฉ้อโกง
จัดการกิจกรรมฉ้อโกงบนอินเทอร์เน็ตรวม 763 กิจกรรม โดยใช้ขั้นตอนการตรวจสอบการฉ้อโกงออนไลน์ที่ปรับปรุงใหม่ในปี 2550 ซึ่งคิดเป็น 641% เพิ่มขึ้นจากปี 2550 นำระบบตรวจสอบการฉ้อโกงบัตรเครดิตระบบใหม่มาใช้
พิจารณาทบทวนการใช้ระบบตรวจสอบขั้นต้นของมาตรการลงโทษทางการเงินกับบริการต่างๆ ของธนาคาร ทำเครื่องหมาย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
เปิดโอกาสให้พนักงานกว่า 12,000 คนเข้าใช้ระบบตรวจสอบการเปิดบัญชี Norkom เพื่อตรวจสอบบัญชีใหม่ทุกบัญชีในขั้นต้น เพื่อตรวจหาบุคคลที่อาจเป็นอาชญากรและบุคคลเป้าหมายภายใต้มาตรการลงโทษทางการเงินระหว่างประเทศ
นำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงินจากการขอคำปรึกษามาปฏิบัติ ทำเครื่องหมาย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ปรับปรุงขั้นตอนและระบบตรวจสอบข้อเท็จจริงของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
กำหนดกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงต่อการฟอกเงินที่ปรับปรุงใหม่
เริ่มดำเนินโปรแกรมการฝึกอบรมความเสี่ยงต่ออาชญากรรมทางการเงินใหม่ อยู่ระหว่างดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ
เจ้าหน้าที่กำกับดูแลในทุกตลาดของเราได้รับการฝึกอบรมวิธีประเมินความเสี่ยงต่อการฟอกเงิน เพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในทุกตลาดของเรา

ปรับปรุงหลักจรรยาบรรณของกลุ่มใหม่โดยรวมการฝึกอบรมเกี่ยวกับการคอรัปชั่น

ข้อมูล 1

  2551
จำนวนพนักงานที่ผ่านการอบรมหลักจรรยาบรรณของกลุ่มที่ปรับปรุงใหม่ 49,700
จำนวนพนักงานที่ผ่านการอบรมทางอิเล็กทรอนิกส์เรื่องการป้องกันการฟอกเงิน 58,387
จำนวนการหลอกลวงให้โอนเงินบนอินเทอร์เน็ตที่ตรวจสอบได้ กิจกรรมฉ้อโกงบนอินเทอร์เน็ต 763 กิจกรรม เพิ่มขึ้นถึง 641%
จำนวนการชำระเงินระหว่างประเทศที่ได้รับการแจ้งเตือนว่าตรงกับมาตรการลงโทษทางการเงินที่กำหนดไว้ใน ตัวกรอง สูงกว่า 2.8
จำนวนรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยของทั้งกลุ่มธนาคาร สูงกว่า 14,000 ฉบับ
1
ประเทศที่ใช้การตรวจสอบอัตโนมัติหรือใช้การรายงานข้อผิดพลาดเพิ่มเติมสำหรับการป้องกันการฟอกเงินได้นำชุดตัวชี้วัดดังรายละเอียดด้านล่างนี้มาใช้แทน